Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 38 af 6. december 2001 om beskyttelse af fugle

 

I medfør af § 2, stk. 3, § 3, stk. 1 nr. 2 og § 19 i Landstingslov nr. 11 af 12. november 1980 om naturfredning i Grønland, samt § 8, § 13, stk. 3 og § 17, stk. 2 i Landstingslov nr. 12 af 29. oktober 1999 om fangst og jagt, fastsættes:

 

Anvendelsesområder og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på Grønlands land- og fiskeriterritorium.
Stk. 2. Ved "Sydvestgrønland" forstås i denne bekendtgørelse området beliggende syd Kangaatsiaq kommunes nordlige kommunegrænse og vest for Nanortalik kommunes østlige kommunegrænse.
Stk. 3. Ved "øvrige Grønland" forstås i denne bekendtgørelse andre områder end det i stk. 2 angivne område, medmindre andet er angivet.
Stk 4. Områdeinddelingerne i henhold til stk. 2 og stk. 3 fremgår af kortbilag til denne bekendtgørelse.
Stk. 5. Ved "indsamlingsåret" forstås i denne bekendtgørelse samme kalenderår, hvori samling af æg, dun eller unger er foretaget.

§ 2. Kun personer med gyldigt jagtbevis må jage fugle eller samle æg fra fugle.

 

Fredning

§ 3. Alle fuglearter er totalfredet, jf. dog stk. 2 og 3.
Stk. 2. Følgende fuglearter må jages indenfor de angivne jagttider og jagtområder:

1) Polarlomvie Uria lomvia:
Sydvestgrønland: 15. oktober - 15. februar
Øvrige Grønland: 1. september - 15. februar
I Qaanaaq kommune: 1. september - 15. juni
2) Atlantisk lomvie Uria aalge:
Sydvestgrønland: 15. oktober - 15. februar
Øvrige Grønland: 1. september - 15. februar
3) Søkonge Alle alle: 1. September - 30. april
I Qaanaaq kommune: 1. september - 15. juni. Desuden er det tilladt at indsamle unger fra rederne i ynglesæsonen.
I Ittoqqoroortmiit kommune: 1. september - 15. juni. Desuden er det tilladt at indsamle unger fra rederne i ynglesæsonen.
4) Kortnæbbet gås Anser brachyrhynchus:
I hele Grønland: 1. september - 30. april.
I Ittoqqortoormiit kommune: Trækkende fugle må skydes langs iskanten indtil 1. juli.
5) Bramgås Branta leucopsis:
I hele Grønland: 1. september - 30. april
I Ittoqqortoormiit kommune: Trækkende fugle må skydes langs iskanten indtil 1. juli.

Stk. 3. Følgende fuglearter må i hele Grønland jages indenfor de nedenfor fastsatte jagttider (begge dage inkl.):

Skarv Phalacrocorax carbo 1. oktober - 31. marts
Islom Gavia immer 1. september - 31. december
Mallemuk Fulmarus glacialis 1. september - 30. april
Blisgås Anser albifrons 1. september - 15. oktober
Ederfugl Somateria molissima 15. oktober - 15. februar
Kongeederfugl Somateria spectabilis 15. oktober - 15. februar
Havlit Clangula hyemalis 15. oktober - 15. februar
Gråand Anas plathyrhynchos 1. september - 15. februar
Tejst Cephus grylle 1. september - 15. februar
Hvidvinget måge Larus glaucoides 1. september - 30. april
Gråmåge Larus hyperboreus 1. september - 30. april
Svartbag Larus marinus 1. september - 30. april
Ride Rissa tridactyla 1. september - 15. februar
Fjeldrype Lagopus mutus 1. september - 30. april
Ravn Corvus corax 15. august - 28/29. februar

§ 4. Ægsamling er ikke tilladt, jf. dog stk. 2 - 4.
Stk. 2. Personer med jagtbevis kan til privat forbrug samle æg fra mallemuk, svartbag og gråmåge til og med 31. maj i indsamlingsåret.
Stk. 3. Personer bosiddende i Ittoqortoormiit og Qaanaaq kommune kan til privat forbrug samle æg fra søkonge.
Stk. 4. Personer med erhvervsjagtbevis kan samle æg af gråmåge og svartbag til og med 31. maj i indsamlingsåret til salg i henhold til § 13, stk. 3.
Stk 5. Ved samling af æg er det ikke tilladt at anvende reb, stiger, klatretorve eller andet klatreudstyr.

