Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 6. marts 2001 om uddannelsen til sundhedsassistent.

 

I medfør af, § 8, stk. 4, § 22, stk. 2, § 27, stk. 3, § 28, stk. 4, § 34 stk.2, og § 52, stk. 2 samt § 7, stk. 3 og § 12, stk. 1 og stk. 2 efter indstilling fra Brancheudvalget for Sundhedsområdet, i Landstingsforordning nr. 2 af 31.maj 1999 om erhvervsuddannelser og erhvervsuddannelseskurser fastsættes:

Kapitel 1.
Uddannelsens formål og brancheudvalg

§ 1. Uddannelsen til sundhedsassistent har til formål at kvalificere eleven til
1) at kunne arbejde sundhedsfremmende og forebyggende,
2) selvstændigt at kunne vurdere behov, tilrettelægge og udføre omsorgsopgaver og aktiverende opgaver, herunder stimulering af fysiske, intellektuelle og kreative funktioner i forhold til enkeltpersoner og grupper af patienter og klienter,
3) selvstændigt at kunne vurdere behov for og udføre grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver både inden for den primære og den sekundære sundhedstjeneste og
4) at kunne kvalificere sig på baggrund af yderligere teori og praktik med henblik på at udføre konkrete opgaver bl.a. inden for områderne røntgen, veneria, audiologi, laboratorium, fødsel, bygdetjeneste samt øvrige områder, inden for hvilke der er et behov.

§ 2. Brancheudvalget for sundhedsområdet er brancheudvalg for uddannelsen til sundhedsassistent.

Kapitel 2.
Adgangskrav

§ 3. For at blive optaget til uddannelsen til sundhedsassistent skal ansøgeren mindst have
1) folkeskolens afgangsprøve med karakteren 7 i grønlandsk og dansk og karakteren 6 i regning/matematik, og
2) uddannelse som social- og sundhedshjælper inden for sundhedslinien eller tilsvarende sundhedsfaglige kvalifikationer.
Stk. 2. For bedømmelse af tilsvarende sundhedsfaglige kvalifikationer foretager Peqqissaanermik Ilinniarfik en individuel bedømmelse af ansøgerens kvalifikationer.

Kapitel 3.
Uddannelsens varighed og struktur

§ 4. Uddannelsen har en varighed på 1½ år inklusive ferie.
Stk. 2. Uddannelsen indledes med 34 ugers teoriuddannelse, teoriperiode 1, efterfulgt af en praktikuddannelse på 35 uger fordelt på tre praktikperioder og afsluttes med 4 ugers teoriuddannelse, teoriperiode 2, inklusive eksamen.
Stk. 3. Peqqissaanermik Ilinniarfik har ansvaret for at tilrettelægge uddannelsen således, at der sikres tæt sammenhæng mellem teoriuddannelsen og praktikuddannelsen.

§ 5. Peqqissaanermik Ilinniarfik fastsætter den nærmere tilrettelæggelse af teoriuddannelsen og praktikuddannelsen i en uddannelsesordning, jf. § 32, der godkendes af direktoratet for uddannelse efter indstilling fra brancheudvalget.

§ 6. Brancheudvalget kan efter indstilling fra Peqqissaanermik Ilinniarfik godkende, at en elev med relevante uddannelses- eller beskæftigelsesmæssige forudsætninger skal fritages for dele af uddannelsen.

§ 7. Der er mødepligt til teori- og praktikuddannelsen.
Stk. 2. Peqqissaanermik Ilinniarfik fastsætter nærmere bestemmelser om mødepligt i uddannelsesordningen.

Kapitel 4.
Uddannelsens indhold

Skoleuddannelsen

§ 8. Teoriuddannelsen har et samlet undervisningstimetal på 1140 timer fordelt på følgende 6 faggrupper:
1) Den sygeplejemæssige faggruppe, jf. § 9, med en vejledende undervisningstid på 355 undervisningstimer.
2) Den medicinske faggruppe, jf. § 10, med en vejledende undervisningstid på 285 undervisningstimer.
3) Den pædagogiske-psykologiske faggruppe, jf. § 11, med en vejledende undervisningstid på 170 undervisningstimer.
4) Den social- og samfundsfaglige faggruppe, jf. § 12, med en vejledende undervisningstid på 110 undervisningstimer.
5) Den arbejdsorganisatoriske faggruppe, jf. § 13, med en vejledende undervisningstid på 110 undervisningstimer.
6) Den kulturelle og aktivitetsfaglige faggruppe, jf. § 14, med en vejledende undervisningstid på 110 undervisningstimer.

