Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 31. januar 2001 om Sundhedsvæsenets Visitationsnævn.

 

I medfør af § 22, stk. 3 i Landstingsforordning nr. 15 af 6. november 1997 om sundhedsvæsenets ydelser m.v. fastsættes:

 

§ 1. Visitationsnævnet har til opgave inden for de af Landsstyret fastlagte rammer:
1) at prioritere patientbehandlingen under hensyntagen til de politiske beslutninger,
2) at udarbejde og vedligeholde retningslinierne vedrørende visitation i og fra Grønland,
3) at følge forbruget på Rigshospitalet og andre behandlingsinstitutioner uden for Grønland,
4) at overvåge den overordnede planlægning og gennemførelsen af speciallægebetjeningen og
5) at behandle konkrete sager om henvisning til undersøgelse og behandling uden for det sundhedsdistrikt, hvor en person har ophold.

§ 2. Visitationsnævnet består af cheflægen, hospitalschefen og de administrerende overlæger på Dronning Ingrids Hospital, to repræsentanter fra Direktoratet for Sundhed samt chefdistriktslægen i Nuuk som repræsentant for sundhedsdistrikterne. Hvis chefdistriktslægen i Nuuk ikke har arbejdserfaring fra andre sundhedsdistrikter, udpeger Landsstyremedlemmet for Sundhed udover chefdistriktslægen i Nuuk også en distriktslæge.
Stk. 2. Landsstyremedlemmet for Sundhed beslutter, hvem af medlemmerne i nævnet, der er formand og næstformand. I formandens fravær udøves dennes beføjelser og pligter af næstformanden.

§ 3. Visitationsnævnet træffer afgørelse ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 2. Nævnet er beslutningsdygtigt, når formanden og mindst halvdelen af nævnets medlemmer er til stede.
Stk. 3. Nævnet kan bemyndige de visiterende overlæger på Dronning Ingrids Hospital til at træffe afgørelser i sager, der ikke er af principiel karakter.

§ 4. Visitationsnævnet holder månedlige møder. Formanden kan indkalde til ekstraordinære møder.
Stk. 2. Indkaldelse til møder i nævnet skal ske med mindst syv dages varsel og indeholde dagsorden for mødet, der i det mindste skal omfatte:
1) Godkendelse af referat fra sidste møde.
2) Godkendelse af dagsorden.
3) Orientering om forbrug på behandlingsinstitutioner uden for Grønland.
4) Orientering om ventelistesituationen.
5) Orientering om evakueringer.
6) Orientering om forhold af betydning for visitation fra Dronning Ingrids Hospital til udlandet.
7) Orientering om forhold af betydning for visitation fra sundhedsdistrikterne.
8) Behandling af konkrete sager.
9) Evt.
Stk. 3. Dronning Ingrids Hospital stiller sekretariatsbistand til rådighed for nævnet.

§ 5. Møder i Visitationsnævnet er ikke offentlige. Såfremt særlige forhold gør sig gældende, kan nævnets formand tilkalde sagkyndig bistand til at afgive udtalelse til brug for nævnets behandling af en sag.

§ 6. Efter Visitationsnævnets møder skal der udarbejdes et referat, der gengiver nævnets behandling af hvert enkelt dagsordenspunkt. Nævnets afgørelser i konkrete sager, der er af principiel karakter, beskrives i anonymiseret form i referatet. Referat af nævnets møder skal sendes til nævnets medlemmer, ledelsen på Dronning Ingrids Hospital, Direktoratet for Sundhed, Landsstyremedlemmet for Sundhed, chefdistriktslægerne, Embedslægeinstitutionen og Grønlænderhjemmet.

§ 7. Visitationsnævnets afgørelser i konkrete personsager skal indføres i en beslutningsprotokol. Et medlem kan kræve tilført protokollen en kort begrundelse for sit standpunkt.
Stk. 2. Visitationsnævnets afgørelse i konkrete personsager, meddeles skriftligt til den henvisende læge, der drager omsorg for underretning af patienten. Såfremt sagen er rejst ved konkret ansøgning fra en borger, meddeles afgørelsen skriftligt til vedkommende.
Stk. 3. Forekommer der nye og væsentlige oplysninger i en sag, som er afgjort af nævnet, skal nævnet tage sagen op til fornyet behandling.
Stk. 4. Visitationsnævnets afgørelser i konkrete personsager kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. februar 2001.
Stk. 2. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 19. marts 1998 om Visitationsnævnet.
Grønlands Hjemmestyre, den 31. Januar 2001.
Alfred Jakobsen

/

Jørgen Dreyer