Landstingsforordning nr. 10 af 12. november 2001 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug.

 

I medfør af § 1 i lov nr. 134 af 28. marts 1984 om støtte til erhverv i Grønland fastsættes:

 

Kapitel 1.
Formål med og principper for erhvervsstøtte

§ 1. Med det formål at fremme et effektivt og konkurrencedygtigt fiskeri-, fangst- og land-brugserhverv, som har en langsigtet beskæftigelseseffekt, kan Grønlands Hjemmestyre i det omfang, der er angivet i kapitel 2, 3 og 4, yde støtte til personer eller selskaber med ret til at udøve fiskeri, fangst eller landbrug i Grønland.

§ 2. Ved afgørelsen af spørgsmål om tildeling af støtte, om støttens størrelse og vilkårene for støtten skal der tages hensyn til følgende:
1) støtte skal fortrinsvis ydes til projekter, der udfra samfundsmæssige og ressourceøkonomiske betragtninger ønskes fremmet,
2) støtte kan kun ydes, når investeringen harmonerer med den erhvervsudvikling, som iøvrigt ønskes fremmet,
3) støtte kan kun ydes til projekter, der vurderes som teknisk forsvarlige, og som på længere sigt kan bedømmes som økonomisk holdbare,
4) ansøgeren skal dokumentere faglige kvalifikationer, som sandsynliggør, at ansøgeren har de nødvendige drifts- og ledelsesmæssige kvalifikationer til sikring af en forsvarlig drift af det fartøj eller den landbrugsbedrift, hvortil der søges støtte,
5) støtte kan kun ydes, såfremt ansøger erlægger et eget indskud, der mindst udgør forskellen mellem projektets anskaffelsessum og den del heraf, som kan finansieres af lån efter bestemmelserne i kapitel 2 og 3,
6) ansøgers egne kontante opsparede midler skal udgøre mindst halvdelen af ansøgers eget indskud, medens den resterende del kan godkendes tilvejebragt ved lån eller tilskud fra anden side end Grønlands Hjemmestyre,
7) støtte til anskaffelse af et fartøj eller til etablering af en landbrugsbedrift kan ikke, bortset fra de i §§ 6 og 25 nævnte tilfælde, ydes, såfremt ansøger har forfaldne ydelser til offentlige myndigheder eller forfaldne ydelser vedrørende husleje, og
8) der kan ikke bevilges mere i støtte end, hvad der ud fra en vurdering af budgetter og andet relevant materiale må anses for nødvendigt for, at der kan opnås en økonomisk forsvarlig drift med fartøjet eller landbrugsbedriften.

 

Kapitel 2.
Støtte til de enkelte erhverv

Fiskeri og fangst

§ 3. Til anskaffelse af nye fartøjer med indbygget hovedmotor til erhvervsmæssigt fiskeri og fangst, som leverer hele fangsten til forarbejdning på produktionsanlæg i land eller til et indhandlingsskib indsat efter særskilt tilladelse fra Landsstyret, kan der ydes rentebærende lån og rente- og afdragsfri lån efter bestemmelserne i stk. 2 til 9.
Stk. 2. Til anskaffelse af fartøjer omfattet af stk. 1, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til fiskeri efter krabber eller til fiskeri efter hellefisk, og som er mindst 9,4 meter lange, kan der ydes støtte således, at finansieringen udgør følgende:

1) Rentebærende lån : 60 %
2) Rente- og afdragsfrit lån : 30 %
3) Eget indskud : 10 %

Stk. 3. For ansøgere, som har bopæl i Aasiaat, Qasigiannguit, Ilulissat, Qeqertarssuaq, Uummannaq eller Upernavik kommune, og som søger støtte efter bestemmelsen i stk. 2 til anskaffelse af et fartøj, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til fiskeri efter hellefisk, kan det stilles som betingelse for at yde støtte, at ansøger senest i forbindelse med udbetaling heraf udtager en eller flere joller med påhængsmotor fra fiskeri efter hellefisk.
Stk. 4. Til anskaffelse af fartøjer omfattet af stk. 1, der udelukkende eller hovedsagelig anvendes i Qaanaaq distrikt og i Østgrønland, kan der ydes støtte således, at finansieringen udgør følgende:

1) Rentebærende lån : 50 %
2) Rente- og afdragsfrit lån : 45 %
3) Eget indskud :   5 %