§ 9. Formålet med den sygeplejemæssige faggruppe er, at eleven tilegner sig viden om og forståelse for omsorgsopgaver, grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver, sundhedsfremmende og forebyggende opgaver, og får forståelse for at bevare og styrke det enkelte menneskes individualitet, integritet og selvbestemmelse under hensyntagen til eventuelle handicaps.

§ 10. Formålet med den medicinske faggruppe er, at eleven tilegner sig viden om organismens funktion og får indsigt i de hyppigst forekommende somatiske og psykiatriske lidelser, deres årsager og symptomer og undersøgelser og behandling af disse.

§ 11. Formålet med den pædagogiske-psykologiske faggruppe er, at eleven tilegner sig viden om almene pædagogiske og psykologiske begreber og får forståelse for, hvordan disse anvendes i forhold til det enkelte individs adfærd og udvikling, individuelt og i grupper.

§ 12. Formålet med den social- og samfundsfaglige faggruppe er, at eleven tilegner sig viden om samfundets struktur og målsætninger og får forståelse for forskellige samfundsgruppers livsstil, levevilkår og kulturers betydning for menneskets livsbetingelser.

§ 13. Formålet med den arbejdsorganisatoriske faggruppe er, at eleven tilegner sig viden om og får forståelse for principperne i arbejdsplanlægning og om ledelsesmæssige og samarbejdsmæssige opgaver inden for sundhedsvæsenet.

§ 14. Formålet med den kulturelle og aktivitetsfaglige faggruppe er, at eleven tilegner sig viden om og får forståelse for at kunne styrke og igangsætte praktiske, kreative, kulturelle og mentalstimulerende aktiviteter med respekt for det enkelte menneskes ressourcer og kulturelle baggrund.

Praktikuddannelsen

§ 15. Praktikuddannelsen omfatter hovedområderne omsorg, aktivering, grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver samt sundhedsfremmende og forebyggende arbejde.
Stk.2. Praktikuddannelsen finder sted inden for områderne somatik, herunder almen kirurgi og almen medicin inklusive geriatri samt psykiatri.
Stk.3. Praktiksteder godkendes af brancheudvalget ud fra retningslinier beskrevet i uddannelsesordningen. Som praktiksted kan godkendes områder inden for sundheds- og socialvæsenet, hvor der kan tildeles en ansvarlig praktikvejleder.

§ 16. Formålet med praktikuddannelsen er, at eleven
1) selvstændigt bliver i stand til at tilrettelægge og udføre omsorgs- og aktiveringsopgaver og grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver,
2) inden for eget ansvars- og kompetenceområde selvstændigt bliver i stand til at udføre sundhedsfremmende og forebyggende arbejde og
3) bliver i stand til selvstændigt at observere, identificere, planlægge, koordinere, udføre, og reflektere over og evaluere den planlagte sundheds- og sygepleje.
Stk. 2. Praktikuddannelsen skal gennemføres efter de generelle praktikplaner, der er fastsat i uddannelsesordningen, jf § 32.

§ 17. Praktikaftalen skal være skriftlig og underskrevet senest ved aftaleforholdets begyndelse. Aftalen skal indgås på en formular, der er godkendt af direktoratet for uddannelse.

§ 18. Praktikstedet har ansvaret for afviklingen af praktikuddannelsen efter nærmere beskrivelse i uddannelsesordningen.
Stk. 2. Praktikstedet udpeger en ansvarlig praktikvejleder. Den ansvarlige praktikvejleder skal have en uddannelsesmæssig baggrund, der mindst svarer til uddannelsen som sundhedsassistent og skal gennemføre praktikvejlederkursus.
Stk. 3. Peqqissaanermik Ilinniarfik er ansvarlig for at uddanne praktikvejledere.
Stk. 4. Peqqissaanermik Ilinniarfik kan besøge hver enkelt studerende på praktikstedet i løbet af praktikuddannelsen.

