Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 9. april 2001 om karakterskala og anden bedømmelse.

I henhold til

1) § 18 i Landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996 om Ilisimatusarfik,
2) §§ 15-16 i Landstingsforordning nr. 2 af 2. maj 1996 om uddannelse af lærere til folkeskolen,
3) § 19 i Landstingsforordning nr. 2 af 20. maj 1998 om socialpædagoguddannelsen,
4) § 4 i Landstingsforordning nr. 6 af 30. oktober 1995 om uddannelse til journalist,
5) § 25 i Landstingsforordning nr. 10 af 31. oktober 1996 om uddannelse af socialrådgivere,
6) § 7, stk. 1 i Landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser og erhvervsuddannelseskurser,
7) § 5 i Landstingsforordning nr. 7 af 29. oktober 1999 om uddannelse til sygeplejerske,
8) § 1, stk. 2 i Landstingsforordning nr. 1 af 16. oktober 1980 om folkehøjskoler,
9) § 34 a i Landstingsforordning nr. 15 af 28. oktober 1993 om Kirken, senest ændret ved Landstingsforordning nr. 7 af 30. oktober 1998, og
10) § 6, stk. 2, § 8, stk. 2, § 9, stk. 2, § 10, stk. 2, § 11, stk. 2 og § 13, stk. 2 i Landstingsforordning nr. 7 af 11. november 2000 om søfartsuddannelser

fastsættes:

 

§ 1. Uddannelsessøgende, bortset fra elever i folkeskolen og under Landstingsforordning om fritidsvirksomhed, skal ved prøver, der indgår i eksaminer, og ved prøver i enkeltfag bedømmes individuelt efter følgende karakterskala (13-skalaen):

13: For den usædvanlig selvstændige og udmærkede præstation.
11: For den udmærkede og selvstændige præstation.
10: For den udmærkede, men noget rutineprægede præstation.
9: For den gode præstation, der ligger lidt over middel.
8: For den middelgode præstation.
7: For den ret jævne præstation, der ligger lidt under middel.
6: For den netop acceptable præstation.
5: For den usikre og ikke tilfredsstillende præstation.
03: For den meget usikre, meget mangelfulde og utilfredsstillende præstation.
00: For den helt uantagelige præstation.

Stk. 2. Karakterskalaens krav til den enkelte præstation finder tilsvarende anvendelse ved afgivelse af årskarakterer og lignende standpunktsbedømmelser.
Stk. 3. På de videregående uddannelser kan der dog tillige anvendes bedømmelsen »Bestået/Ikke bestået« ved prøver, der indgår i eksamen, jf. § 11, stk. 1, og som dækker op til 1/3 af uddannelsen.
Stk. 4. Det kan i reglerne for de enkelte erhvervsuddannelser være fastsat, at der anvendes bedømmelsen »Bestået/Ikke bestået« eller en anden karakterskala end 13-skalaen. Den opnåede bedømmelse kan ikke omregnes til en karakter efter 13-skalaen.
Stk. 5. Bekendtgørelsens bestemmelser om bedømmelsen »Bestået/Ikke bestået« finder tilsvarende anvendelse ved bedømmelsen »Godkendt/Ikke godkendt«.
Stk. 6. Ved oversættelse af karakterskalaen til engelsk anvendes de betegnelser, som fremgår af bilag 1 til bekendtgørelsen.

§ 2. Bedømmelse af præstationer og standpunkter skal ske på grundlag af de faglige krav, der er opstillet for den pågældende uddannelse (absolut karaktergivning). Præstationen eller standpunktet skal bedømmes ud fra såvel fagets formål som undervisningens beskrevne indhold. Der må ikke tilstræbes nogen bestemt fordeling af karaktererne (relativ karaktergivning).
Stk. 2. Når en prøve er begyndt, skal der gives en bedømmelse, med mindre prøven afbrydes på grund af bortvisning eller på grund af sygdom, som berettiger til sygeeksamen.

§ 3. Ved enhver bedømmelse efter 13-skalaen skal præstationen eller standpunktet først placeres inden for en af følgende fire karaktergrupper:
1) Udmærket, karaktererne 13, 11 og 10.
2) Middel, karaktererne 9, 8 og 7.
3) Det netop acceptable, 6.
4) Usikker, karaktererne 5, 03 og 00.
Stk. 2. Efter placeringen afgøres det for så vidt angår karaktergrupperne 1, 2 og 4, hvilken karakter inden for gruppen præstationen eller standpunktet skal vurderes til.
Stk. 3. Karakterfastsættelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af, i hvilket omfang præstationen eller standpunktet opfylder de beskrevne krav.

