Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 25. januar 2001 om finansieringsstøtte til iværksættere indenfor turisterhvervet.

 

I medfør af § 10, stk. 2, § 13, stk. 2 og § 14, stk. 4 i landstingslov nr. 15 af 31. oktober 1996 om finansieringsstøtte til turisterhvervet som ændret ved landstingslov nr. 12 af 11. november 2000 om ændring af landstinglov om finansieringsstøtte til turisterhvervet fastsættes:

 

Anvendelsesområde

§ 1. Finansieringsstøtte til iværksættere tilvejebringes ved bevilling på de årlige finanslove.

 

Særlige krav til iværksætterprojektet

§ 2. Ansøgning om støtte indgives på et ansøgningsskema til sekretariatet for udvalget "Takornariaqarnermi Aallarnissaasunut Tapersiisarfik", c/o Greenland Tourism A/S, Grønlands Turistråd, Postboks 1552, 3900 Nuuk.
Stk. 2. Ansøgningsskema rekvireres ved henvendelse til sekretariatet. Ansøgningsfrister annonceres i dagspressen.
Stk. 3. Ansøgningen skal indeholde en udviklingsplan, herunder oplysning om hvilken form for støtte, der ønskes.
Stk 4. For projekter, der har været i gang mere end tre år, skal ansøgeren sammen med ansøgningen fremsende det seneste godkendte driftsregnskab samt budgetter for projektet to år frem.
Stk 5. For projekter, der har været igangværende mindre end tre år, skal ansøgeren sammen med ansøgningen fremsende projektets seneste godkendte driftsregnskab, ansøgerens seneste selvangivelse samt budgetter for projektet to år frem. For nye projekter skal dog ikke fremsendes seneste godkendte driftsregnskab.
Stk. 6. I tilknytning til de i stk. 4 og stk. 5 nævnte budgetter skal det dokumenteres, at ansøgeren kan finansiere eller skaffe finansiering til den del af projektet, der ikke opnås dækning for ved nærværende finansieringsstøtte.

 

Særlige krav til ansøgeren

§ 3. Alle typer af virksomheder samt foreninger kan opnå støtte.

§ 4. Ud over de i loven angivne betingelser skal, for at opnå finansiel støtte, følgende yderligere betingelser være opfyldt:
1) Ansøgeren skal dokumentere at have alle pligtige og relevante myndighedsgodkendelser.
2) Ansøgeren skal kunne dokumentere relevante drifts- og ledelsesmæssige kvalifikationer med hensyn til det projekt, der ønskes iværksat.
3) Såfremt erhvervede aktiver er behæftede, skal ansøgeren dokumentere dette.

 

Formen og vilkårene for finansieringsstøtte

§ 5. Tilskud udbetales a conto på grundlag af enkeltstående eller periodevis fremsendte opgørelser over afholdte udgifter. Tilskud udbetales kun mod forevisning af faktura eller lignende dokumentation for aktivets erhvervelse.

§ 6. Garanti kan kun ydes for lån optaget i finansielle institutioner, som er under offentligt tilsyn. Der kan maksimalt stilles garanti for 50% af lånebeløbet. Lånet skal være ydet på markedsmæssige vilkår. Med lån sidestilles i denne forbindelse kassekredit med afvikling.
Stk. 2. Ved garantistillelse udgør Landskassen hæftelse samme forholdsmæssige del af den til enhver tid værende restgæld, som det garantede beløb udgjorde af det oprindelige lånebeløb.

§ 7. Det er en betingelse for at opnå finansiel støtte, at modtageren af støtte tegner behørig skades- og tyveriforsikring af de driftsmidler, der indkøbes eller investeres i for støttebeløbet.
Stk. 2. Udvalget kan kræve tegning af andre forsikringstyper, som er relevante.

 

Konvertering af eksisterende lån

§ 8. Sekretariatet for udvalget tager initiativ til at medvirke til at konvertere allerede ydede lån til tilskud, garanti eller en kombination heraf. Konverteringen gennemføres i et samarbejde mellem låntager, det aktuelle finansieringsinstitut og sekretariatet.
Stk. 2. For den støtte, der tidligere er ydet i henhold til loven i form af lån, udgør renten 4% for fast ejendom og større aktivitetsudstyr. Mindre aktivitetsudstyr forrentes ikke.
Stk. 3. Renten på 4% er gældende for alle tidligere ydede rentebærende lån, uanset hvilken rente der fremgår af gældsbrevet pr. 1. januar 2001.

 

Krav om afrapportering

§ 9. Senest tre måneder efter det aftalte sluttidspunkt skal sekretariatet modtage et projektregnskab og en afrapportering for projektet. Sekretariatet er berettiget til at fastsætte en kortere tidsfrist.
Stk. 2. Der skal ske en tilbagemelding til sekretariatet, hvis der sker væsentlige ændringer i forhold til den oprindelige udviklingsplan, jf. § 2, stk. 3, herunder hvis projektet ikke længere vurderes gennemførligt. Manglende tilbagemelding kan medføre bortfald af det resterende tilskud.

 

Ophør af bevilget støtte

§ 10. Udvalget kan standse udbetaling af tilskud:
1) hvis det vurderer at projektet ikke længere er gennemførligt,
2) hvis det vurderer at støttemodtageren har givet urigtige eller vildledende oplysninger,
3) hvis det vurderer at støttemodtageren har fortiet oplysninger af betydning for tildeling aftilskud eller
4) hvis det vurderer at støttemodtageren ikke overholder de af udvalget fastsatte krav eller de aftalte tidsfrister i henhold til denne bekendtgørelse samt kapitel 3 i Landstingslov om finansieringsstøtte til turisterhvervet med senere ændringer.
Stk. 2. Udvalget kan tilbagekalde tilsagn om tilskud eller garanti, såfremt de for tilsagnet krævede betingelser ikke opfyldes inden for en af sekretariatet nærmere fastsat tidsfrist på højst 1 år efter tilsagnet gives.

 

Ikrafttrædelse m.v.

§ 11. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 15. februar 2001. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 31. marts 2000 om finansieringsstøtte til iværksættere indenfor turisterhvervet.
Grønlands Hjemmestyre, den 25. januar 2001.
Simon Olsen

/

Jørn Birk Olsen