Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 42 af 14. december 2001 om rådighedspligt

 

I medfør af § 4, stk. 5 i Landstingsforordning nr. 15 af 12. november 2001 om takstmæssig hjælp fastsættes:

 

§ 1. Udbetaling af takstmæssig hjælp under arbejdsløshed er i henhold til Landstingsforordningens § 4, stk. 3 betinget af,
1) at pågældende kan dokumentere, at der ikke kan anvises arbejde, som den pågældende under hensyn til helbredsmæssige og øvrige forhold kan påtage sig, og
2) at arbejdsløsheden ikke er selvforskyldt eller begrundet i ferie, strejke eller lock-out.

§ 2. Den ledige skal tilmelde sig det lokale arbejdsmarkedskontor og være villig til at påtage sig anvist arbejde.

§ 3. Ved anvisning af arbejde skal der tages hensyn til den lediges helbred, uddannelse og personlige forhold. Anvisning kan ske til såvel ordinært arbejde hos privat eller offentlig arbejdsgiver eller til deltagelse i et kommunalt aktiveringsprojekt.
Stk. 2. Den ledige kan ikke nægte at påtage sig anvist arbejde med den begrundelse, at det er uden for vedkommendes hidtidige faglige område.

§ 4. Den ledige kan nægte at påtage sig anvist arbejde uden miste retten til at modtage takstmæssig hjælp, hvis en eller flere af følgende betingelser er opfyldt:
1) Pågældendes helbred gør det ikke muligt at påtage sig det anvist arbejde. Kommunen kan forlange dette dokumenteret fra sundhedsvæsenet. Eventuel udgift hertil afholdes af kommunen.
2) Pågældende mangler uddannelsesmæssige forudsætninger for at bestride det anviste arbejde.
3) Pågældende kan ikke uden urimelige transportudgifter påtage sig det det anviste arbejde.
4) Pågældende ikke har pasningsmuligheder for sine børn på grund af mødetiderne ved det anviste arbejde.

§ 5. Retten til takstmæssig hjælp bortfalder fra den dag, den ledige uberettiget nægter at påtage sig anvist arbejde. Ret til takstmæssig hjælp indtræder, når vedkommende på ny har været beskæftiget i 13 uger og betingelserne i øvrigt er opfyldte.

§ 6. Hvis den ledige selv har sagt sit job op, skal vedkommende dokumentere, at opsigelsen er begrundet i arbejdsgivers misligholdelse af ansættelsesforholdet, før der kan udbetales takstmæssig hjælp. Dokumentationen kan være en afgørelse fra voldgift eller lignende. Takstmæssig hjælp kan i givet fald udbetales med tilbagevirkende kraft, forudsat den ledige opfylder de øvrige betingelser.

§ 7. Denne bekendtgørelse træder i kraft 1. januar 2002.
Grønlands Hjemmestyre, den 14. december 2001
Ole Dorph

/

Martha Abelsen