§ 4. Til karaktergruppen »udmærket« (karaktererne 13, 11 og 10) hører præstationer og standpunkter, hvor den uddannelsessøgende

1) viser omfattende og sikker viden henholdsvis omfattende og sikker færdighed i faget,
2) skelner klart mellem væsentligt og uvæsentligt,
3) viser en meget omfattende viden om begreber og metoder henholdsvis omfattende færdighed i begreber og metoder,
4) redegør for disse og disponerer et emne på en sådan måde, at næsten alle relevante forhold medtages,
5) giver en dækkende begrundelse for at fremdrage disse forhold,
6) sammenligner eller kombinerer begreber, metoder og informationer på meget sikker måde og vurderer og generaliserer tilsvarende ud fra dem og
7) anvender sin viden henholdsvis sin færdighed over for kendte problemstillinger på meget sikker måde og eventuelt over for ikke kendte problemer ved at kombinere foreliggende principper sådan, at løsningsmuligheder opstilles.

Stk. 2. Karakteren 13 er en undtagelseskarakter. Karakteren anvendes ved en usædvanlig selvstændig og udmærket præstation eller et tilsvarende standpunkt, hvis forudsætning er en suveræn præstation, som viser hurtig opfattelse og fuld forståelse af et problem eller et emne, og som tillige viser selvstændig stillingtagen og overblik over større dele af stoffet og deres indbyrdes sammenhæng.

§ 5. Til karaktergruppen »middel« (karaktererne 9, 8 og 7) hører præstationer og standpunkter, hvor den uddannelsessøgende

1) viser ret bred og nogenlunde sikker viden henholdsvis ret bred og nogenlunde sikker færdighed i faget,
2) redegør for det forelagte emne på en sådan måde, at væsentlige forhold kommer frem,
3) viser en omfattende viden om begreber og metoder henholdsvis omfattende færdighed i begreber og metoder,
4) redegør for disse på en sådan måde, at mange relevante forhold medtages,
5) giver en nogenlunde dækkende begrundelse for at fremdrage disse forhold,
6) sammenligner eller kombinerer begreber, metoder og informationer på ret sikker måde og vurderer og generaliserer tilsvarende ud fra dem og
7) anvender sin viden henholdsvis sin færdighed over for kendte problemstillinger på ret sikker måde.

§ 6. Karakteren 6 er minimumsgrænsen, hvor der er fastsat bestemmelse om at bestå efter 13-skalaen. Karakteren svarer derfor til en præstation eller et standpunkt, hvor den uddannelsessøgende har det mindstemål af forståelse, kundskaber og færdigheder, der kan anerkendes, for at prøven kan betragtes som bestået. Med hensyn til den viste forståelse samt de viste kundskaber og færdigheder må præstationen eller standpunktets positive og negative bidrag stå nogenlunde lige, idet de positive bidrag dog skal have overvægt. I skriftlige og mundtlige præstationer, hvor man med rimelig nøjagtighed kan angive, hvor stor en brøkdel af den stillede opgave eller det forelagte emne den uddannelsessøgende har kunnet klare, skal denne brøkdel være over 1/2.

§ 7. Til karaktergruppen »usikker« (karaktererne 5, 03 og 00) hører præstationer og standpunkter, hvor den uddannelsessøgende

1) viser begrænset og usikker viden henholdsvis begrænset og usikker færdighed i faget,
2) har vanskeligt ved at skelne mellem væsentligt og uvæsentligt,
3) viser en utilstrækkelig viden om begreber og metoder henholdsvis utilstrækkelig færdighed i begreber og metoder,
4) redegør for disse på en sådan måde, at kun få relevante forhold medtages,
5) giver en begrundelse for at fremdrage disse forhold, der ikke er dækkende,
6) sammenligner eller kombinerer begreber, metoder og informationer på en måde, der er usikker, og vurderer og generaliserer tilsvarende ud fra dem og
7) anvender sin viden henholdsvis sin færdighed over for kendte problemstillinger på en måde, der er usikker.

Stk. 2. Karakteren 00 er en undtagelseskarakter. Karakteren anvendes ved en præstation eller et standpunkt, hvor den uddannelsessøgende har vist fuldstændig mangel på forståelse inden for fagets pensum i den pågældende uddannelse. Karakteren 00 gives tillige, hvor der ikke foreligger nogen faglig præstation.

§ 8. Karakteren fastsættes af censor eller af eksaminator. Hvor der ved bedømmelsen medvirker en censor og en eksaminator, fastsættes karakteren efter drøftelse mellem dem.
Stk. 2. Hvis censor og eksaminator ikke er enige om en fælles bedømmelse, giver hver en karakter. Karakteren for prøven er gennemsnittet af disse karakterer afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Hvis gennemsnittet ligger midt imellem to karakterer, er den endelige karakter nærmeste højere karakter, hvis censor har givet den højeste karakter, og ellers den nærmeste lavere karakter. Hvor der er uenighed om, hvorvidt standpunktet eller præstationen skal bedømmes til »Bestået« eller »Ikke bestået«, er censors bedømmelse afgørende.
Stk. 3. Hvis der medvirker flere censorer eller flere eksaminatorer ved bedømmelsen, har de under ét censor- henholdsvis eksaminatorkompetencen efter stk. 1. Inden for hver gruppe, henholdsvis censorgruppen og eksaminatorgruppen, fastsættes bedømmelsen i tilfælde af uenighed som gennemsnittet af de enkelte bedømmelser afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Der rundes op, hvis gennemsnittet ligger midt imellem to karakterer.
Stk. 4. Uanset reglerne i stk. 2 og 3 kan karaktererne 13 og 00 ikke gives ved afrunding.
Stk. 5. Stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse, hvor bedømmelsen ikke foretages ud fra 13-skalaen, jf. § 1, stk. 2 og 3.
Stk. 6. Stk. 2 og stk. 3 finder ikke anvendelse i det omfang, hvor der i medfør af regler fastsat for de enkelte uddannelser træffes afgørelse af Direktoratet for Uddannelse, en opmand eller lignende.