§ 5. Ved et fuglefjeld forstås i denne bekendtgørelse ethvert sted, hvor mindst 10 par havfugle yngler.
Stk. 2. Det er ikke tilladt at skyde eller på unødig vis at frembringe forstyrrelser indenfor en afstand af et fuglefjeld på:
1) 5000 meter, hvis fuglefjeldet (innaq timmiaqarfik) beboes af polarlomvie, atlantisk lomvie, alk, søkonge, ride, mallemuk eller skarv.
2) 200 meter, hvis fuglefjeldet er en ø, halvø eller et skær, der er beboet af ederfugl, kongeederfugl, tejst, havterne eller andre mågefugle end ride.
Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 2 kan der samles æg i henhold til § 4.

§ 6. Enhver ilandstigning og færdsel i øvrigt er ikke tilladt i perioden 1. maj - 31. august på følgende lokaliteter, samt indenfor en afstand af 500 meter fra disse:
1) Lion Øer syd for Qerqertat (Avanersuaq kommune).
2) Kuup Apparsui / Kap Schackleton (Upernavik kommune).
3) Toqqusaaq (Upernavik kommune).
4) Kingittuarsuk, vestnordvest for Angissoq (Upernavik kommune).
5) Upernaviup apparsui / Sanderson's Hope (Upernavik kommune).
6) Salleq (Uummannaq kommune).
7) Assissut / Brændevinssskær ved Kronprinsens Ejland (Qeqertarsuaq kommune).
8) Nunatsiaq / Rotten ved Hunde Ejland (Aasiaat kommune).
9) Saattuarssuit ved Grønne Ejland (Aasiaat kommune).
10) Fjordarmen Tasiussarssuaq bag ved Naternaq ved Nordenskjölds Bræ (Kangaatsiaq og Qasigiannguit kommuner).
11) Appat / Ritenbenk (Ilulissat kommune).
12) Ydre Kitsissut (Qaqortoq kommune).

§ 7. Ud over de særlige fredningsbestemmelser for fuglekolonier i § 5 og § 6, er det overalt i Grønland ikke tilladt at beskadige eller på anden måde forstyrre nyligt anlagte eller beboede reder, samt æg og unger af vilde fugle.
Stk 2. Undtaget fra stk. 1 er samling af unger af søkonge i henhold til § 3, stk. 2, nr. 3 og samling af æg efter § 4.

§ 8. Annoncering om salg, udbud til salg, salg og køb af totalfredede fuglearter, levende såvel som døde, samt dele og produkter heraf, er ikke tilladt.

§ 9. Totalfredede fuglearter, såvel levende som døde, samt dele og produkter heraf, må ikke udføres af Grønland.
Stk. 2. Dødfundne eksemplarer af totalfredede fuglearter, samt dele heraf, skal, såfremt de ikke efterlades i naturen, straks afleveres til Grønlands Naturinstitut, eller til politiet, der forestår overdragelse til Grønlands Naturinstitut.
Stk. 3. Udførsel af vilde fugle, samt dele og produkter heraf, til videnskabelige eller undervisningsmæssige formål, kræver forudgående tilladelse fra Direktoratet for Miljø og Natur.

 

Jagt

§ 10. Det er ikke tilladt at skyde på flyvende fugle fra motordreven båd, hvis båden sejler ved hjælp af motorkraft.
Stk. 2. Massedrivning af og jagt på fældende ænder og gæs er ikke tilladt.
Stk. 3. Jagt på fugle fra luftfartøjer, motorkøretøjer og snescootere er ikke tilladt.

§ 11. Jagt og fangst på fugle må alene ske med følgende våben og jagtredskaber:
1) Haglgevær på maksimalt kaliber 12 og salonriffel. Hel- og halvautomatiske våben er ikke tilladt.
2) Pump guns, såfremt de højst kan indeholde 2 patroner.
3) Fra 1. januar 2003 må der ikke anvendes haglpatroner ladet med blyhagl.
3) Bue og pil, samt kajakpil eller fuglepil.
4) Håndnet og ketchernet ved fangst af søkonger i Qaanaaq og Ittoqqortoormiit kommune.

§ 12. Personer med fritidsjagtbevis må højest nedlægge 5 fugle på en dag af hver af arterne polarlomvie, atlantisk lomvie, ederfugl og kongeederfugl.