Stk. 5. Vedrørende fartøjer til anvendelse i Qaanaaq distrikt eller Østgrønland, jf. stk. 4, er det en betingelse, at låntager har fast bopæl og fartøjet hjemsted i pågældende område. Såfremt lån-tager flytter til et andet område eller fartøjet ikke længere benyttes i det pågældende område, kan den bevilgede støtte kræves ændret til samme procentvise andele, som anført i stk. 2.
Stk. 6. Til anskaffelse af fartøjer omfattet af stk. 1, som erstatter et fartøj, der er udgået af fiskeri på grund af forlis eller totalhavari, kan der ydes støtte, såfremt følgende betingelser er opfyldt:
1) det forliste fartøj skal have været forsikret, og der skal være udbetalt forsikringserstatning for fartøjet,
2) den del af forsikringserstatningen, som ikke anvendes til indfrielse af gæld med pantesikkerhed i det forliste fartøj, skal anvendes til delvis finansiering af det nye fartøj,
3) den pantesikrede gæld i det forliste fartøj skal være indfriet, inden der kan gives endeligt tilsagn om lån til anskaffelse af det nye fartøj og
4) det anskaffede fartøj skal anvendes til fiskeri efter andre arter end rejer.
Stk. 7. Til anskaffelse af fartøjer omfattet af stk. 6, kan der ydes støtte således, at finansieringen udgør følgende:

1) Rentebærende lån : 60 %
2) Rente- og afdragsfrit lån : 30 %
3) Eget indskud : 10 %

Den andel af en forsikringserstatning, som i henhold til stk. 6 anvendes til delvis finansiering af det nye fartøj, skal primært anvendes til dækning af det beregnede eget indskud og en resterende del af forsikringserstatningen skal anvendes til at reducere det beregnede rente- og afdragsfri lån.
Stk. 8. Den i stk. 2 til 7 anførte finansiering beregnes af de samlede anskaffelsesudgifter i henhold til § 9. Eget indskud skal mindst udgøre, og rente- og afdragsfri lån kan maksimalt udgøre de i bestemmelserne anførte procentvise andele af anskaffelsessummen. Rentebærende lån kan højst udgøre forskellen mellem anskaffelsessummen på den ene side og et rente- og afdragsfrit lån samt eget indskud på den anden side.
Stk. 9. Løbetiden for de i stk. 2 til 7 nævnte rentebærende lån samt rente- og afdragsfri lån fastsættes til følgende:
1) For fartøjer bygget af træ eller stål : 20 år
2) For fartøjet bygget af glasfiber : 15 år

§ 4. Til anskaffelse af brugte fartøjer, som erhverves i Grønland, kan der ydes støtte efter bestemmelserne i stk. 2 til 5.
Stk. 2. Støtte efter stk. 1 kan kun ydes, såfremt Grønlands Hjemmestyre tidligere har ydet støtte til fartøjet i form af rentebærende lån eller garanti for lån, og under forudsætning af, at fartøjet fortsat anvendes til det oprindeligt forudsatte formål.
Stk. 3. Ved beregning af den maksimale støtte til finansiering af fartøjer efter stk. 1 fastsættes en belåningsværdi. Belåningsværdien fastsættes efter følgende principper:
1) den samlede oprindelige anskaffelsessum for fartøjet udgør fartøjets oprindelige belåningsværdi,
2) i 10 år efter udløbet af afskrivningsperioden ansættes fartøjets restværdi til 5% af den oprindelige belåningsværdi,
3) den oprindelige belåningsværdi nedskrives lineært over 30 år for så vidt angår fartøjer bygget af træ eller stål og over 20 år for så vidt angår fartøjer bygget af glasfiber, og de årlige nedskrivninger beregnes af den oprindelige belåningsværdi,
4) den nedskrevne belåningsværdi skal reduceres med et beløb svarende til det, som Grønlands Hjemmestyre måtte have ydet som gældssanering vedrørende fartøjet, dog ikke til et lavere beløb end sælgers restgæld vedrørende fartøjet,
5) den aktuelle belåningsværdi udgør herefter den oprindelige belåningsværdi fratrukket nedskrivningerne for den hidtil forløbne periode og med fradrag af evt. gældssanering, og
6) såfremt sælgeren eller tidligere ejere inden for de senest forudgående 10 år har foretaget større ombygnings- eller reparationsarbejder vedrørende et fartøj, kan belåningsværdien forhøjes med et beløb svarende til ombygnings- eller reparationsprisen efter lineær nedskrivning over 10 år.
Stk. 4. Til anskaffelse af fartøjer i henhold til stk. 1 kan der ydes støtte med samme finan-siering, som sælgers finansiering, dog således, at eget indskud skal udgøre forskellen mellem belåningsværdien og anskaffelsessummen, og mindst være på 10% af anskaffelsessummen. Rente- og afdragsfrie lån kan dog maksimalt ydes med et beløb, som svarer til restgælden på sælgers nedskrevne rente- og afdragsfrie lån.
Stk. 5. Støtte efter stk. 1 kan ydes med en løbetid svarende til restløbetiden for den til sælger ydede støtte. Der kan dog fastsættes en ny løbetid svarende til fartøjets forventede restlevetid, dog maksimalt 10 år.