§ 9. Hvor der skal fastsættes en samlet karakter af flere delkarakterer for forskellige præstationer eller standpunkter, er karakteren gennemsnittet af delkaraktererne afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Der rundes op, hvis gennemsnittet ligger midt imellem to karakterer. Det kan i reglerne for den enkelte uddannelse være bestemt, at delkaraktererne tæller med forskellig vægt, når den samlede karakter skal fastsættes.
Stk. 2. Uanset reglen i stk. 1 kan karaktererne 13 og 00 ikke gives ved afrunding. Reglen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, hvor bedømmelsen ikke foretages ud fra 13-skalaen, jf. § 1, stk. 2 og 3.

§ 10. Hvis der er beståkrav ved en eksamen, prøve eller en standpunktsbedømmelse, er kravet opfyldt, hvis den uddannelsessøgende opnår mindst karakteren 6 eller bedømmelsen »Bestået«.
Stk. 2. Indgår der flere karakterer, er kravet i stk. 1 opfyldt, hvis gennemsnittet er mindst 6,0. Kravet om et gennemsnit på mindst 6,0 kan ikke opfyldes ved oprunding. Der skal være opnået »Bestået« ved alle prøver m.v., hvor bedømmelsen »Bestået/Ikke bestået« er anvendt. Der kan endvidere i reglerne for de enkelte uddannelser være fastsat krav om, at der ved en eller flere prøver m.v., som indgår i gennemsnittet, skal være opnået mindst en bestemt karakter i skalaen.

§ 11. Eksamensbeviset skal indeholde oplysning om, hvilke prøver der er indgået i eksamen, og hvilke bedømmelser der er opnået. Det samlede eksamensresultat kan udtrykkes ved en gennemsnitskvotient, jf. § 12. Ved beregningen af gennemsnitskvotienten medtages en decimal. Det kan i reglerne for den enkelte uddannelse være bestemt, at gennemsnitskvotienten beregnes af gennemsnitskvotienterne for bestemte grupper af karakterer. I så fald skal beståkravet efter § 12, stk. 2, være opfyldt for hver af grupperne. I beregningen af gennemsnitskvotienten indgår ikke fag, hvor der er anvendt bedømmelsen »Bestået/Ikke bestået.«
Stk. 2. Det følger af reglerne for den enkelte uddannelse, hvilke karakterer der indgår i det samlede eksamensresultat.
Stk. 3. Det kan i reglerne for den enkelte uddannelse være fastsat, at de enkelte karakterer, der indgår i det samlede eksamensresultat, tæller med forskellig vægt ved beregningen af gennemsnitskvotienten.

§ 12. Ved fastsættelse af en samlet karakter efter § 9, ved vurderingen efter § 10, stk. 2, af et beståkrav ved en eksamen, en prøve eller en standpunktsbedømmelse og ved beregningen af en gennemsnitskvotient efter § 11, kan karaktererne indgå med forskellig vægt, som fastsættes i reglerne for de enkelte uddannelser.
Stk. 2. Ved det vægtede gennemsnit forstås summen af de enkelte karakterer, hver multipliceret med karakterens vægt, divideret med summen af vægtene.

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2001 og har virkning for de karakterer og de bedømmelser, der gives efter dette tidspunkt. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 51 af 20. december 1990 om elevers forhold under erhvervsuddannelse og Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 20. juli 1989 om STI-elevers lønvilkår m.v. under praktik.
Grønlands Hjemmestyre, den 9. april 2001
Lise Lennert

/

Karl Kristian Olsen

 


Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 9. april 2001 om karakterskala og anden bedømmelse

 

Bilag 1

 

Oversættelse til engelsk af 13-skalaen

 

13: Is given for the exceptionally independent and excellent performance.

11: Is given for the independent and excellent performance.

10: Is given for the excellent but not particularly independent performance.

9: Is given for the good performance, a little above average.

8: Is given for the average performance.

7: Is given for the mediocre performance, slightly below average.

6: Is given for the just acceptable performance.

5: Is given for the hesitant and not satisfactory performance.

03: Is given for the very hesitant, very insufficient and unsatisfactory performance.

00: Is given for the completely unacceptable performance.