§ 13. Personer med erhvervsjagtbevis må kun sælge nedlagte fugle i bopælkommunen i uforarbejdet, plukket eller renset tilstand til den endelige forbruger.
Stk 2. Salg jf. stk. 1 må kun finde sted inden for den pågældende arts jagttid jf. § 3, stk. 2 og stk. 3.
Stk. 3. Personer med erhvervsjagtbevis må kun sælge mågeæg i bopælskommunen, indsamlet jf. § 4, stk. 4, i rå og uforarbejdet tilstand til den endelige forbruger.
Stk. 4. Nedlagte fugle må ikke gøres til genstand for erhvervsmæssig produktion, forarbejdning eller nedfrysning uden forudgående tilladelse fra Landsstyremedlemmet for Natur.
Stk. 5. I tilladelse jf. stk 4 kan der for at beskytte lokale fuglebestande fastsættes vilkår for tidsrummet, samt lokaliteten og kvoten for indhandlingen. I tilladelsen kan der endvidere fastsættes vilkår for afsætningen, såfremt dette kan medvirke til at beskytte fuglebestande lokalt.

§ 14. Ringe, mærker, radio- og satellitsender fundet på nedlagte fugle skal fremsendes til Grønlands Naturinstitut med oplysning om, hvor og hvornår fuglen er nedlagt.

§ 15. Alle nedlagte fugle, herunder også fugle fanget som bifangst ved fiskeri, skal indberettes årligt til Piniarneq, i det omfang arterne fremgår af fangstregistreringsskemaet i Piniarneq.
Stk. 2. Æg samlet til erhvervsmæssigt og privat forbrug skal årligt indberettes til Piniarneq, i det omfang arterne fremgår af fangstregistreringsskemaet i Piniarneq.

 

Fælles bestemmelser

§ 16. Hold af vilde grønlandske fuglearter i fangenskab er ikke tilladt.
Stk. 2. Ved pleje af tilskadekomne vilde fugle kan Direktoratet for Miljø og Natur dispensere fra stk. 1.

§ 17. Udsætning af fugle i naturen indført til Grønland, og afkom af sådanne fugle, er ikke tilladt.

§ 18. Ringmærkning af vilde fugle, videnskabelig indfangning af vilde fugle eller prøvetagning på vilde fugle kræver en forudgående tilladelse fra Direktoratet for Miljø og Natur.

§ 19. Direktoratet for Miljø og Natur kan dispensere fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse til videnskabelige eller undervisningsmæssige formål.

 

Foranstaltninger

§ 20. Ved overtrædelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelses §§ 2 - 4, § 5, stk. 2, § 6, § 7, stk. 1, § 8 - 15, § 16, stk. 1, § 17 og § 18, kan der idømmes bøde.

 

Ikrafttræden

§ 21. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 2002.
Stk. 2. Samtidigt ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 29 af 19. september 1989 om fredning af fugle i Grønland.
Stk. 3. Endvidere ophæves:
1) Cirkulære af 8. november 1955 til kæmnerne samt inspektørerne i Nord- og Østgrønland angående ringmærkninspriser (K 27-7-1)
2) Cirkulære af 1. maj 1959 om ringmærkning af fugle (K 27-7-2)
3) Vedtægt af 22. februar 1961, stadfæstet den 9. juni 1961, for Godthåb kommune vedrørende bevarelse af fuglebestanden ved Qorqut, Ivnajuagtoq, Ivnajuagtunguaq og Ivnarssunguaq.
4) Vedtægt af 15. februar 1968 for Holsteinsborg kommune om udlægning som renreservat af et område i Søndre Strømfjord samt om fredning af ryper, ænder, gæs og sneharer i området.
5) Vedtægt af 6. juli 1972 for Thule kommune om forbud mod nedskydning af søkonger med haglgevær i Savigsivik
6) Vedtægt af 27. november 1972 om fredningsbestemmelser vedrørende fuglevildtet i Sukkertoppens kommune.
7) Vedtægt af 2. november 1973 for Julianehåb kommune om fredning af ryper.
8) Kommunalvedtægt af 6. februar 1975 for Jakobshavn kommune vedrørende jagt på fugle og sæler.
9) Vedtægt af 20. december 1979 for Godhavn kommune om fredning af edderfugle i Diskofjord.
10) Kommunalvedtægt af 7. januar 1987 for fredning af edderfugle i en 5-årig periode i Upernavik kommune.
11) Vedtægt af 12. januar 1989 for Avanersuup Kommunia om forbud mod indsamling af æg og dun fra edderfuglenes ynglepladser nord for Etah.Grønlands Hjemmestyre, den 6. december 2001
Alfred Jakobsen

/

Hans J. Høyer