§ 5. Løbetiden for de i §§ 3 og 4 nævnte rentebærende lån fastsættes således, at første afdrag opkræves senest et år og seks måneder efter leveringen af fartøjet.

§ 6. Til anskaffelse af nybyggede joller, der har en længde på mindst 16 fod og er udstyret med udenbords motor, og som skal anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri eller fangst, eller som skal anvendes til transport i forbindelse med erhvervsmæssigt landbrug, kan der ydes støtte efter bestemmelserne i stk. 2 til 5, hvis jollerne opfylder de til enhver tid fastsatte tekniske mindstekrav til erhvervsjoller i Grønland. Ved behandling af ansøgninger skal der tilstræbes en god balance mellem de levende ressourcer, antallet af erhvervsjoller og indhandlingskapacitet.
Stk. 2. Støtte kan ydes til ansøgere, som har fået erhvervsstøtte til landbrugsformål, eller som på en af Landsstyret nærmere fastsat måde dokumenterer:
1) at vedkommendes bruttoindkomst erhvervet ved fiskeri eller fangst med jolle eller hundeslæde eller ved transport af fisk eller fangst med snescooter, før alle skattemæssige fradrag det sidst slutlignede år har udgjort mindst 50% af pågældendes samlede bruttoindkomst med fradrag af indkomst erhvervet ved borgerligt ombud, og
2) at ansøger i tiden fra udgangen af det senest slutlignede år og til ansøgningstidspunktet fortsat har erhvervet mindst 50% af bruttoindkomsten ved fiskeri eller fangst med jolle eller hundeslæde eller ved transport af fisk eller fangst med snescooter.
Stk. 3. Ved "bruttoindkomst erhvervet ved fiskeri eller fangst med jolle eller hundeslæde eller ved transport af fisk eller fangst med snescooter" forstås al indkomst ved indhandling og salg før skat og før fradrag af alle fradragsberettigede udgifter i forbindelse med indkomsterhvervelsen. Er der tale om fiskeri eller fangst med en jolle, der ejes af en anden person end ansøger, forstås ved bruttoindkomst også løn før skat og før fradrag af renteudgifter, ligningsmæssige fradrag og lignende.
Stk. 4. Ved "den samlede bruttoindkomst" forstås al skattepligtig A-indkomst og B-indkomst før skat og før fradrag af renteudgifter, ligningsmæssige fradrag, fradragsberettigede udgifter og lignende.
Stk. 5. Støtte efter stk. 1 ydes i form af et tilskud på indtil 75% af jollens anskaffelsessum. Hvis jollen udelukkende eller hovedsagelig skal anvendes i Qaanaaq distrikt eller i Østgrønland ydes der et tilskud på indtil 84% af jollens anskaffelsessum. Er der modtaget forsikringserstatning for en forlist eller havareret jolle, som ansøger hidtil har ejet, fratrækkes et beløb svarende til forsikringserstatningen i den støtteberettigede anskaffelsessum for den nye jolle.
Stk. 6. Støtte ydes på sådanne vilkår, at tilskuddet kan kræves tilbagebetalt, såfremt den anskaffede jolle uden forudgående aftale med Landsstyret afhændes til anden side inden 5 år efter anskaffelsen, eller tilskudsmodtager ikke inden for den nævnte 5 års periode til stadighed opfylder de i stk. 2, nr. 1 fastsatte indkomstkrav.
Stk. 7. Uanset bestemmelserne i stk. 1 til 6 kan der ikke ydes støtte til anskaffelse af joller med udenbords motor til ansøgere, som har bopæl i Aasiaat, Qasigiannguit, Ilulissat, Qeqertarssuaq, Uummannaq eller Upernavik kommune.

§ 7. Anskaffelsessummen for fartøjer, der finansieres efter §§ 3, 4 og 6 omfatter kontraktssummen, anskaffelsesudgifterne for nødvendige fiskeredskaber, forsikringspræmier for et kvartal samt øvrige leveringsudgifter m.m., der anses som nødvendige for et fuldt udrustet fartøj til indsættelse i fiskeri fra fartøjets hjemsted.
Stk. 2. Såfremt der fra anden side ydes direkte subsidier til nedbringelse af anskaffelsesudgifterne for nybyggede fartøjer, beregnes anskaffelsessummen uden fradrag af subsidierne, og rente- og afdragsfri lån efter foranstående bestemmelser reduceres med værdien af subsidierne.

§ 8. Til ombygning og reparation af fartøjer med indbygget hovedmotor til erhvervsmæssigt fiskeri eller fangst, eller til anskaffelse af fiskeredskaber, motorer, sikkerhedsudstyr og andre tekniske installationer til sådanne fartøjer, kan der efter bestemmelserne i stk. 2 til 5 ydes rentebærende lån og rente- og afdragsfri lån, når følgende betingelser er opfyldt:
1) at der til den nuværende eller tidligere ejere af fartøjet er ydet støtte i form af rentebærende lån eller garanti for lån efter denne forordning eller tidligere gældende regler om erhvervsstøtte,
2) at fartøjets alder ikke overstiger 30 år for fartøjer af træ eller stål og 20 år for fartøjer af glasfiber, medmindre der fremdeles indestår erhvervsstøttelån i fartøjet, og
3) at fartøjet er forsikret, og den senest forfaldne forsikringspræmie er betalt af låntager.
Stk. 2. Støtte efter stk. 1 til anskaffelse af fiskeredskaber og til mindre reparationer samt mindre tekniske installationer kan ydes således, at finansieringen udgør følgende:

1) Rentebærende lån : 90 %
2) Eget indskud : 10 %

Stk. 3. Støtte efter stk. 1 til ombygninger og større reparationer, anskaffelse af motorer og andre større tekniske installationer samt til anskaffelse af sikkerhedsudstyr kan ydes således, at finansieringen udgør følgende:

1) Rentebærende lån : 60 %
2) Rente- og afdragsfrit lån : 30 %
3) Eget indskud : 10 %

Stk. 4. Det rentebærende lån efter stk. 2 og 3 kan maksimalt udgøre forskellen mellem anlægs-udgiften på den ene side og et eventuelt rente- og afdragsfrit lån samt eget indskud på den anden side. Det rente- og afdragsfri lån kan maksimalt udgøre og eget indskud skal mindst udgøre de anførte procentvise andele af anlægsudgifterne. Såfremt der er tale om støtte efter stk. 2 i forbindelse med fartøjets overgang til andet fiskeri, eller støtte efter stk. 3, kan eget indskud dog nedsættes til 5 % mod en tilsvarende forhøjelse af det rentebærende lån.
Stk. 5. Løbetiden for lån efter stk. 2 og 3 kan højst udgøre følgende:
1) 5 år, såfremt der ydes støtte til anskaffelse af fiskeredskaber, som anskaffes efter leveringen af fartøjet.
2) 5 år, såfremt der ydes støtte til mindre reparationer samt mindre tekniske installationer.
3) 5 år, såfremt der ydes støtte til sikkerhedsudstyr.
4) 10 år, såfremt der ydes støtte til ombygninger og større reparationer, anskaffelse af motorer og andre større tekniske installationer.

