Landstingsforordning nr. 1 af 31. maj 2001 om ændring af Landstingsforordning om KNI A/S. (Bemyndigelse til salg af aktier m.m.)

 

I medfør af § 9 i lov for Grønland nr. 469 af 6. november 1985 om forsyning, trafik, postbesørgelse m.v. fastsættes:

 

§ 1.

I landstingsforordning nr. 4 af 6. juni 1997 om KNI A/S foretages følgende ændringer:

1. I § 1 indsættes som stk. 6:
" Stk. 6. Denne forordning finder anvendelse på de i stk. 3 nævnte selskaber, så længe Grønlands Hjemmestyre har en sådan forbindelse med disse selskaber, som et moderselskab ifølge § 2 i lov om aktieselskaber har med et datterselskab."

2. Efter § 3 indsættes som § 3 a:
" § 3 a. Landsstyret bemyndiges til at godkende salg af aktier i KNI A/S´ datterselskaber eller at godkende disse selskabers deltagelse i anden virksomhedsovertagelse som fusion og spaltning m.m.
Stk. 2. Salg af aktier i KNI A/S´ datterselskaber eller disse selskabers deltagelse i anden virksomhedsovertagelse som fusion og spaltning m.m. kan ske i et sådant omfang, at selskaberne efter dispositionens gennemførelse ikke længere har en sådan forbindelse med Grønlands Hjemmestyre, som et datterselskab ifølge § 2 i lov om aktieselskaber har med et moderselskab."

 

§ 2.

Landstingsforordningen træder i kraft den 1. juni 2001
Grønlands Hjemmestyre, den 31. maj 2001
Jonathan Motzfeldt

/

Simon Olsen