Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 17. august 2001 om lejeberegning i hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger.

 

I henhold til § 10, stk. 4 i landstingsforordning nr. 3 af 13. juni 1994 om leje af boliger fastsættes:

 

Generelt

§ 1. Ved udlejer forstås A/S Boligselskabet INI, såfremt ejeren af udlejningsboligerne, hjemmestyret eller en kommune, har indgået aftale med selskabet om drift og administration af boligerne.

 

Reglernes anvendelsesområde

§ 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse på boliger, der tilhører Grønlands Hjemmestyre og de grønlandske kommuner, herunder lejligheder, hybler og klubværelser i flerfamiliehuse, enfamilie- og dobbelthuse.
Stk. 2. Som flerfamiliehuse regnes etagehuse, rækkehuse og kædehuse med mindst 3 boliger, der kan være 3 sammenbyggede enfamiliehuse.
Stk. 3. Ved hybler forstås 1-rums lejligheder uden egentlig køkken, men med kogeniche, bad og toilet, medens der ved klubværelser forstås enkelte værelser i en lejlighed med adgang til lejlighedens faciliteter, såsom køkken, bad og toilet.

 

Lejeberegning

§ 3. Lejen må ikke overstige de nødvendige udgifter, der er forbundet med driften af ejendommen, jf. § 5 samt et afkast af den investerede kapital, jf. § 6.
Stk. 2. Lejeforhøjelse kan gennemføres med 3 måneders varsel, der skal fremsættes skriftligt.
Stk. 3. Leje og lejeforhøjelse fordeles på grundlag af den enkelte boligs areal, jf. hjemmestyrets bekendtgørelse om beregning af boligareal.
Stk. 4. For klubværelser udgør boligarealet såvel værelsets areal som andelen af fællesarealet i lejligheden. De enkelte værelsers andel af fællesarealet beregnes forholdsmæssigt på grundlag af størrelsen af de enkelte klubværelser.

§ 4. Flerfamiliehuse i udlejningsejendomme opdeles i boligafdelinger, jf.§ 7 i landstingsforordning om leje af boliger. Lejen for den enkelte afdeling fastsættes på grundlag af et årligt budget gældende for kalenderåret således, at afdelingen af sine indtægter kan afholde afdelingens udgifter.
Stk. 2. I forbindelse med den årlige budgetlægning gennemgår afdelingsbestyrelsen og en repræsentant for udlejer afdelingens generelle vedligeholdelsestilstand og drøfter, hvilke arbejder der skal udføres i det kommende budgetår.
Stk. 3. På baggrund af gennemgangen nævnt i stk. 2 udarbejder udlejer et budgetforslag, som skal godkendes af afdelingsbestyrelsen, inden budgettet endeligt godkendes af udlejer.
Stk. 4. Lejen for enfamilie- og dobbelthuse fastsættes på grundlag af et årligt budget gældende for kalenderåret for samtlige enfamilie- og dobbelthuse i den enkelte kommune.

 

Driftsudgifter

§ 5. De nødvendige driftsudgifter omfatter samtlige driftsomkostninger herunder løn til ejendomsfunktionærer i flerfamiliehuse, fremmede tjenesteydelser, anskaffelser, driftsmidler, reparation og vedligeholdelse, diverse udgifter, administrationsudgifter m.v. samt henlæggelser til planlagt vedligeholdelse.
Stk. 2. Udover driftsudgifter, som nævnt i stk. 1, omfatter driftsudgifterne i enfamilie- og dobbelthuse udlejers udgifter til natrenovation, tømning af septiktank, skorstensfejning, elopvarmning af stikledninger samt tilkørsel af vand, såfremt huset er forsynet med vandtank.
Stk. 3. På steder, hvor vandforsyning sker med smeltning af is eller lokal afhentning af vand, eller hvor natrenovationsordning mangler, træffes der særlig aftale mellem udlejer og lejer om driftsudgifterne hertil.

 

Kapitalafkast

§ 6. Det årlige kapitalafkast til en boligejer udgør 1,5 pct. af en ejendoms opførelsessum, jf. § 7.

§ 7. I opførelsessummen indgår alle udgifter ved opførelsen, herunder projekt, tilsyn og intern byggemodning. Opførelsessummen udgør som minimum 7.000 kr. pr. kvadratmeter.
Stk. 2. I en renoveret ejendom reguleres opførelsessummen efter renoveringens færdiggørelse således, at den del af renoveringsudgiften, der medfører en forbedring af ejendommen, tillægges den opførelsessum, der var gældende ved renoveringens påbegyndelse, jf. stk. 1.
Stk. 3. I købte ejendomme regnes købesummen med tillæg af eventuelle senere ombygninger eller forbedringer som opførelsessum, jf. dog stk. 1.
Stk. 4. I ejendomme, der er overtaget vederlagsfrit, modtaget som gave, ifølge testamente, som følge af ekspropriation eller gældsinddrivelse eller ved mageskift, gælder stk. 1 tilsvarende.

 

Fradrag i lejeberegningen

§ 8. Såfremt en ejendoms opførelsesomkostning er fastsat til 7.000 kr. pr. kvadratmeter, jf. § 7, og ejendommen mangler en eller flere af de i stk. 2 nævnte installationsgrupper, reduceres opførelsessummen for ejendommen, jf. § 7 med 1.000 kr. pr. kvadratmeter for hver manglende installationsgruppe.
Stk. 2. Følgende manglende installationsgrupper reducerer opførelsessummen:
1) Bad/vandskyllende closet.
2) Centralvarme/oliefyr/elvarme.
3) Elektricitet.
4) Vand eller vandtank.
5) Gas eller elektricitet til kogebrug.
6) Isolering, jf. stk. 3.
Stk. 3. Hvis summen af isolering af gulv, loft og vægge er under 250 mm mineraluld, kan der gives fradrag i opførelsessummen, jf. stk. 2, nr. 6. Er der anvendt andre isoleringsmaterialer, omregnes isoleringsevnen til mineraluld.

 

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 9. Til nedbringelse af lejen ydes boligbørnetilskud til børn under 18 år. Tilskuddet ydes frem til 31. december 2001 og kun såfremt barnet på forfaldsdagen for lejen er tilmeldt folkeregistret på den pågældende adresse.
Stk. 2. Boligbørnetilskuddet ydes med 10% af den beregnede leje pr. barn, dog højst med 60%.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2001.
Stk. 2. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 56 af 29. december 1994 om lejeberegning i hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger.
Grønlands Hjemmestyre, den 17. august 2001
Steffen Ulrich-Lynge

/

Jens K. Lyberth