12. maj 2000

FM 2000/09

 

BETÆNKNING

Afgivet af Landstingets Lovudvalg

vedrørende

Forslag til Landstingslov om ændring af  Landstingslov nr. 8 af 29. oktober 1999 om Grønlands Hjemmestyres budget

 

Afgivet til 2. behandlingen af lovforslaget

 

Landstingets Lovudvalg har under behandlingen bestået af


landstingsmedlem Anders Andreassen (S), formand
landstingsmedlem Olga Poulsen (IA)
landstingsmedlem Lars Karl Jensen (S)
landstingsmedlem Anders Nilsson (A)
landstingsmedlem Anthon Frederiksen (K)

 

Det foreliggende forslag indebærer, at fristen for vedtagelse af finansloven udskydes til "inden den 1. december".

Forslaget er fremsat på baggrund af Landsstyrets ønske om at få udskudt starten på Landstingets efterårssamling, da 1-månedsfristen for fremsættelse af dagsordenspunkter indebærer, at meget af Landsstyrets lovforberedende arbejde vil skulle foregå i sommerferieperioden (- eller forud herfor), hvilket efter Landsstyrets opfattelse er mindre hensigtsmæssigt.

Der er som følge heraf under forårssamlingen 2000 fremsat forslag til ændring af Forretningsorden for Grønlands Landsting. Forslaget indebærer, at Landstingets efterårssamling udskydes fra den 2. fredag til den 3. fredag i september. (Det er således ikke korrekt, når det i forelæggelsesnotatet og i bemærkningerne til forslaget til ændring af budgetloven er angivet, at efterårssamlingen ved ændringen af Landstingets Forretningsorden udskydes med op til 14 dage. Den udskydes alene med een uge).

Denne udskydelse vil imidlertid medføre en reduktion af den tid, Landstinget har til rådighed til behandling af finansloven, medmindre fristen for finanslovens vedtagelse ligeledes udskydes. Landsstyret har af hensyn hertil foreslået, at denne frist udskydes med en måned.

Til brug for sin behandling af lovforslaget har Lovudvalget indhentet kopi af de høringssvar, som Landsstyret forud for fremsættelsen af det foreliggende lovforslag har indhentet fra myndigheder og organisationer m.v.

Lovudvalget konstaterer, at følgende høringsparter har afgivet høringssvar:

Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke samt KANUKOKA. Lovforslaget angives endvidere at være mundtligt drøftet med Landsstyrets Sekretariat - Lovkontoret.

Udkastet er sendt i høring ved skrivelse af 17. marts med frist for modtagelse 23. marts.

Lovudvalget skal bemærke, at denne frist er urimeligt kort.

Dette gælder ikke mindst i forhold til KANUKOKA, som i forbindelse med høring bør gives den fornødne tid til at forelægge det pågældende lovforslag for de enkelte kommuner.

Lovudvalget har adskillige gange - senest under efterårssamlingen i 1999 i forbindelse med udvalgets behandling af Forslag til Landstingslov om Grønlands Hjemmestyres budget - udtrykt kritik af de anvendte høringsfristers længde. Det er derfor med stor beklagelse, at udvalget kan konstatere, at lovforslag stadig sendes i høring med frister, der er så korte, at de reelt afskærer relevante myndigheder og organisationer fra at afgive kvalificerede høringssvar. Såvel demokratiske principper som hensynet til kvalitet i lovgivningsprocessen tilsidesættes herved.

Lovudvalget skal på denne baggrund opfordre Landsstyret til at tilsikre, at lovforslag så vidt muligt sendes i høring med en svarfrist på minimum 4 uger, afhængigt af forslagets karakter.

Af KANUKOKA’s høringssvar fremgår, at flere kommuner udtrykker stor betænkelighed ved forslaget. Der henvises især til, at budgetforslaget under Landstingets forhandlinger ofte undergår ændringer af betydning for de kommunale budgetter, såvel på anlægs- som på drifts-siden.

KANUKOKA anbefaler derfor, at den tidsmæssige forskydning på 4 uger mellem budgetvedtagelsen i henholdsvis Hjemmestyret og kommunerne fastholdes.

KANUKOKA’s høringssvar er medtaget som bilag til denne betænkning.

Lovudvalget finder det væsentligt, at kommunerne gives rimelige arbejdsvilkår i budgetlægningen. Lovudvalget ser derfor med alvor på KANUKOKA’s bemærkninger.

Lovudvalget har imidlertid noteret sig Landsstyrets intentioner om, gennem koordinering med kommunerne at sikre, at der ikke opstår problemer i forhold til kommunernes budgetlægning.

Samtidig lægger Lovudvalget vægt på, at Finanslovsforhandlingerne skal kunne tilrettelægges på en sådan måde, at der er tid til grundige politiske drøftelser, ligesom det er væsentligt at befolkningen og forskellige interessegrupper ikke afskæres fra at deltage i den offentlige debat og dermed påvirke de politiske forhandlinger.

Et enigt Lovudvalg går på denne baggrund ind for at udskyde fristen for finanslovens vedtagelse. Udvalget tilslutter sig en udskydelse af fristen med 14 dage, således at fristen for vedtagelse af finansloven fastsættes til "inden den 15. november".

Det er derfor med tilfredshed, at udvalget har erfaret, at Landsstyret til anden behandlingen af nærværende forslag agter at fremsætte et ændringsforslag, der imødekommer udvalgets ønsker.

Et enigt Lovudvalg skal indstille Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om Grønlands Hjemmestyres budget til Landstingets vedtagelse i den form, forslaget har, når Landsstyret har fremsat nævnte ændringsforslag.

 

Anders Andreassen, Siumut udvalgsformand


Olga Poulsen, Inuit Ataqatigiit

Lars Karl Jensen, Siumut

Anders Nilsson, Atassut

Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit