Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 43 af 18. december 2001 om tilsyn med det sociale område.

 

I medfør af § 1, stk. 2 i Landstingsforordning nr. 11 af 12. november 2001 om socialvæsenets styrelse og organisation, fastsættes følgende:

 

Tilsyn med kommunerne

§ 1. Direktoratet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked fører tilsyn med, at kommunerne overholder reglerne i sociallovgivningen, og forvalter i overensstemmelse med de forvaltningsretlige regler.
Stk. 2. Tilsynet omfatter både administrationen og institutionerne.

§ 2. Tilsynsbesøg skal ske mindst en gang inden for kommunalbestyrelsens valgperiode.
Stk. 2. Såfremt Direktoratet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked finder det nødvendigt føres tilsyn i videre omfang end i stk. 1.

§ 3. Tilsynsbesøget anmeldes til kommunalbestyrelsen med mindst 2 ugers varsel.

§ 4. Under tilsynsbesøget skal der blandt andet foretages en gennemgang af konkrete sager inden for udvalgte sagsområder. Der skal ses på, om afgørelserne er i overensstemmelse med sociallovgivningen.

§ 5. Direktoratet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked udarbejder tilsynsrapport for hvert tilsynsbesøg. Kommunen og Tilsynsrådet for kommunerne modtager tilsynsrapporten. Dette skal så vidt muligt ske inden for 2 måneder.

 

Tilsyn med døgninstitutionerne

§ 6. Tilsynet med de døgninstitutioner der enten ejes eller drives af Grønlands hjemmestyret, varetages af det tværfaglige samarbejdsudvalg.

§ 7. Såfremt udvalget finder at der er utilfredsstillende eller uhensigtsmæssige forhold på institutionen, skal udvalget rette henvendelse til Direktoratet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked.

§ 8. Denne bekendtgørelse træder i kraft 1. januar 2002.
Grønlands Hjemmestyre, den 18. december 2001
Ole Dorph

/

Martha Abelsen