 

Landbrug

§ 9. Til opførelse, overtagelse eller udvidelse af erhvervsbygninger til landbrugsformål, som opføres eller udvides som selvbyggeri, kan der ydes støtte med følgende finansiering:

1) Rentebærende lån : 15 %
2) Rente- og afdragsfrit lån : 75 %
3) Eget indskud : 10 %

Stk. 2. Til opførelse af selvbyggerhus som bolig for ejer, bruger, bestyrer eller medhjælper, kan der i forbindelse med støtte efter stk. 1 ydes støtte med følgende finansiering:

1) Rente- og afdragsfrit lån : 95 %
2) Eget indskud :   5 %

Stk. 3. Lån kan endvidere ydes til elinstallation og til håndværkere til hjælp ved opførelse af fundament til selvbyggerhuse omfattet af stk. 2. Disse lån ydes med følgende finansiering:

1) Rentebærende lån : 60 %
2) Rente- og afdragsfrit lån : 30 %
3) Eget indskud : 10 %

Stk. 4. I forbindelse med lån efter stk. 1 kan der ydes rentebærende lån til nødvendig hånd-værkerhjælp.
Stk. 5. Løbetiden for lån efter stk. 1 - 3 fastsættes til højst 25 år. For lån efter stk. 4 fastsættes løbetiden til højst 10 år.

§ 10. Til opførelse eller anskaffelse af anlæg til elproduktion til brug for bygninger, der falder ind under bestemmelserne i § 9 kan der ydes støtte med følgende finansiering:

1) Rentebærende lån : 30 %
2) Rente- og afdragsfrit lån : 60 %
3) Eget indskud : 10 %

Stk. 2. Løbetiden for lån efter stk. 1 kan højst fastsættes til 10 år.

§ 11. Til anskaffelse af besætning, samt til anskaffelse af snescootere, kan der ydes støtte med følgende finansiering:

1) Rentebærende lån : 90 %
2) Eget indskud : 10 %

Stk. 2. Til anskaffelse af maskiner, redskaber og lignende kan der ydes støtte med følgende finansiering:

1) Rentebærende lån : 57 %
2) Rente- og afdragsfrit lån : 33 %
3) Eget indskud : 10 %

Stk. 3. Løbetiden for lån efter stk. 1 og stk. 2 kan højst fastsættes til 10 år.

§ 12. Til grundforbedringsarbejder, herunder opdyrknings- og nyrydningsarbejder, mergling, dræning, kalkning, gødskning og anlæggelse af markveje kan der ydes støtte således, at finansieringen udgør følgende:

2) Rente- og afdragsfrit lån : 70 %
3) Eget indskud : 30 %

Stk. 2. Til anskaffelse af vandingsanlæg, indhegning og lignende kan der ydes støtte således, at finansieringen udgør følgende:

1) Rentebærende lån : 30 %
2) Rente- og afdragsfrit lån : 60 %
3) Eget indskud : 10 %

Stk. 3. Løbetiden for lån efter stk. 1 og stk. 2 kan højst fastsættes til 10 år.

§ 13. Til reparation af formuegoder, der er omfattet af bestemmelserne i §§ 9, 10 og 11 kan der ydes rentebærende lån samt rente- og afdragsfri lån i samme omfang, som fastsat for nyan-skaffelse af formuegoderne, dog således, at løbetiden herfor højst kan fastsættes til 10 år.

§ 14. I forbindelse med etablering som landbruger kan der ydes støtte efter bestemmelserne i §§ 9, 10, 11, og 12 således, at eget indskud fastsættes til 5%. Ved støtte efter § 9, stk. 1 og § 12, stk. 1 forøges det rente- og afdragsfrie lån tilsvarende. Ved støtte efter §§ 10, 11, og 12, stk. 2 forøges det rentebærende lån tilsvarende. Bestemmelsen finder ikke anvendelse, såfremt låntager erhverver en andel af en landbrugsbedrift, som han i forvejen er medejer af.
Stk. 2. Ved etablering som landbruger, hvor produktionen hovedsagelig baseres på fåreavl, kan der kun ydes støtte efter denne forordning, når låntager erhverver en i forvejen bestående landbrugsbedrift eller en andel heraf.
Stk. 3. Den forhøjede støtte vedrørende investeringerne i henhold til stk. 1 og stk. 2 kan kun finde anvendelse på investeringer, som er medtaget i en af Landsstyret godkendt plan for de første 3 års investeringer til gennemførelsen af låntagers etablering som landbruger.

§ 15. Såfremt det anses for nødvendigt af hensyn til låntagers økonomiske forhold, kan der ydes henstand med betaling af renter og afdrag for lån ydet efter bestemmelserne i §§ 9-13 i indtil 3 år fra lånets stiftelse. Såfremt der ydes henstand med betaling af renter, tillægges renter i henstandsperioden lånets hovedstol.

