Landstingslov nr. 12 af 11. november 2000 om ændring af landstingslov om finansieringsstøtte til turisterhvervet

 

§ 1.

I landstingslov nr. 15 af 31. oktober 1996 om finansieringsstøtte til turisterhvervet foretages følgende ændringer:

 

1. § 2, stk. 1 affattes således:
"     Landsstyret opretter en fond, der har til formål at yde finansieringsstøtte til etablering af overnatningsfaciliteter til turister. Fondens navn og vedtægter fastsættes af Landsstyret, jf. dog stk. 4 og § 3. Fondens formål kan ændres med henblik på at fonden skal kunne yde finansieringsstøtte til etablering, udvidelse og renovering af overnatningsfaciliteter til turister samt undersøge muligheder og tage initiativ til nye tiltag på området. Landsstyret skal godkende vedtægtsændringer for fonden."

2. § 2, stk. 2 affattes således:
"Stk. 2. Fonden er stiftet med en kapital på kr. 15 mill. som blev indskudt ved kontant indbetaling. Der kan indskydes yderligere kapital i fonden."

3. § 2, stk. 5 affattes således:
"Stk. 5. Udover de i stk. 1 nævnte formål kan fonden anvende sin kapital til dækning af nødvendige omkostninger ved fondens virksomhed."

4. I § 2 indsættes efter stk. 7 som nyt stykke:
"Stk. 8. En ansat i finansieringsinstitut, der varetager sekretariatsopgaver for fonden i henhold til loven, må ikke deltage i nogen del af finansieringsinstituttets behandling af ansøgninger hørende under denne lov."

Stk. 8 bliver herefter stk. 9.

5. I § 5, stk. 2 indsættes som nr. 4:
"4) Renovering af eksisterende overnatningsfaciliteter."

6. § 6, stk. 1 affattes således:
"    Finansieringsstøtte kan ydes enten i form af en kombination af rente- og afdragsfrie lån og rentebærende lån eller i form af garanti for lån eller kassekredit. Fondens bestyrelse beslutter omfanget af finansieringsstøtten og fastsætter øvrige vilkår herfor, herunder om opkrævning og betaling af afdrag og renter på lån, jf. dog § 7."

7. § 7 affattes således:
"§ 7. Lånefinansieringen i henhold til denne lov kan maksimalt udgøre 40% af den samlede investering til de i formålet angivne aktiviteter, jf. § 2, stk. 1. Procentsatsen afhænger af rentabiliteten i det enkelte projekt samt projektets mulighed for anden finansiering. Af den omtalte lånefinansiering skal minimum 50% gives som rentebærende lån. Sikkerhedsstillelse og krævet prioritet skal for alle kombinationer af rente- og afdragsfrie lån, rentebærende lån og lån etableret på baggrund af garantistillelse fra fonden overholde kravene i henhold til stk. 2-4.
Stk. 2. Lånene har en løbetid på 10 år. Det rente- og afdragsfrie lån afskrives med 10% af hovedstolen efter udløbet af hver 12 måneders periode regnet fra udbetalingsdato.
Stk. 3. Det rentebærende lån har en rente, som følger den til enhver tid gældende diskonto plus et eventuelt tillæg fastsat af fondens bestyrelse, dog maksimalt 2%.
Stk 4. Fondens lån skal sikres ved pant i den overnatningsfacilitet, hvortil der ydes støtte. Pantet skal have den bedst mulige prioritet, men skal dog respektere anden fremmed finansiering op til 40 % af de samlede investeringer, der er nævnt i stk. 1. Pantet skal ikke have oprykkende panteret.
Stk. 5. Garanti kan kun ydes for lån eller kassekredit optaget i finansielle institutioner, som er under offentligt tilsyn. Der kan maksimalt ydes garanti for 50% af lånet eller kassekreditten.
Stk. 6. Ved garantistillelse udgør Landskassens hæftelse samme forholdsmæssige del af den til enhver tid værende restgæld, som det garanterede beløb udgjorde af det oprindelige lånebeløb."

8. § 8, stk. 1 affattes således:
"   Hvis overnatningsfaciliteten i lånets løbetid ikke anvendes til det formål, der er forudsat ved långivningen, eller såfremt vilkår for lån eller garanti i øvrigt misligholdes, forfalder ikke-afskrevne beløb straks til betaling."

9. I § 11, stk. 1, 2. pkt. indsættes:
"Herudover kan sekretariatet medvirke til at forberede låneomlægning for allerede etablerede lån, jf. § 14."

10. § 14 affattes således:
"§ 14. Finansieringsstøtte kan ydes i form af tilskud og garanti for lån. Udvalget beslutter omfanget af finansieringsstøtten og vilkårerne herfor.
Stk. 2. Finansieringsstøtte, der ikke anvendes som forudsat ved tildelingen eller de aftalte vilkår, kan kræves tilbagebetalt til udvalget straks.
Stk. 3. Landsstyret bemyndiges til at tilbyde konvertering af eksisterende lån ydet i medfør af denne lov til tilskud, garanti eller en kombination heraf.
Stk. 4. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler om formen og vilkårerne for finansieringsstøtten, samt konvertering af eksisterende lån ydet i medfør af kapitel 3."

 

§ 2.

Landstingsloven træder i kraft den 1. januar 2001.
Grønlands Hjemmestyre, den 11. november 2000
Jonathan Motzfeldt

/

Simon Olsen


Forslag til 1. behandling

Bemærkninger til forslag

Betænkning (2. behandling)

Ændringsforslag til 2. behandling (vedtaget)