BETÆNKNING

 

Afgivet af Landstingets Social-og Arbejdsmarkedsudvalg

 

vedrørende

 

Forslag til Landstingsforordning om aktivering af ledige

 

Afgivet til forslagets 2. behandling

 

Landstingets Social-og Arbejdsmarkedsudvalg har under behandlingen bestået af:

 

Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit, formand
Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut, næstformand
Landstingsmedlem Mikael Petersen, Siumut
Landstingsmedlem Jakob Sivertsen, Atassut
Landstingsmedlem Loritha Henriksen, Kattusseqatigiit

Landstingets Social-og Arbejdsmarkedsudvalg har efter 1. behandlingen under EM2001 gennemgået Forslag til Landstingsforordning om aktivering af ledige med bemærkninger.

 

Høringssvar

Udvalget har til brug for udvalgsbehandlingen af Forslag til Landstingsforordning om aktivering indhentet kopi af afgivne høringssvar samt høringsnotat.

Udvalget konstaterer, at forslag til Landstingsforordning om aktivering af ledige har haft en høringsfrist på de 4 uger som er et minimuns krav for høringsfrister samt at alle relevante høringsparter har været hørt.

 

Forslagets indhold.

Forslaget er fremsat som følge af Landstingets vedtagelse under FM2001 af Landstingsforordning om revalidering. Dette medfører, at de nugældende bestemmelser om lønstilskud og omskoling skal udgå af aktiveringsforordningen, idet reglerne om lønstilskud og omskoling er fastsat i Landstingsforordning om revalidering.

Beskæftigelse i et kommunalt beskæftigelsesprojekt vil fortsat være relevant for ledige, der umiddelbart kan gå ind på arbejdsmarkedet. Hjælp til disse vil forsat ske med hjemmel i Landstingsforordning om aktivering af ledige.

Den hidtidige henvisning til klageadgang efter bestemmelserne i landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation er fjernet, da landstingsforordningen ikke er en del af det sociale regelsæt og derfor ikke omfattet af den nævnte klageadgang. Aktivering er en arbejdsmarkedsforanstaltning, som der ikke er fastsat særskilte klageregler for. Det er dog Landstingets Social- og Arbejdsmarkedsudvalgs vurdering, at retssikkerheden for de borgere der modtager hjælp efter Landstingsforordning om aktivering, er sikret ved den almindelige klageadgang til Landstingets Ombudsmand.

Endelig er der i forslaget foretaget sproglige rettelser og for at lette administrationen fremsat forslag til en helt ny forordning i stedet for at fremsætte ændringsforslag til den gældende forordning om aktivering fra 1994.

Et enigt Social- og Arbejdsmarkedsudvalg indstiller Forslag til Landstingsforordning om aktivering til vedtagelse i den form det foreligger.

Med disse bemærkninger skal Landstingets Social- og Arbejdsmarkedsudvalg overgive Forslag til Landstingsforordning om aktivering af ledige til 2. behandling.

 

Asii Chemnitz Narup

Formand

Ruth Heilmann

Mikael Petersen

Jakob Sivertsen

Loritha Henriksen