14. august 2000

EM 2000/10

 

Almindelige bemærkninger

Landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde giver mulighed for at yde økonomisk tilskud til politisk arbejde til politiske partier repræsenteret i Landstinget, til medlemmer af Landstinget valgt udenfor partierne, samt flere medlemmer af Landstinget valgt i kandidatforbund med hinanden.

Landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde giver ikke mulighed for at yde økonomisk støtte til medlemmer af Landstinget, valgt for et parti eller et kandidatforbund, hvor medlemmet senere ophører med at være medlem af partiet eller samarbejdet med kandidatforbundet ophører.

Med dette ændringsforslag skabes grundlag for at yde økonomisk tilskud til medlemmer af Landstinget valgt for et parti eller kandidatforbund, hvis medlemmet medlemmet senere ophører med at være medlem af partiet eller samarbejdet med kandidatforbundet ophører.

Ved udformningen af ændringsforslaget er det søgt at fastholde hensynet til det enkelte medlem af Landstinget, hensynet til partistrukturen og ikke mindst hensynet til det praktiske arbejde i Landstinget.

Niveauet for økonomisk tilskud til politisk arbejde for medlemmer af Landstinget omfattet af ændringsforslaget er fastlagt så det ikke tilskynder til udtræden af parti eller kandidatforbund på baggrund af økonomiske overvejelser. Ved fastlæggelse af niveauet har der ligeledes været sammenligninger med det gennemsnitlige niveau (tilskud pr. Landstingsmedlem) for økonomisk tilskud til partierne og kandidatforbundet.

Der foreslås ikke ændringer i tildelingen af det faste tilskud på 210.000. Det er vurderingen, at tildeling af fast tilskud fortsat bør bero på, at partiet, kandidatforbundet eller enkeltkandidaten på selvstændigt grundlag har opnået repræsentation i Landstinget. Ved valget i 1999 krævede det i gennemsnit 908 stemmer at blive valgt til Landstinget.

Pr. 1. januar 2000 har partierne og kandidatforbundet for 2000 modtaget følgende tilskud til politisk arbejde:

  Tilskud Landstingsmedlemmer Tilskud pr. Landstingsmedlem
Atassut

636000

8

79500

IA

583020

7

83289

Siumut

803940

11

73085

Kandidatforbundet

417180

4

104295

Når en kandidat opstiller for et parti eller kandidatforbund ved valg til Landstinget giver det fordele for begge parter. Det er ikke muligt at foretage en fornuftig fordeling af de økonomiske fordele mellem et parti eller kandidatforbund og et udtrædende landstingsmedlem.

Efter Landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde beregnes tilskuddet til partier, kandidatforbund og enkeltkandidater på grundlag af opnået stemmetal ved sidst afholdte valg til Landstinget. Tilskuddet beregnes for hele valgperioden.

Med ændringsforslaget ændres ikke på dette princip. Der sker derfor ikke reduktion i det økonomiske tilskud til et parti eller kandidatforbund ved et landstingsmedlems udtræden af partiet eller kandidatforbundet. Tilsvarende sker der ikke en forhøjelse i det økonomiske tilskud til et parti eller kandidatforbund ved et landstingsmedlems indtræden i partiet eller kandidatforbundet.


Økonomiske og administrative konsekvenser:

Det er undtagelsen at et medlem af Landstinget valgt for et parti eller kandidatforbund senere udtræder af partiet eller kandidatforbundet. Ændringsforslaget forventes ikke at påvirke antallet af medlemmer af Landstinget, der bliver løsgængere.

Behandling af en eller to yderligere ansøgning om økonomisk tilskud til politisk arbejde vil ikke give anledning til administration af betydning.

Ændringsforslaget indebærer en svag stigning i økonomisk tilskud til politisk arbejde. Med den nuværende parlamentariske situation opfylder alene et medlem af Landstinget betingelserne for tildeling af tilskud efter ændringsforslaget. Under forudsætning af ansøgning om tilskud vil det indebærer en udgiftstigning på 50.000,00 kr.


Høring:

Ændringsforslaget har alene været til høring i Lovkontoret. Lovkontoret har ikke bemærkninger til forslaget.

 

Bemærkninger til forslagets enkelte bestemmelser.

Til § 1

Til nr. 1.

Der er tale om en konsekvensrettelse som følge af ændringsforslaget, hvorefter også medlemmer af Landstinget valgt for et parti eller kandidatforbund, som udtræder af partiet eller kandidatforbundet, fremover gøres berettiget til økonomisk tilskud.


