27. marts 2000

FM 2000 / 09

 

Almindelige bemærkninger

Formålet med den foreslåede ændring af tidspunktet for vedtagelsen af Grønlands Hjemmestyres finanslov fra senest den 1. november til inden den 1. december skal ses i sammenhæng med en forventet ændring af Landstingets forretningsorden, der medfører at efterårssamlingens start udskydes med op til 14 dage. Da efterårssamlingens varighed imidlertid ikke påregnes indskrænket, er det nødvendigt med en udskydelse af fristen for vedtagelsen af finansloven.

Det bemærkes at de kommunale budgetter skal vedtages inden den 1. december. Da der således bliver datosammenfald, bliver behovet for koordinering med kommunerne i løbet af budgetprocessen øget. I praksis gælder det for indgåelse af aftaler om bloktilskud fra Hjemmestyret til kommunerne og på anlægsområdet. På sidstnævnte område er der inden for flere sektorer delt finansiering mellem kommunerne og Hjemmestyret.

Det skal tilføjes, at det er valgt at foreslå ændring af formuleringen senest den xx. måned til inden den xx. måned, således at der anvendes nøjagtig samme formulering som i Landstingslov om indkomstskat både for så vidt angår fastsættelsen af skatteudskrivningen til Landskassen og for vedtagelsen af de kommunale udskrivningsprocenter.

KANUKOKA har i et høringssvar meddelt at flere kommuner har udtrykt betænkelighed ved den foreslåede ændring af fristen, således at der bliver sammenfald med datoen for kommunernes vedtagelse af deres budgetter.

Landsstyret mener dog fortsat at en god koordinering med kommunerne i løbet af budgetprocessen vil sikre, at der ikke vil opstå problemer for kommunernes budgetproces.

Forslaget forventes ikke at have administrative eller økonomiske konsekvenser.

 

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser

Til § 1

Fristen "senest den 1. november" foreslås forlænget til: "inden den 1. december".


Til § 2

Det foreslås, at Landstingsloven træder i kraft den 1. juni 2000, og derved får virkning for vedtagelsen af forslaget til finanslov for 2001.