Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 24 af 10. oktober 2000 om anvisning, udlejning, fremleje m.v. af Hjemmestyrets og kommunernes boliger.

 

I medfør af § 4, stk. 7 og § 21, stk. 3 i landstingsforordning nr. 3 af 13. juni 1994 om leje af boliger som senest ændret ved landstingsforordning nr. 3 af 29. oktober 1999 fastsættes:

 

Kapitel 1.
Udlejer

§ 1. Ved udlejer forstås A/S Boligselskabet INI, såfremt ejeren af udlejningsboligerne har indgået aftale med selskabet om drift og administration af boligerne.

 

Kapitel 2.
Reglernes anvendelsesområde

§ 2. Bekendtgørelsen finder med de i stk. 2-5 nævnte undtagelser anvendelse på boliger, der tilhører Grønlands Hjemmestyre og de grønlandske kommuner.
Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på
1) klassificerede egentlige tjenesteboliger,
2) boliger, der af ejeren er reserveret til bestemte formål, f.eks. øremærkede boliger, Hjemmestyrets chefboliger, bygdelærerboliger, vakantboliger, erhvervsudvikling e.l.,
3) boliger til ejendomsfunktionærer, der er ansat hos udlejer,
4) boliger, der er specielt opført eller indrettet til handicappede eller bevægelseshæmmede,
5) boliger og lokaler, der anvendes til andet end beboelse.
Stk. 3. Bekendtgørelsens § 4, stk. 1 og §§ 21-22 finder ikke anvendelse på boliger, der stilles til rådighed som personalebolig for institutioner, der har bolignumre i den fælles personaleboligpulje, der fastsættes af Landsstyret.
Stk. 4. Landsstyret fastsætter, hvilke boliger i personaleboligpuljen, der betragtes som attraktive, og som ved ledighed skal opslås overfor institutioner og deres ansatte med ret til personalebolig. Stillingtagen til ansøgninger om sådanne boliger sker på grundlag af ansøgernes anciennitet i det offentliges tjeneste i Grønland og i henhold til §§ 5 og 20.
Stk. 5. Bekendtgørelsens §§ 4-5 og 18-20 finder ikke anvendelse,
1) når en bolig skal anvendes til opfyldelse af Hjemmestyrets eller kommunernes genhusningsbehov i forbindelse med renoveringer og saneringer,
2) når en bolig anvises til opfyldelse af en boliggaranti, eller
3) når en bolig stilles til rådighed for kommunalbestyrelsen til løsning af påtrængende boligsociale problemer.

 

Kapitel 3.
Ventelister og anvisning

§ 3. Enhver person, der er fyldt 15 år, kan optages på ventelisten, jf. dog § 19.
Stk. 2. Udlejer fører ventelisten samlet for hver kommune. Der kan etableres en fælles venteliste i kommunen for Hjemmestyrets og kommunernes boliger. En boligsøgendes placering på ventelisten i en kommune kan ikke overføres til ventelisten i en anden kommune.
Stk. 3. Udlejeren opkræver ved optagelse på ventelisten et gebyr på 100 kr. Administrationsgebyr på 100 kr. opkræves en gang årligt ved ajourføring af ventelisten. Manglende betaling af gebyr medfører sletning på ventelisten. Dog skal udlejer, før endelig sletning fra ventelisten kan ske, skriftligt give den pågældende en passende frist til at få bragt forholdet i orden
Stk. 4. Boligsøgende, der er optaget på ventelisten, skal efter anmodning gøres bekendt med deres placering på listen.
Stk. 5. Stk. 2-4 finder tilsvarende anvendelse på ønskeflytningslisten og garantilisten.

§ 4. Ledige boliger anvises til boligsøgende, der i længst tid har været optaget på en venteliste.
Stk. 2. Lejere, som ønsker en anden bolig, d.v.s. en ønskeflytning eller en boligbytning, skal optages på en ønskeflytningsliste, jf. iøvrigt §§ 15-17.
Stk. 3. Lejere, der opsiger en bolig mod at få en boliggaranti, jf. § 10, skal optages på en garantiliste, jf. § 3.

§ 5. Ved anvisning af boliger skal antallet af rum i boligen stå i forhold til den boligsøgendes familiestørrelse.
Stk. 2. Der kan tildeles et rum mere end antallet af husstandsmedlemmer, hvis der på anvisningstidspunktet er mulighed derfor.
Stk. 3. Såfremt der lokalt viser sig vanskeligheder ved udlejning af boliger, kan der undtagelsesvist tildeles mere end et rum mere end antallet af husstandsmedlemmer.

