Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 41 af 14. december 2001 om førtidspension og personlige tillæg m.v.

 

I medfør af § 16, § 20, § 22, § 25, stk. 4, § 27 stk. 2, § 29, stk. 5, § 30 stk. 3, § 31 stk. 4 og § 38 stk. 2 i Landstingsforordning nr. 10 af 30. oktober 1998 om offentlig pension, som ændret ved Landstingsforordning nr. 12 af 12. november 2001 fastsættes:

 

Tilkendelse af førtidspension

§ 1. Personer, der har varigt nedsat erhvervsevne, jf. § 15, stk. 1 i Landstingsforordning nr. 10 af 30. oktober 1998 om offentlig pension, kan tildeles førtidspension når alle muligheder for revalidering er udtømte.

§ 2. Ved kommunalbestyrelsens behandling af en ansøgning om førtidspension skal foreligge:
1) lægeattest, der betales af kommunalbestyrelsen,
2) attest fra arbejdsmarkedskontoret,
3) socialrapport, herunder beskrivelse af eventuelle revalideringsforsøg, samt eventuelt
4) indstilling fra det tværfaglige samarbejdsudvalg.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sørge for at der foreligger udtalelser fra andre instanser, der har være inddraget i enkeltsager.

 

Pensionsberegning og regulering

§ 3. Når pensionen tilkendes sker beregningen af pensionens størrelse på baggrund af den forventede biindkomst efter overgangen til pension.
Stk. 2. For perioden efter første pensionsudbetaling og til udgangen af det følgende år, udbetales pensionen på baggrund af den forventede skattepligtige biindkomst for perioden, omregnet til forventet biindkomst for et helt år.
Stk. 3. Ved regulering af pensionen i løbet af et år, jf. § 29, stk. 2 i Landstingsforordning nr. 10 af 30. oktober 1998, sker beregningen på baggrund af pensionistens forventede skattepligtige biindkomster efter ændringen.
Stk. 4. Indkomstreguleringen for ægtefæller eller personer, der lever i ægteskabslignende forhold, sker på baggrund af parrets samlede skattepligtige biindkomst, jf. stk. 1-3.

§ 4. Såfremt en pensionist ikke er fuldt ud skattepligtig i Grønland, medregnes hele pensionistens årsindkomst, bortset fra pension fra en offentlig myndighed, som biindkomst.
Stk. 2. En pensionist, der ikke er fuldt ud skattepligtig i Grønland, skal på begæring af den myndighed, der behandler pensionssagen, dokumentere sine indkomstforhold via den årlige slutopgørelse fra såvel udland som fra Grønland.

 

Pension i forbindelse med hospitalsophold,
ophold på døgninstitution, anbringelse eller tilbageholdelse

§ 5. Bliver en pensionist anbragt på anden døgninstitution i Grønland end en social døgninstitution i henhold til § 31 i Landstingsforordning nr. 10 af 30. oktober 1998, indlagt på hospital i eller uden for Grønland, dømt til anbringelse på psykiatrisk hospital, dømt til anbringelse i institution under kriminalforsorgen i Grønland eller Danmark eller ved retsvæsenets foranstaltning tilbageholdt fortsætter udbetalingen af pensionen uændret, såfremt pensionisten har forsørgelsespligt overfor en ægtefælle eller børn eller har faste udgifter til opretholdelse af egen bolig.
Stk.2. Når en pensionist under de i stk. 1 nævnte forhold ikke har forsørgelsespligt overfor ægtefælle eller børn, udbetales pensionen - efter 6 måneders indlæggelse eller anbringelse - med 20% af pensionen, jf. § 3, fra den 1. i måneden.
Stk.3. Pensionen udbetales efter indkomstregulering fra den første i den måned, hvor pensionisten udskrives til hjemmet eller løslades.
Stk. 4. Eventuel udbetaling af lommepenge, løn eller beskæftigelsesvederlag fra en offentlig myndighed, modregnes i pensionen, dog skal pensionisten have et beløb tilbage, der mindst svarer til 20 % af pensionen, jf. § 3.
Stk. 6. Retten til eventuelle børnetillæg bevares uændret, ligesom pensionisten er berettiget til personlige tillæg efter en individuel behovsvurdering, herunder til eventuelle udgifter til bevarelse af bolig i anbringelsesperioden.

§ 6. Opholdsinstitutionen har pligt til at underrette pensionistens hidtidige hjemkommune, når betingelserne for ændring af pensionsudbetalingen indtræder.

 

Børnetillæg

§ 7. Tilkendes der i henhold til forordningens §§ 18 og 19 en pensionist børnetillæg, ydes tillægget med et månedligt beløb, der svarer til det normalbidrag, der årligt fastsættes på Landstingsfinansloven. Er begge forsørgere pensionister, udbetales der et børnetillæg pr. barn til hver pensionist.
Stk. 2. Tillægget udbetales månedligt, med mindre pensionisten forsørger barnet ved betaling af bidrag. Er pensionisten forpligtet til at betale bidrag til barnet, udbetales børnetillægget halvårligt, med mindre der er aftalt eller fastsat en anden betalingsperiode. Betales bidrag for en kortere eller længere periode end halvårlig, udbetales tillægget for denne periode.
Stk. 3. Bor barnet hos en anden end pensionisten og er pensionisten forpligtet til at betale bidrag til barnet, udbetales beløbet til den, der er berettiget til at modtage bidraget. Der kan ikke ske udbetaling af børnetillæg direkte til barnet.

