Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 15 af 19. april 2001 om kvoter for fiskeri i 2001

 

I medfør af § 5, § 9, § 10, § 14, stk. 2, § 33, stk. 2 og § 34, stk. 3 i landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri som senest er ændret ved landstingslov nr. 6 af 20. maj 1998, fastsættes:

 

Anvendelsesområder

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for erhvervsmæssigt fiskeri på Grønlands fiskeriterritorium samt det erhvervsmæssige grønlandske fiskeri udenfor Grønlands fiskeriterritorium.
Stk. 2. Grønlands fiskeriterritorium omfatter:
1) "Vestgrønland" vest for 44000'W ned til 59000'N og herefter vest for 42000'W,
2) "Nordvestgrønland" som er den del af NAFO-underområde 1, der ligger nord for 68o00'N.
3) "Sydvestgrønland" som er den del af NAFO-underområde 1, som ligger syd for 68o00'N.
4) "Østgrønland" øst for 44o00'W ned til 59000'N og herefter øst for 42000'W som er en del af ICES-områderne II , V, XII og XIV.
Stk. 3. "Basislinjerne" er fastsat i Statsministeriets bekendtgørelser nr. 629 af 22. december 1976, nr. 176 af 14. maj 1980 og nr. 637 af 6. september 1991 om fiskeriterritoriet ved Grønland.
Stk. 4. Med det havgående fiskeri menes det fiskeri, der foregår i områderne, som er nævnt i stk. 2 nr. 2-4 samt udenfor Grønlands fiskeriterritorium og som udøves med fartøjer, som ifølge deres målebrev er 75 BRT/BT 120 og derover medmindre andet er bestemt i anden bekendtgørelse.
Stk. 5. Med det kystnære fiskeri menes det fiskeri, der foregår i området, som er nævnt i stk. 2 nr. 1 og som udøves med fartøjer, som ifølge deres målebrev er mindre end 75 BRT/120BT, medmindre andet er bestemt i anden bekendtgørelse.

 

Fangstmængder

§ 2. For de bestande, der er nævnt i bilag 1 (havgående fiskeri samt det i Fiskerilovens § 7 omtalte ikke-grønlandske fiskeri) og bilag 2 (kystnære fiskeri), fastsættes de samlede fangstmængder, som anført i bilagenes kolonne 1. Der kan i løbet af året forekomme ændringer, jf. § 10.

§ 3. Af de bestande, der er nævnt i bilag 1, må grønlandske fartøjer jf. § 1, stk. 4 og § 6 i landstingslov om fiskeri, ikke fiske større kvoter end anført i bilagets kolonne 2.
Stk. 2. Grønlandske fartøjer, der har licens og årskvote til rejefiskeri i kvoteområdet "Nordvestgrønland", kan tillige fiske denne årskvote i "Sydvestgrønland".

§ 4. Af de bestande, der er nævnt i bilag 2 må grønlandske fartøjer jf. § 1, stk. 5 samt jf. § 6 i landstingslov om fiskeri, ikke fiske større kvoter end anført i bilagets kolonne 1.

§ 5. Fartøjer registreret i EU-lande må i alt kun fiske de kvoter, som er anført i bilag 1, kolonne 3.

§ 6. Fartøjer registreret på Færøerne må i alt kun fiske de kvoter, som er anført i bilag 1, kolonne 4.

§ 7. Fartøjer registreret i Island må i alt kun fiske de kvoter, som er anført i bilag 1, kolonne 5.

§ 8. Fartøjer registreret i Norge må i alt kun fiske de kvoter, som er anført i bilag 1, kolonne 6.

§ 9. Fartøjer registreret i Rusland må i alt kun fiske de kvoter, som er anført i bilag 1, kolonne 7.

§ 10. Såfremt landsstyret ændrer den samlede fangstmængde (bilagenes kolonne 1), eller ændrer fordelingen af de samlede fangstmængder (bilag 1´s kolonner 2 - 7) som resultat af internationale aftaler, medfører det en ændring af denne bekendtgørelse.

§ 11. Antallet og gyldighedsperioden af de licenser, som Landsstyremedlemmet for Erhverv udsteder til fartøjer nævnt i §§ 3 - 9, skal modsvare størrelsen af kvoterne, og udstedelsen skal ske under hensyn til de nævnte fartøjers fiskerikapacitet, jf. landsstyrets bekendtgørelse nr. 18 af 22. august 1996 om licens til fiskeri.

 

Ophør af fiskeri

§ 12. Landsstyremedlemmet for Erhverv standser, som følge af udnyttelsen af de kvoter, der er angivet i bilagene, det fiskeri på de pågældende bestande, som udøves af hver af de grupper af fartøjer, som er nævnt i §§ 3 - 9, idet hvert lands kvote opgøres for sig. EU betragtes i denne forbindelse som ét land.
Stk. 2. For grønlandske fartøjer, der fisker på en fælleskvote, vil tidspunktet for standsning blive meddelt i radio og presse.
Stk. 3. For alle fartøjer jf. §§ 3 - 9, vil tidspunktet for standsning blive meddelt pr. telex eller telefax til det pågældende fartøj. For EU-fartøjer sendes tilsvarende meddelelse til EU-kommissionen. For øvrige ikke-grønlandske fartøjer sendes tilsvarende meddelelse til det pågældende lands fiskerimyndighed.
Stk. 4. Fartøjer skal ophøre med at fiske på det af landsstyremedlemmet fastsatte tidspunkt.

 

Foranstaltninger

§ 13. Overtrædelse af §§ 3-9 og § 12 kan medføre bøde. Ved ulovligt fiskeri fra et fartøj kan der ske konfiskation af de anvendte fiskeredskaber, af hele fartøjets fangst eller værdien heraf, med undtagelse af fangst, der godtgøres at hidrøre fra lovlig virksomhed. Sager herom behandles efter reglerne i landstingslov om fiskeri.

 

Ikrafttræden

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 19 april 2001. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 23 af 29. december 1999 om kvoter for fiskeri i 2000.
Grønlands Hjemmestyre, den 5. april 2001.
Simon Olsen

/

Jørn Birk Olsen

 

 


Bilag 1

Bilag 2