Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 33 af 6. september 2001 om uddannelse af brandvæsenernes personale.

 

I medfør af § 7, stk. 2-3, § 8, stk. 4, § 49 og efter forhandling med KANUKOKA, jf. § 53 i Landstings- forordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser og erhvervsuddannelseskurser fastsættes:

 

Styrelse

§ 1. Direktoratet for uddannelse er ansvarlig for, at der nedsættes et brancheudvalg, kaldet Fagudvalg for Branduddannelsen.
Stk. 2. Fagudvalget består af 5-8 medlemmer. Direktoratet for uddannelse beslutter efter indstilling fra Grønlands Brandskole, hvem der skal være repræsenteret i udvalget.
Stk. 3. Medlemmerne skal have indgående kendskab til branduddannelserne.
Stk. 4. Medlemmerne udpeges af de instanser, som Direktoratet for uddannelse har godkendt, jf. stk. 2. Udpegningen sker for en 2-årig periode.

§ 2. Fagudvalget konstituerer sig med næstformand på førstkommende møde efter nyudpegelse. Kredsformanden er formand for fagudvalget.
Stk. 2. Direktoratet for uddannelse udarbejder en vejledende forretningsorden, som desuden indeholder rammer for sammensætning og virksomhed. Fagudvalget afgiver forslag til forretningsordenen til godkendelse i Direktoratet for uddannelse.

§ 3. Fagudvalg for Branduddannelsen påser, at uddannelserne er tilpasset de lokale forhold, og at det faglige niveau er relevant og tilstrækkelig højt.
Stk. 2. Fagudvalg for Branduddannelsen afgiver indstilling til Direktoratet for uddannelse om godkendelse af:
1) Uddannelsesplaner for hver uddannelse og kursus. Uddannelsesplanerne skal indeholde en beskrivelse af uddannelsernes og kursernes mål og indhold, varighed og struktur.
2) Iværksættelse af nye uddannelser og kurser.
3) Iværksættelse af efter- og videreuddannelse.

§ 4. Grønlands Brandskole har til opgave, gennem afholdelse af kurser lokalt eller regionalt i Grønland eller ved formidling af deltagelse i kurser udenfor Grønland, at uddanne brandchefer, vicebrandchefer, holdledere, indsatsledere og brandmandskab.
Stk. 2. Grønlands Brandskole skal udarbejde forslag til uddannelsesplaner for de enkelte uddannelser og kurser.
Stk. 3. Grønlands Brandskole skal gennem rådgivning og vejledende virksomhed aktivt deltage i den lokale uddannelse ved udsendelse af øvelsesplaner, lektionsmateriale, håndbøger og lignende samt virke for en effektivisering af brandvæsenernes personale.

§ 5. Kommunen administrerer og er ansvarlig for den lokale grunduddannelse, jf §§ 9-11. Grunduddannelsen kan afholdes lokalt ved de enkelte brandvæsener eller som regionale fælleskurser for personale fra flere brandvæsener.
Stk. 2. Grønlands Brandskole administrerer og er ansvarlig for den videregående uddannelse, jf. §§ 13-16.

§ 6. Den kommune, hvor deltageren er ansat, afholder alle udgifter i forbindelse med den lokale grunduddannelse samt dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og dagpenge til deltagerne på uddannelserne og kurserne, jf. § 8.
Stk. 2. Grønlands Brandskole afholder, inden for et på finansloven fastsat beløb, rejse- og opholdsudgifter samt eventuelle kursusafgifter for de kursister, der er optaget, jf. § 7, stk. 2.

 

Optagelse på branduddannelsen

§ 7. For at påbegynde uddannelsen skal ansøgerne være ansat ved et kommunalt brandvæsen.
Stk. 2. Grønlands Brandskole optager kursister, jf. § 8, stk. 1, nr. 2 og § 8, stk. 2, efter indstilling fra de enkelte brandchefer.