Til nr. 2

Ændringsforslaget anvender begrebet "udtræden af . . . " som generel beskrivelse af at et medlem af Landstinget ophører med at være medlem af et parti eller ophører med at samarbejdet med et kandidatforbund.. Afgørende for om et medlem af Landstinget er berettiget til økonomisk tilskud efter ændringsforslaget er alene at vedkommende ikke længere er medlem af et parti eller indgår i et kandidatforbundet repræsenteret i Landstinget. Baggrunden for det ændrede tilhørsforhold er uden betydning. Det er således uden betydning om et medlem af Landstinget er ekskluderet eller frivilligt har meldt sig ud af partiet ligesom det er uden betydning, hvem der har afbrudt samarbejdet med et kandidatforbund.

Bestemmelsen beskriver under hvilke betingelser løsgængere kan opnå økonomisk tilskud til politisk arbejde i Landstinget. Ved fremsendelse af ansøgning om økonomisk tilskud efter denne bestemmelse skal der foreligge dokumentation for ophør af medlemskab af et politiskparti eller ophør af samarbejde med et kandidatforbund.

Retten til økonomisk tilskud indtræder ved udgangen af den måned, hvor medlemmet er udtrådt af partiet eller kandidatforbundet. Retten til tilskud er betinget af ansøgning. Ansøgning skal fremsendes til Landsstyret senest 2 måneder efter udtræden af parti eller kandidatforbund. Alene hvor ganske særlige forhold gør sig gældende vil en ansøgning om tilskud indgivet efter udløbet af 2 måneders fristen kunne imødekommes.

I lighed med beregning af tilskud til partier og kandidatforbund og medlemmer valgt udenfor partierne foreslås at tilskuddet udgør 60 kr. pr. stemme Landstingesmedlemmet opnåede ved sidst afholdte landstingsvalg. Det foreslås samtidig, at der fastsættes et minimumsniveau for økonomisk tilskud til arbejdet i Landstinget. Af hensyn til forholdet til det gennemsnitlig økonomiske tilskud til partier og kandidatforbund er det foreslået, at minimumsbeløbet fastsættes til 50.000,00 kr.

I ansøgningsåret ydes tilskud med en forholdsmæssig del af det årlige tilskud. Hvor et landstingsmedlem udtræder af et parti eller kandidatforbund i juni måned, vil økonomisk tilskud kunne ydes fra og med juli til og med december måned i det pågældende år.

Indtræder landstingsmedlemmet i et parti eller kandidatforbund repræsenteret i Landstinget bortfalder tilskuddet. Landstingsmedlemmet vil være henvist til det pågældende partis eller kandidatforbunds muligheder for at yde støtte til det politiske arbejde.

I lighed med økonomisk tilskud efter lovens øvrige bestemmelse ydes tilskuddet frem til udgangen af det år næste landstingsvalg afholdes. Det skal ikke fremsendes fornyet ansøgning hvert år. Dog skal der fremsendes tro og love erklæring om anvendelse af det økonomiske tilskud.


Til nr. 3

Ændringsforslaget indebærer, at der vil skulle indgives ansøgning om økonomisk tilskud for alle der ønsker at modtage økonomisk tilskud efter landstingslov om økonomisk støtte til politisk arbejde.


Til nr. 4

Ændringsforslaget indebærer, at modtagere af økonomisk tilskud vil skulle afgive erklæring om, at tilskud er anvendt til politisk arbejde i Landstinget


Til § 2.

Det foreslås, at ændringsforslaget træder i kraft den 1. december 2000. Det foreslås videre, at ændringsforslaget skal have virkning fra den 1. januar 2000.

Landstingsmedlemmer, der er udtrådt af et parti eller kandidatforbund i perioden fra 1. januar frem til ændringsforslaget ikrafttræden vil kunne opnå støtte med tilbagevirkende kraft. Et Landstingsmedlem der er udtrådt af et parti eller kandidatforbund i februar måned vil således kunne opnå støtte fra og med marts måned til og med december måned 2000.

Ansøgning skal fremsendes til Landsstyret senest 2 måneder efter ændringsforslagets ikrafttræden. Alene hvor ganske særlige forhold gør sig gældende vil en ansøgning om tilskud indgivet efter udløbet af 2 måneders fristen kunne imødekommes.