Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 24 af 19. juni 2001 om tillægskvoter i det kystnære fiskeri efter rejer ved Vestgrønland i 2001.

 

I medfør af § 10, § 14, stk. 1-3, § 33, stk. 2 og § 34, stk. 3 i landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri som senest ændret ved landstingslov nr. 6 af 20. maj 1998 fastsættes:

 

Anvendelsesområde og formål

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for erhvervsmæssigt fiskeri efter rejer i Vestgrønland, som drives på Grønlands fiskeriterritorium af personer eller selskaber med grønlandsk fartøj, jf. Landstingslov om fiskeri § 6, der er mindre end 75 BRT/120 BT ifølge fartøjets målebrev.
Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder endvidere for følgende fartøjer med kaldesignalet: OZJO, OUHK, OUUC, OZTZ, OULB, OVXD, OWES, OYKA, OVOJ, OWMZ og OZTJ.
Stk. 3. Bekendtgørelsen omfatter kun fartøjer efter stk. 1 og 2, som 1. januar 2001 og ved bekendtgørelsens ikrafttræden havde licens til erhvervsmæssigt fiskeri efter rejer.

 

Ansøgning om tillægskvote

§ 2. Ansøgning om tillægskvote til kystnært fiskeri efter rejer ved Vestgrønland i 2001 sendes til Direktoratet for Erhverv.
Stk. 2. Ansøgningen skal indeholde dokumentation for fartøjets aktuelle kvotetræk. Denne dokumentation skal bestå af kopi af seneste indhandlingsseddel eller indhandlingssedler, som viser licensindehaverens samlede aktuelle kvotetræk.

§ 3. Ansøgning om tillægskvote til kystnært fiskeri efter rejer ved Vestgrønland i 2001 afgøres af Landsstyremedlemmet for Erhverv.
Stk. 2. Ansøgninger som modtages senest den sidste dag i en måned afgøres senest den 15. i næste måned.

 

Kriterier for tildeling af tillægskvote

§ 4. Hvis der er risiko for at den samlede fangstmængde for kystnært fiskeri efter rejer ved Vestgrønland overskrides, kan der ikke tildeles tillægskvoter.

§ 5. Fartøjer, hvis licens ikke omfatter produktionstilladelse, som har opfisket mindst 80% af årskvoten, kan tildeles tillægskvote for 2001.

§ 6. Ejer af fartøj, som har overdraget årskvoten for 2001 eller dele heraf, kan ikke tildeles tillægskvote.
Stk. 2. Undtaget er de tilfælde, hvor det kan dokumenteres, at en kvoteoverdragelse skyldes særlige omstændigheder, som for eksempel at fartøjet har været på værft eller af anden årsag har været indisponibel i en længere periode og derfor med rimelig grund må antages ikke selv at kunne opfiske den tildelte årskvote.

§ 7. Tillægskvote tildeles i størrelsen 25, 50, 100 eller 200 tons.
Stk. 2. Når særlige forhold taler for det, kan Landsstyremedlemmet for Erhverv tildele tillægskvote af anden størrelse.
Stk. 3. Afgørende for størrelsen af tillægskvoten er fartøjets kapacitet, fartøjets årskvote, fartøjets behov for yderligere kvotetildeling for at sikre fartøjet helårsfiskeri, samt hensynet til at den samlede fangstmængde for kystnært fiskeri efter rejer ved Vestgrønland i 2001 ikke overskrides.

§ 8. Når et fartøj har opfisket hele den oprindelige årskvote samt 80% af den tildelte tillægskvote for 2001, kan der på ny søges om tillægskvote, jf. § 3.

 

Overdragelse, årskvotemeddelelser og kvotetræk.

§ 9. Der kan ikke ske overdragelse af tillægskvoter eller dele heraf.

§ 10. Ved tildeling af tillægskvote udstedes ny årskvotemeddelelse fra Landsstyreområdet for Erhverv for 2001.

§ 11. Kvotetræk finder sted i følgende rækkefølge:
1) Efter tildeling af tillægskvote og udstedelse af ny årskvote opfiskes først den resterende procentdel af den oprindelige årskvote inden kvotetrækket hidrører tillægskvoten.
2) Efter tildeling af yderligere tillægskvote og udstedelse af ny årskvote opfiskes først den resterende procentdel af den først tildelte tillægskvote inden kvotetrækket hidrører den senest tildelte tillægskvote.

 

Ophør af fiskeri

§ 12. Hvis der opstår risiko for at den samlede fangstmængde for kystnært fiskeri efter rejer ved Vestgrønland overskrides, giver Landsstyremedlemmet for Erhverv meddelelse om, at fartøjer med tillægskvote og som fisker på tillægskvoten skal standse fiskeriet.
Stk. 2. Tidspunktet for fiskeriets ophør meddeles via kystradiostationerne i forbindelse med trafikmeldinger, radio og presse.

§ 13. Fartøjer med tillægskvote og som fisker på tillægskvoten skal standse fiskeriet senest på det af Landsstyremedlemmet for erhverv meddelte tidspunkt.

 

Foranstaltninger

§ 14. Overtrædelse af §§ 9, 11 og 13 kan medføre bøde og konfiskation af de anvendte fiskeredskaber, af hele fartøjets fangst eller værdien heraf, med undtagelse af fangst som godtgøres at skulle fratrækkes fartøjets egen årskvote eller tillægskvote, samt fangst som godtgøres at hidrøre fra fiskeri som har fundet sted før det tidspunkt hvor fiskeriet skulle ophøre.
Stk. 2. Sager herom behandles i øvrigt efter reglerne i Landstingslov om fiskeri.

 

Ikrafttræden

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. juni 2001. Bekendtgørelsen bortfalder den 1. januar 2002.
Grønlands Hjemmestyre, den 19. juni 2001.
Simon Olsen

/

Jørn Birk Olsen