Landstingsforordning nr. 12 af 12. november 2001 om ændring af Landstingsforordning om offentlig pension (revalidering, finansiering og overgangsbestemmelse)

 

§ 1.

I Landstingsforordning nr. 10 af 30. oktober 1998 om offentlig pension, som ændret ved Landstingsforordning nr. 8 af 29. oktober 1999 foretages følgende ændringer:

1. § 15, stk. 2 affattes således:
"Stk. 2. Inden førtidspension kan tilkendes, skal kommunalbestyrelsen have forsøgt at revalidere vedkommende i henhold til landstingsforordning herom."

2. § 15, stk. 3 ophæves.

3. § 16, stk. 2 ophæves.

4. § 33 affattes således:
"§ 33. Udgifter til pension m.v. i henhold til denne landstingsforordning afholdes af Landskassen og kommunerne.
Stk. 2. Udgifter til alderspension og børnetillæg til alderspensionister afholdes med 90% af Landskassen og 10% af kommunen. For pensionister med fast bopæl uden for den kommunale inddeling afholdes de nævnte udgifter af Landskassen. For pensionister med fast bopæl uden for Rigsfællesskabet afholdes udgifter til alderspension af Landskassen.
Stk. 3. Udgifter til førtidspension og børnetillæg til førtidspensionister afholdes med 50% af Landskassen og 50% af kommunen. For pensionister med fast bopæl uden for den kommunale inddeling afholdes de nævnte udgifter af Landskassen. For pensionister med fast bopæl uden for Rigsfællesskabet afholdes udgifter til førtidspension af Landskassen.
Stk. 4. Udgifter til personlige tillæg afholdes af kommunen. For pensionister med fast bopæl uden for den kommunale inddeling afholdes de nævnte udgifter af Landskassen.
Stk. 5. Udgifter til administration af landstingsforordningen afholdes af den sagsbehandlende myndighed.
Stk. 6. Landsstyret fastsætter regler om regnskabsaflæggelse og revision."

5. Efter § 33 indsættes i kapitel 10:
"§ 33a. Udgifter til førtidspension og børnetillæg til førtidspensionister tilkendt med virkning før den 1. januar 2002 afholdes med 90% af Landskassen og 10% af kommunen."

6. Efter § 36 indsættes:
"§ 36a. Ansøgninger om pensioner med virkning fra en dato tidligere end 1. marts 1999 afgøres i overensstemmelse med bestemmelserne i Landstingsforordning nr. 8 af 22. oktober 1990 om sociale pensioner og ældreinstitutioner m.v. med senere ændringer"

 

§ 2.

Denne landstingsforordning træder i kraft den 1. januar 2002.
Grønlands Hjemmestyre, den 12. november 2001.
Jonathan Motzfeldt

/

Ole Dorph

 


Bemærkninger

Betænkning