§ 16. Til anskaffelse af foder og såsæd kan der ydes rentebærende lån på indtil 100% af anskaffelsesudgifterne. I forbindelse med samlede indkøb til flere låntagere, kan der stilles midlertidige betalingsgarantier overfor leverandører og transportfirmaer.
Stk. 2. Lån efter stk. 1 kan ydes mod sikkerhed i låntagers kommende indtægter ved salg af slagte- og avlsdyr.
Stk. 3. Løbetiden for lån efter stk. 1 fastsættes til 1 år.

 

Kapitel 3.
Rentetilskud samt vilkår for støtten

§ 17. Der kan ydes rentetilskud til nedbringelse af renten på lån optaget i private eller offentlige kreditinstitutter i medfør af tidligere gældende regler om erhvervsstøtte.

§ 18. Almindelige lån forrentes og afdrages efter regler, der fastsættes af Landsstyret. Lånene kan udbetales i rater.
Stk. 2. Lån må kun ydes mod sikkerhed.

§ 19. Rente- og afdragsfri lån nedskrives i løbet af det antal år, der foran i kapitel 2 er fastsat som løbetid for lånene. Er der tillige ydet et rentebærende lån til anskaffelsen, nedskrives det rente- og afdragsfri lån i takt med de fastsatte afdrag herfor.
Stk. 2. Hvis det anskaffede formuegode i løbet af den fastsatte nedskrivningsperiode ikke anvendes som forudsat ved långivningen, eller hvis vilkårene for lånet eller for det rentebærende lån eller for den garanti for lån, der samtidig måtte være ydet, iøvrigt misligholdes, skal det ikke afskrevne beløb tilbagebetales. Det kan dog bestemmes, at lånet bliver stående eventuelt på betingelse af, at restbeløbet fremtidig forrentes og afdrages som et rentebærende lån.

 

Kapitel 4.
Afvikling af lån, strafrente og henstands- samt sanerings- og kondemneringsordninger

§ 20. Lån nedbringes således, at der i hvert år af lånets løbetid afdrages eller nedskrives lige store beløb.
Stk. 2. Såfremt støtte er ydet i form af garanti og eventuelt rentetilskud for lån optaget i et kreditinstitut, nedbringes lånet i henhold til bestemmelserne i vedkommende lånekontrakt.

§ 21. Landsstyret kan, såfremt sikkerhed i formuegodet er til stede, yde passende henstand med afdrag og renter i henhold til lånets vilkår i indtil 12 måneder ad gangen i indtil 5 år, idet afdraget og renterne eventuelt kan fordeles ligeligt over de fremtidige ydelser således, at sidste del er betalt inden for maksimalt 5 år.

§ 22. Såfremt støtte er givet i form af garanti, kan henstand ydes af vedkommende kredit-institut efter nærmere aftale mellem kreditinstituttet og Landsstyret.

§ 23. Når støttemodtageren har indgivet ansøgning om henstand, beregnes ikke strafrenter før end Landsstyret har truffet afgørelse.
Stk. 2. Efter meddelt henstand beregnes ikke strafrenter, men alene den for lånet fastsatte ordinære rente af de forfaldne renter og afdrag.
Stk. 3. I andre tilfælde, hvor skyldige beløb ikke er erlagt senest 1 måned efter forfaldsdagen, kan beregnes en strafrente på 6 % p.a. udover den for lånet fastsatte ordinære rente.

§ 24. Landsstyret kan omlægge bestående rentebærende lån eller garantier for lån til nye lån med en løbetid, der ikke overstiger den forventede restlevetid for det formuegode, som de ydede lån vedrører.
Stk. 2. I særlige tilfælde kan Landsstyret omlægge bestående erhvervsstøttelån til lån med en rente- og afdragsfri periode på indtil 5 år samt afskrive gældsbeløb og yde ekstraordinære tilskud som led i en økonomisk sanering af en virksomhed, hvortil der er ydet støtte i medfør af denne forordning eller de tidligere gældende bestemmelser om erhvervsstøtte.
Stk. 3. De i stk. 1 og 2 nævnte bestemmelser kan tages i anvendelse, såfremt det sandsynliggøres, at virksomheden fremover vil kunne overholde sine forpligtelser i forbindelse med låneforholdets afvikling.