Kapitel 5.
Bedømmelse og prøvebestemmelser

Generelle bestemmelser

§ 19. Ved karaktergivning anvendes 13-skalaen.

§ 20. Direktoratet for uddannelse beskikker eksterne censorer efter indstilling fra brancheudvalget. Liste over beskikkede censorer tilsendes brancheudvalget.
Stk. 2. Censorer må ikke være tilknyttet skolen.

Bedømmelse af teoriperiode 1

§ 21. Ved afslutningen af teoriperiode 1 afholdes en prøve i henhold til bestemmelserne i studieordningen, jf. § 32. Prøven stilles af Peqqissaanermik Ilinniarfik ud fra et sagsforløb, der dækker stoffet i teoriuddannelsens faggrupper.
Stk. 2. Prøven bedømmes af eksaminator og en ekstern censor, der udpeges af brancheudvalget inden for listen over beskikkede censorer, jf. § 20.
Stk. 3. For at bestå teoriperiode 1 skal eleven opnå en karakter på mindst 6.

Bedømmelse af praktikuddannelsen

§ 22. I hver praktikperiode udarbejdes en skriftlig opgave ud fra en patientsituation.
Stk. 2. Opgaven vurderes af den ansvarlige praktikvejleder og Peqqissaanermik Ilinniarfik. Opgaven bedømmes bestået/ikke bestået.

§ 23. Praktikstedet afgiver standpunktsbedømmelse ved afslutningen af hver praktikperiode.
Stk. 2. Elevens standpunkt vurderes ud fra formålet med praktikuddannelsen og bedømmelsen af den skriftlige opgave, jf. § 22, stk. 2.
Stk. 3. Ved standpunktsbedømmelsen anvendes bedømmelsen bestået/ikke bestået. Bedømmelsen skal være begrundet og tilsendes Peqqissaanermik Ilinniarfik og eleven.
Stk. 4. Peqqissaanermik Ilinniarfik kan deltage ved standpunktsbedømmelser.

Den afsluttende bedømmelse

§ 24. Ved afslutningen af teoriperiode 2 afholdes en prøve. Prøven består af udarbejdelse af en skriftlig opgave, der danner grundlag for en mundtlig eksamination.
Stk. 2. Prøven bedømmes af eksaminator og en ekstern censor, der udpeges af brancheudvalget inden for listen over beskikkede censorer, jf. § 20.
Stk. 3. Bedømmelse af prøven gives ud fra en vurdering af elevens
1) anvendelse af teoretisk og praktisk viden inden for de 6 faggrupper, jf. § 8,
2) evne til at analysere, reflektere over, koordinere og begrunde egne handlingsforslag i relation til konkrete problemstillinger i patientsituationen, og
3) evne til at handle inden for eget ansvars- og kompetenceområde.
Stk. 4. For at bestå teoriperiode 2 skal eleven opnå en karakter på mindst 6.

Syge- og omprøver

§ 25. Hvis sygdom betinger, at eleven ikke kan aflevere en praktikopgave rettidigt, ændres afleveringstiden efter aftale mellem elev, praktikvejleder og uddannelsesinstitution.
Stk. 2. En elev, der er fraværende fra en prøve på grund af sygdom eller på anden måde er uforskyldt forhindret i at deltage i prøven, kan indstilles til sygeeksamen. Peqqissaanermik Ilinniarfik tilrettelægger en sygeeksamen snarest muligt efter den ordinære eksamen.
Stk. 3. Sygdom skal være dokumenteret ved en erklæring fra en læge. Andre uforskyldte omstændigheder, der gør, at eleven ikke med rimelighed forventes at kunne gennemføre prøven, skal dokumenteres.

