EM 2001/23-2

 

Æ n d r i n g s f o r s l a g

til

Forslag til landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation.

 

Fremsat af Landsstyret til 2. behandling.

 

§ 1

1. § 1, stk. 2 affattes således:
"Stk. 2. Landsstyret fastsætter nærmere bestemmelser om omfanget og udførelsen af tilsyn."

2. § 5 affattes således:
"Landsstyret afholder kurser for de medlemmer af kommunalbestyrelsen, hvis hverv omfatter det sociale område, senest et år efter hvert kommunalbestyrelsesvalg."

 

 

Bemærkninger

 

Til nr. 1

Med den ændrede bestemmelse bliver det obligatorisk, at Landsstyret fastsætter nærmere regler for tilsyn. Disse regler vil blive fastsat i en bekendtgørelse, som vedtages i forbindelse med forordningens ikrafttræden den 1. januar 2002.

Ændringsforslaget har ikke umiddelbart administrative eller økonomiske konsekvenser, men på sigt kan der ventes øgede udgifter til tilsynsrejser m.v.

 

Til nr. 2

Med den ændrede bestemmelse bliver det obligatorisk for Landsstyret at afholde kursus efter hvert kommunalbestyrelsesvalg for de medlemmer af kommunalbestyrelserne, der beskæftiger sig med det sociale område. Ved formuleringen af bestemmelsen er der taget højde for, at der ikke er udvalg i alle kommuner, og at der derfor ikke i alle kommuner vil være socialudvalgsmedlemmerne, der vil være den relevante personkreds.

Med forslaget, om at sådanne kurser skal afholdes inden et år efter hvert kommunalbestyrelsesvalg, skal kursus afholdes i første kvartal 2002 for de relevante medlemmer, der blev valgt ind i kommunalbestyrelserne i april 2001.

Forslaget om kursusafholdelse har telefonisk været forelagt KANUKOKA. De finder det positivt, at Hjemmestyret vil holde kursus i den relevante lovgivning.

Forslaget har økonomiske konsekvenser for Landskassen hvert 4. år, første gang i 2002. Den anslåede udgift til kursusafholdelse er 1,5 mio. Det forudsættes herved, at der i lighed med kurserne for arbejdsmarkedsudvalgenes medlemmer m.fl. sker delvis finansiering ved brugerbetaling, som p.t. er kr. 750,- pr. deltager pr. kursusdag.