§ 25. Landsstyret kan bevilge rentefritagelse og henstand med tilbagebetaling af erhvervsstøttegæld i forbindelse med kondemnering af et fartøj, der hidtil har været benyttet til erhvervsmæssigt fiskeri og fangst, og hvortil der er ydet støtte i medfør af denne forordning eller de tidligere gældende bestemmelser om erhvervsstøtte. Endvidere kan Landsstyret i særlige tilfælde afskrive lån i forbindelse med en sådan kondemnering.
Stk. 2. Støtte efter stk. 1 kan kun ydes i forbindelse med kondemnering af fartøjer, som har en alder, der overstiger den maksimale løbetid for lån til anskaffelse af et tilsvarende nyt fartøj, og såfremt det samtidig må forventes, at fartøjet ikke længere vil kunne opnå økonomisk forsvarlig drift, og det ikke kan vurderes som økonomisk forsvarligt at istandsætte fartøjet.
Stk. 3. Støtte efter stk. 1 kan kun ydes i forbindelse med anskaffelse af et andet fartøj til erstatning for det kondemnerede fartøj.
Stk. 4. Støtte efter stk. 1 kan kun ydes, såfremt det på baggrund af låntagerens hidtidige drift af fartøjet og overholdelse af forpligtelserne i forbindelse med låneforholdets afvikling sammenholdt med fartøjets tekniske og fiskerimæssige egnethed må anses for sandsynliggjort, at låntageren fremover kan overholde forpligtelserne i forbindelse med afvikling af såvel det bestående som det fremtidige låneforhold vedrørende det nyanskaffede fartøj.
Stk. 5. Rentefritagelse og henstand efter stk. 1 kan ydes i indtil 5 år, hvorefter lånet skal forrentes i henhold til lånevilkårene og afdrages over en periode, som ikke må være længere end restløbetiden på lån ydet til det fartøj, som låntageren anskaffer i stedet for det kondemnerede fartøj.
Stk. 6. I forbindelse med støtte efter stk. 1 skal bestående lån i det fartøj, som kondemneres, sikres ved pant i det nyanskaffede fartøj.
Stk. 7. Landsstyret kan i forbindelse med støtte efter stk. 1 yde rentebærende lån til finansiering af udgifter til kondemnering af fartøjer. Et lån efter denne bestemmelse tillægges den gæld, der overføres til det nyanskaffede fartøj.
Stk. 8. Stk. 1 - 3 og stk. 5 - 6 finder tilsvarende anvendelse for fiskefartøjer, der udgår af rejefiskeriet.

§ 26. Såfremt låntagere, der i medfør af gældende regler herom har ret til at drive rejefiskeri med et fartøj under 75 BRT/120 BT eller med et af fartøjerne GR 6-355 "Tobias Noahsen", kendingsbogstaver OZJO, GR 7-216 "Anáse", kendingsbogstaver OUHK, GR 8-89 "Regina E", kendingsbogstaver OUUC, afgiver den fulde kvoteandel til Grønlands Hjemmestyre, kan der i det omfang, der anses at være behov for en kapacitetstilpasning i det kystnære rejefiskeri, betales et vederlag herfor efter bestemmelserne i stk. 2 - 4. Den fulde kvoteandel skal mindst svare til den kvoteandel, som oprindelig er tildelt låntager for det pågældende fartøj ved indførelsen af kvoteandele pr. 1. januar 1997.
Stk. 2. Såfremt det fartøj, som låntager hidtil har benyttet til rejefiskeri, er ældre end 20 år, eftergives låntagers erhvervsstøttelån fuldt ud.
Stk. 3. Såfremt det fartøj, som låntager hidtil har benyttet til rejefiskeri, er 20 år eller yngre, eftergives den del af låntagers erhvervsstøttelån, der ikke er udlignet af salgsprovenuet fra fartøjet.
Stk. 4. Udover den i stk. 2 og 3 nævnte eftergivelse af lån betales der 1.000 kr. for hvert tons rejer, som kvoteandelen giver ret til at fiske i det år, overdragelsen finder sted. Beløbet udbetales kontant til låntagers fri rådighed.
Stk. 5. Låntagers tilgodehavende i henhold til stk. 4 kan ikke gøres til genstand for udlæg eller anden tvangsfuldbyrdelse.
Stk. 6. Kvoteandele, som overtages af Grønlands Hjemmestyre i henhold til stk. 1, kan efter beslutning af Landsstyret udbydes til salg eller anvendes på anden måde efter de iøvrigt herfor til enhver tid gældende regler. Ved salg af kvoteandele, skal salgsprisen fastsættes til et beløb, som ikke er mindre end det beløb, der er betalt ved erhvervelsen af kvoteandelene i henhold til stk. 4.

