BETÆNKNING

 

Afgivet af Landstingets Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

 

vedrørende

 

Forslag til Landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation

 

Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling

 

Landstingets Social-og Arbejdsmarkedsudvalg har under behandlingen bestået af:

 

Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit, formand
Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut
Landstingsmedlem Vittus Mikaelsen, Siumut, suppleant for Ruth Heilmann
Landstingsmedlem Mikael Petersen, Siumut
Landstingsmedlem Jakob Sivertsen, Atassut
Landstingsmedlem Loritha Henriksen, Kattusseqatigiit

 

Landstingets Social-og Arbejdsmarkedsudvalg har efter 1. behandlingen under EM2001 gennemgået Forslag til Landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation med bemærkninger.

 

Høringssvar

Udvalget har til brug for udvalgsbehandlingen af nærværende forslag indhentet kopi af afgivne høringssvar samt tilhørende notat om høringssvarene.

 

Samråd

Udvalget har endvidere som led i udvalgets behandling af forslaget haft Landsstyremedlemmet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked i samråd. Kopi af samrådsindkaldelsen er vedlagt nærværende betænkning som bilag.

 

Forslagets indhold

Udvalget har gennemgået de væsenligste ændringer i forslaget og skal hertil knytte følgende bemærkninger.

Forslaget indeholder en tydeliggørelse af, at en afgørelse truffet af en kommunalbestyrelse kan ankes til Det Sociale Ankenævn, således at der ikke længere burde være tvivl om, at sager truffet på politisk eller administrativt niveau kan ankes til Det Sociale Ankenævn, når afgørelsen er truffet på vegne af kommunalbestyrelsen.

Forslaget giver endvidere mulighed for, at sager kan afgøres ved skriftlig behandling af formanden uden forelæggelse for Det Sociale Ankenævn, hvis der er tilvejebragt et forsvarligt grundlag og der ikke hersker tvivl om afgørelsen. Udvalget er tilfreds med denne mulighed, da smidige arbejdsgange og hurtige afgørelser i forbindelse med afgørelse af en ankesag styrker borgerens retssikkkerhed. Ligeledes vil ankeafgørelsen kunne træffes, mens denne endnu har betydning for borgeren.

I forslaget indgår også en ny bestemmelse, der giver Landsstyret mulighed for at afholde kurser for medlemmerne af de kommunale udvalg, der behandler sager på det sociale område. Dette finder Landstingets Social-og Arbejdsmarkedsudvalg tilfredsstillende. Et solidt kendskab til de sociale forordninger er en vigtig forudsætning for at borgerne modtager den rette hjælp.

Udvalget skal imidlertid opfordre Landsstyret til at fremsætte ændringsforslag til forslagets 2. behandling således, at § 5 affattes således, at Landsstyret forpligtes til at tilbyde kurser til kommunale udvalg, der behandler sager indenfor det sociale område, senest et år efter nyvalg til kommunalbestyrelser. Dette vil indebære, at de nyvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer i år 2001, tilbydes kurser i år 2002.

Udvalget har i forlængelse af sine diskussioner vedrørende forslagets § 1, indgående diskuteret forslagets § 1, stk. 2, som er affattet således:

§ 1, stk. 2. "Landsstyret kan fastsætte nærmere bestemmelser om omfanget og udførelsen af tilsyn."

Det er udvalgets opfattelse, at der hersker stor usikkerhed om såvel omfanget af tilsynspligten

som måden denne efterleves på. Udvalget mener derfor, at denne bestemmelse skal præciseres og gøres obligatorisk således, at det slås fast, at det er Landsstyrets pligt at udstikke regler for omfanget og udførelse af tilsynet med kommunernes håndtering af det sociale regelsæt.

Derfor skal udvalget opfordrer Landsstyret til at fremsætte ændringsforslag til forslagets 2. behandling således, at ordlyden i § 1 stk. 2, affattes således:

§ 1, stk. 2. "Landsstyret skal fastsætte nærmere bestemmelser om omfanget og udførelsen af tilsyn."

Landstingets Social-og Arbejdsmarkedsudvalg skal i øvrigt henvise til Landstingets Ombudsbudsmands beretning for 2000, afsnit 4, hvor problemstillingen vedrørende Hjemmestyrets sociale tilsynsforpligtelse behandles.

Med disse bemærkninger indstiller et enigt udvalg, Forslag til Landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation til vedtagelse i den form forslaget har, når Landsstyret har fremsat sine ændringsforslag i overensstemmelse med udvalgets ovenstående anbefalinger.

 

Asii C. Narup

Formand

Vittus Mikaelsen

Mikael Petersen

Jakob Sivertsen

Loritha Henriksen