 

Uddannelsens struktur

§ 8. Uddannelsen er modulopbygget og indeholder følgende moduler:
1) Den lokale grunduddannelse:
    a) Førstehjælp, jf. § 9
    b) Grunduddannelse, jf. § 10.
    c) Røgdykker- og pumpepasserkursus, jf. § 11.
2) Den videregående uddannelse:
    a) Funktionsuddannelsen, brand, jf. §§ 13-14.
    b) Holdlederkursus, jf. § 15.
    c) Indsatslederkursus, jf. § 15.
Stk. 2. Grønlands Brandskole kan efter behov afholde eller formidle andre relevante kurser.

 

Den lokale grunduddannelse

§ 9. Førstehjælpskurset har til formål at give deltagerne en teoretisk forståelse af og praktiske færdigheder i førstehjælp, således at de bliver i stand til
1) at hjælpe ved almindeligt forekommende ulykker og ved pludselige sygdomme samt kunne foretage endelig behandling af nærmere definerede skader,
2) så vidt mulig at holde liv i og genoplive personer, efter at en ulykke er sket eller pludselig sygdom er opstået, indtil redningsmandskabet eller en læge overtager ansvaret, og
3) at hæmme læsioners invaliderende virkning samt kunne foretage behandling af mindre skader, når lægehjælp ikke er nødvendig.
Stk. 2. Førstehjælpskurset sikres gennemført af den lokale brandchef i henhold til den godkendte uddannelsesplan. Førstehjælpskurset har en varighed af 24 timer.

§ 10.  Grunduddannelsen har til formål at give den enkelte deltager de grundlæggende færdigheder, der sætter deltageren i stand til at
1) fungere som kvalificeret hjælper på slukningstoget ved det kommunale redningsberedskab, og
2) fungere selvstændigt på slukningstoget ved redningsberedskabet i bygder.
Stk. 2. Grunduddannelsen sikres gennemført af den lokale brandchef i henhold til den godkendte uddannelsesplan. Grunduddannelsen har en varighed af mindst 56 timer.

§ 11. Ud over grunduddannelsen skal brandchefen tilbyde pumpepasserkursus og kursus i brug af trykluftsapparater.

§ 12. Kursusinstruktøren i førstehjælp, jf. § 9, udsteder kursusbevis til de deltagere, der opfylder målkravene.
Stk. 2. Brandchefen udsteder kursusbevis til dem, der har gennemført grunduddannelsen, jf. § 10 og de i § 11 nævnte kurser med tilfredsstillende resultat.
Stk. 3. Grunduddannelsen er kompetencegivende til optagelse på Funktionsuddannelse, brand.

 

Den videregående uddannelse

§ 13.  Funktionsuddannelsen, brand, har til formål at give den enkelte brandmand den nødvendige viden og de nødvendige færdigheder til at kunne fungere selvstændigt på slukningstoget ved det kommunale redningsberedskab.
Stk. 2. Funktionsuddannelsen, brand, sikres gennemført af Grønlands Brandskole i henhold til den godkendte uddannelsesplan. Funktionsuddannelsen, brand, har en vejledende undervisningstid på 160 timer.

§ 14. Grønlands Brandskole eller den af Grønlands Brandskole bemyndigede hertil udsteder kursusbevis til dem, der har gennemført funktionsuddannelsen, brand, med tilfredstillende resultat.
Stk. 2. Funktionsuddannelsen, brand, er kompetencegivende til optagelse på holdlederkursus.

§ 15. Holdleder- og indsatslederkurser gennemføres i Danmark. Kurserne kan, under forudsætning af tilstrækkelige tilmeldinger, gennemføres i Grønland.
Stk. 2. Kurserne i Grønland skal indholdsmæssigt svare til de i Danmark gennemførte kurser, jf. stk. 1.
Stk. 3. Indsatslederkursus er kompetencegivende til optagelse på brandteknisk byggesagsbehandling

§ 16. Grønlands Brandskole skal mindst hvert andet år afholde suppleringskursus for brandcheferne.

 

Ikrafttrædelses- og ophævelsesbestemmelse

§ 17.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2001. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 181 af 23. april 1982 for Grønland om uddannelse af brandvæsernes personale.
Grønlands Hjemmestyre, den 6. september 2001.
Lise Lennert

/

Karl Kristian Olsen