§ 27. I tilfælde, hvor en fordring ikke er sikret ved bestående pant som følge af pantets overtagelse af Grønlands Hjemmestyre, forlis, eller fordi pantet af andre årsager ikke længere er i låntagers eje, beregnes ikke længere renter af fordringen.
Stk. 2. I de i stk. 1 nævnte tilfælde ydes endvidere et årligt tilskud til nedbringelse af gælden svarende til de beløb, som er indbetalt af låntager.
Stk. 3. 5 år efter udgangen af det kalenderår, hvor fordringen bliver omfattet af stk. 1, kan Landsstyret delvis eftergive fordringen. Delvis eftergivelse kan ikke nedbringe fordringen til et lavere beløb end 135.000 kr.
Stk. 4. Eftergivelse forudsætter, at låntager ikke er i stand til og inden for de nærmeste år ingen udsigt har til at kunne betale den fulde fordring.
Stk. 5. Låntagers betalingsmuligheder vurderes på baggrund af:
1) gældens størrelse,
2) låntagers og dennes husstands formueforhold,
3) låntagers og dennes husstands aktuelle og fremtidige indtjeningsmuligheder og
4) låntagers alder.
Stk. 6. 10 år efter udgangen af det kalenderår, hvor fordringen bliver omfattet af stk. 1, kan Landsstyret under tilsvarende omstændigheder som nævnt i stk. 4 og 5 eftergive fordringen fuldt ud. Det er dog en forudsætning for at eftergive fordringen fuldt ud, at låntager har foretaget indbetalinger i et sådant omfang, som kunne forventes i forhold til hans betalingsmuligheder.
Stk. 7. Eftergivelse i henhold til stk. 3 og 6 kan kun foretages for låntagere, der er fysiske personer.
Stk. 8. I de i stk. 1 nævnte tilfælde kan Landsstyret eftergive fordringen fuldt ud, såfremt låntager er over 60 år eller modtager pension i henhold til landstingsforordning om pensioner og ældreinstitutioner m.v.

 

Kapitel 5.
Fællesbestemmelser

§ 28. Landsstyret fastsætter regler om forordningens administration, herunder om kommunernes medvirken.
Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler om uddannelsesmæssige, økonomiske og tekniske krav, som ansøgere og projekter skal opfylde, forinden der kan ydes lån.
Stk. 3. Landsstyret kan iøvrigt ved bekendtgørelse fastsætte regler om yderligere betingelser for lån og anden støtte, der ydes i medfør af denne forordning.

 

Kapitel 6.
Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser.

§ 29. Denne forordning træder i kraft den 1. december 2001.
Stk. 2. Samtidig ophæves landstingsforordning nr. 13 af 30. oktober 1998 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug som ændret ved landstingsforordning nr. 1 af 31. maj 1999 om ændring af landstingsforordning om støtte til fiskeri, fangst og landbrug.
Stk. 3. Den i medfør af landstingsforordning nr. 4 af 20. november 1984 om erhvervsstøtte udstedte bekendtgørelse om erhvervsstøtte forbliver i kraft, indtil den afløses af bestemmelser udstedt i medfør af nærværende forordning.

§ 30. Lån og anden støtte i henhold til de hidtidige regler om erhvervsstøtte administreres af Landsstyret i overensstemmelse med de fastsatte vilkår for støtten.

§ 31. Grønlands Hjemmestyre er indtrådt i de rettigheder og forpligtelser, som ved ikrafttræden af landstingsforordning nr. 4. af 20. november 1984 om erhvervsstøtte tilkom eller påhvilede staten i forbindelse med lån eller garantier ydet i medfør af de hidtidige regler om erhvervsstøtte. Staten hæfter dog fortsat for forpligtelser, som er påtaget før den 1. januar 1985. Staten har regres mod hjemmestyret for udgifter, der er afholdt som følge af denne hæftelse.
Grønlands Hjemmestyre, den 12. november 2001
Jonathan Motzfeldt

/

Hans Enoksen

 


Bemærkninger

Betænkning