Landstingslov nr. 5 af 11. november 2000 om ændring af Landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde.

 

§ 1.

I landstingslov nr. 9 af 30. oktober 1995 om økonomisk tilskud til politisk arbejde foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1 affattes således:
"For at styrke det politiske arbejde i Landstinget ydes økonomisk støtte til de politiske partier, der er repræsenteret i Landstinget og til medlemmer der er valgt udenfor partierne. Der ydes endvidere tilskud til medlemmer af Landstinget, valgt for et parti eller kandidatforbund, som udtræder af partiet eller kandidatforbundet."

2. Efter § 2 indsættes:
"§ 2 a. Et medlem af Landstinget, valgt for et parti eller kandidatforbund, som udtræder af partiet eller kandidatforbundet, har ret til tilskud til sit politiske arbejde i Landstinget.
Stk. 2. Tilskud udgør årligt 60 kr. for hver stemme landstingsmedlemmet opnåede ved sidst afholdte landstingsvalg, dog minimum 50.000,00 kr.
Stk. 3. Tilskud ydes fra udgangen af en måned efter udtræden af parti eller kandidatforbund. I ansøgningsåret ydes tilskud som en forholdsmæssig del af det årlige tilskud. Ansøgning indgives senest 2 måneder efter udtræden af parti eller kandidatforbund.
Stk. 4. Tilskud bortfalder fra udgangen af en måned efter medlemmet indtræder i et parti eller kandidatforbund repræsenteret i Landstinget."

3. I § 6, stk. 1 indsættes efter "§ 2": ", § 2 a "

4. I § 7, stk. 2 indsættes efter "§ 2": " og § 2 a "

 

§ 2.

Landstingsloven træder i kraft den 1. december 2000 med virkning fra den 1. januar 2000. Ansøgning om økonomisk tilskud for perioden forud for lovens ikrafttræden fremsendes til Landsstyret senest 2 måneder efter lovens ikrafttræden.
Grønlands Hjemmestyre den 11. november 2000.
Jonathan Motzfeldt

/

Søren Hald Møller


Bemærkninger til forslag

Betænkning (2. behandling)