§ 26. Hvis en prøve ikke er bestået, jf. § 21 eller § 24, kan eleven ud over de i § 25 nævnte tilfælde deltage i den førstkommende prøve, skolen afholder. Eleven kan deltage indtil tre gange i samme prøve.
Stk. 2. Hvis en elev ved standpunktsbedømmelsen opnår bedømmelsen ikke bestået, jf. §§ 22-23 kan eleven højst udarbejde én ny praktikopgave og få forlænget praktikperioden yderligere to gange.
Stk. 3. Hvor ganske særlige forhold taler herfor, kan brancheudvalget tillade eleven at deltage i yderligere en prøve, udarbejde yderligere en praktikopgave eller få en praktikperiode yderligere forlænget.

§ 27. Hvis eleven ikke består, jf. §§ 21-24, kan brancheudvalget tillade, at eleven fortsætter uddannelsen. Brancheudvalget kan stille betingelser herfor.

Kapitel 6.
Erklæringer og beviser

Uddannelsesbevis

§ 28. Brancheudvalget udsteder et uddannelsesbevis til eleven på grundlag af standpunktsbedømmelserne, jf. § 23 og bestået afsluttende prøve, jf. § 24.

§ 29. Uddannelsesbeviset skal indeholde:
1) Elevens navn og CPR-nummer.
2) Uddannelsens betegnelse og lovgrundlag for den gennemførte uddannelse.
3) Angivelse af standpunktbedømmelserne, samt hvilke områder praktikuddannelsen omfatter.
4) Angivelse af karakteren ved den afsluttende prøve.
Stk. 2. Uddannelsesbeviset må ikke indeholde andre vurderende udsagn om eleven end de i stk. 1 nævnte.

§ 30. Peqqissaanermik Ilinniarfik skal opbevare fortegnelser over udstedte uddannelsesbeviser i 20 år.

Kapitel 7.
Klageadgang

§ 31. En elev kan indgive skriftlig og begrundet klage over afgørelser truffet af skolen inden 4 uger efter modtagelsen.
Stk. 2. En elev kan indgive skriftlig og begrundet klage til skolen vedrørende forhold ved prøver og praktikopgaver inden 8 dage efter, at bedømmelsesresultatet er meddelt den pågældende.
Stk. 3. Klageren skal præcisere og begrunde klagepunkterne. Begrundelsen kan vedrøre
1) prøvegrundlaget, herunder vejledning og de stillede spørgsmåls eller opgavers forhold til uddannelsens mål,
2) prøveforløbet, og
3) bedømmelsen.
Stk. 4. Peqqissaanermik Ilinniarfik behandler klagen. Hvis klagen ikke tages til følge, videresender Peqqissaanermik Ilinniarfik klagen til behandling i brancheudvalget.
Stk. 5. Brancheudvalgets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kapitel 8.
Andre bestemmelser

§ 32. Peqqissaanermik Ilinniarfik fastsætter i overensstemmelse med Landstingsforordning om erhvervsuddannelser og erhvervsuddannelseskurser samt denne bekendtgørelse de nærmere regler for uddannelsen i en uddannelsesordning, der blandt andet skal indeholde følgende:
1) Plan for placering af skole- og praktikperioder.
2) Delmål for uddannelsens teori- og praktikperioder.
3) Fag- og timefordeling i teoriundervisningen.
4) Kriterier for godkendelse af praktiksteder.
5) Praktikplaner, der beskriver arbejdsområder og funktionmer, som praktikuddannelsen skal omfatte.
6) Placering af prøver og standpunktsbedømmelser.
7) Bestemmelser om de enkelte prøver og bedømmelser.
8) Bestemmelser om mødepligt.
9) Skitse over uddannelsens sammenhæng med andre sundhedsuddannelser.

§ 33. Direktoratet for uddannelse kan i særlige tilfælde tillade fravigelse af bekendtgørelsen, hvis det sker som led i uddannelsesforsøg. I tilladelsen fastsættes varighed og rapporteringsform.

Kapitel 9.
Ikrafttrædelses- og ophævelsesbestemmelse

§ 34. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2001 og samtidig ophæves Sundhedsstyrelsens cirkulære af 17. juni 1980 om uddannelse til sundhedsmedhjælper i Grønland.
Grønlands Hjemmestyre, den 6. marts 2001.
Lise Lennert

/

Karl Kristian Olsen