§ 8. Udbetaling af børnetillæg skal genoptages straks, såfremt betingelserne for bortfald af børnetillæg i henhold til § 19 i Landstingsforordning nr. 10 af 30. oktober 1998 ikke mere er til stede.

 

Personlige tillæg

§ 9. Der skal bevilges personlige tillæg efter en individuel behovsvurdering, når der er risiko for at pensionisten vil komme i økonomisk trang, hvis pensionisten selv skal afholde udgifterne.

§ 10. Når en person er tilkendt pension, skal kommunalbestyrelsen foretage en individuel helhedsvurdering af pensionistens forhold med henblik på, om der skal bevilges personlige tillæg til løbende faste udgifter. Vurderingen skal ske uanset, at der foreligger ansøgning, og skal sikre, at pensionisten har et rådighedsbeløb til sine daglige fornødenheder, der er rimelige og passende efter de hidtidige levevilkår og forholdene på stedet.
Stk. 2. Personligt tillæg som løbende ydelse, kan bevilges for højst ét år ad gangen som hjælp til rimelige faste udgifter.

§ 11. Personligt tillæg som engangshjælp kan bevilges til hel eller delvis betaling af enkelt-udgifter til f.eks. briller, beklædning, bohave, personlige hjælpemidler, nødvendig reparation af bolig og rimelige rejseudgifter.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan bevilge personligt tillæg til betaling af restancer på løbende faste udgifter, hvis restancerne er opstået som følge af manglende betalingsevne i den periode, der er udbetalt pension.

§ 12. Kommunalbestyrelsen skal tage spørgsmålet om en pensionists ret til personlige tillæg op til ny vurdering, når kommunalbestyrelsen er blevet bekendt med, at forholdene har ændret sig.

§ 13. Personlige tillæg kan bevilges, selv om pensionisten, på grund af biindkomst, ikke får udbetalt offentlig pension.
Stk. 2. Pensionister, der er optaget på social døgninstitution, har ret til personlige tillæg efter samme retningslinier som hjemmeboende pensionister.

 

Modregning

§ 14. Kommunalbestyrelsen kan modregne for meget udbetalt pension i den løbende udbetaling af pension, når merudbetalingen skyldes, at pensionisten har afgivet klart urigtige oplysninger eller har undladt at give meddelelse om væsentlige ændringer i sine personlige eller økonomiske forhold.
Stk. 2. Modregning af for meget udbetalt pension kan dog kun ske, når merudbetalingen har været væsentlig.
Stk. 3. Personlige tillæg kan modregnes fuldt ud, såfremt tillægget ville være nægtet, hvis der var afgivet korrekte oplysninger.

§ 15. Har pensionisten og dennes eventuelle ægtefælle ikke andre indkomster end pension, kan der højst modregnes 10% pr. måned af det udbetalte månedlige beløb efter skat. Har pensionisten og dennes eventuelle ægtefælle derimod andre indkomster end pension, kan der højst modregnes 15 % pr. måned af det udbetalte månedlige beløb efter skat.

 

Nordisk pension

§ 16. Pension efter Nordisk Konvention om Social Sikring af 15. juni 1992 udbetales af Socialdirektoratet direkte til pensionisten, fratrukket eventuel grønlandsk skat.
Stk. 2. Indkomstregulering sker efter §§ 3 - 4, ligesom der kan foretages eventuel modregning efter § 14.

 

Tillægsydelse

§ 17. Der ydes en særlig tillægsydelse til personer,
1) som den 1. april 1975 modtog forhøjet grundbeløb, fordi de først havde søgt aldersrente, efter de var fyldt 65 år, eller
2) som den 1. april 1975 var fyldt 60 år, og som først søgte aldersrente efter de var fyldt 65 år.

§ 18. Tillægsydelsen udbetales sammen med alderspension og udgør for enlige eller par, hvor kun den ene er berettiget til tillægsydelsen kr. 8.760,- årligt, svarende til kr. 730,- pr. måned. Tillægsydelsen for par, hvor begge er berettiget til tillægsydelsen er kr. 13.128,- årligt, svarende til kr. 1.094 pr. måned.

 

Klageadgang

§ 19. Kommunens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan påklages til Det sociale Ankenævn efter bestemmelserne i landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation.

 

Ikrafttræden

§ 20. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 2002.
Stk. 2. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 10. januar 2000 om førtidspension, revalidering og personlige tillæg m.v.
Grønlands Hjemmestyre, den 14. december 2001
Ole Dorph

/

Martha Abelsen