 

Kapitel 4.
Fremleje og boliggaranti

§ 6. Lejere af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger kan kun overlade brugen af det lejede, d.v.s. fremleje boligen, med udlejers samtykke og på vilkår, der godkendes af denne. Udlejer kan modsætte sig fremlejeforholdet, hvis lejeren ikke har overholdt sine forpligtelser i henhold til lejekontrakten. jf. i øvrigt §§ 18-20.
Stk. 2. Personaleboliger, der stilles til rådighed som led i et ansættelsesforhold, kan kun fremlejes til andre i tilfælde af, at fravær fra bolig skyldes uddannelsesophold, og såfremt
1) arbejdsgiveren afgiver erklæring til støtte for uddannelsesopholdet,
2) arbejdsgiver stiller bolignummer til rådighed for den ansatte under fraværet, og
3) den ansatte indgår PBS-aftale med sit pengeinstitut om huslejens betaling under fraværet.

§ 7. Udlejer kan give tilladelse til fremleje af en bolig i indtil 1 år, når lejerens fravær fra boligen er midlertidigt.
Stk. 2. Udlejer kan give tilladelse til forlængelse af fremlejeperioden for indtil 1 år af gangen, såfremt lejerens midlertidige fravær fra boligen skyldes:
1) uddannelsesophold,
2) længerevarende hospitalsophold,
3) anstaltsanbringelse i henhold til kriminalloven, eller
4) tilsvarende forhold.
Stk. 3. Det er en forudsætning for tilladelse til fremleje, at betalingen højst udgør et beløb svarende til lejers samlede udgifter til husleje, varme, el, vand m.v. Når særlige grunde taler derfor, f.eks. hvis bohave indgår i fremlejeforholdet, kan betalingen fastsættes til et højere beløb.
Stk. 4. Lejer er berettiget til at opkræve et depositum fra fremlejetager til sikkerhed for fremlejetagers forpligtelser overfor lejer. Depositum, indskud og forudbetalt husleje må maksimalt svare til 6 måneders leje.

§ 8. Lejer er i fremlejeperioden ansvarlig for rettidig betaling af husleje og a conto varmebetaling. Lejer er endvidere erstatningsansvarlig for skade på det lejede og dets installationer, som ved uforsvarlig adfærd forvoldes af fremlejetager, dennes husstand, og andre personer, der i kraft af fremlejeforholdet benytter det lejede.
Stk. 2. Lejer er overfor udlejer ansvarlig for, at de i stk. 1 nævnte personer overholder gældende husordensforskrifter.

§ 9. Ansøgning om fremleje skal indgives skriftligt til udlejer senest 1 måned før fremlejeforholdet ønskes påbegyndt med angivelse af:
1) oplysninger om fremlejetager og dennes husstand,
2) fremlejeperiodens længde,
3) fremlejens størrelse, herunder udgifter til husleje, varme, el, vand, betaling for bohave eller særlige ydelser m.v.,
4) oplysninger om evt. betaling af depositum, jf. § 7, stk. 4. og
5) oplysninger om lejerens fremtidige adresse i fremlejeperioden.
Stk. 2. Fremleje skal ske i et direkte og skriftligt kontraktsforhold mellem lejer og fremlejetager og indgås på fremlejekontrakter autoriseret af Landsstyremedlemmet for Boliger.

§ 10. En lejer, der opfylder betingelserne for at kunne fremleje boligen, jf. §§ 6-7, kan i stedet for fremleje af boligen få garanti for anvisning af en anden bolig i samme by ved fremlejeperiodens ophør, såfremt lejeren opsiger boligen.
Stk. 2. Ansøgning om en boliggaranti fremsendes skriftligt til udlejer senest 1 måned forud for fraflytningstidspunktet i boligen.
Stk. 3. Boliggarantiens længde afhænger af det midlertidige fraværs længde og gives for indtil 1 år af gangen mod fremsendelse af dokumentation for opfyldelse af betingelserne, jf. §§ 6-7.
Stk. 4. Såfremt lejeren ønsker at udnytte boliggarantien, skal skriftlig anmodning om anvisning af en bolig fremsendes til udlejer mindst 3 måneder forud for ønsket tidspunkt for indflytning i boligen. Anvisning af boligen sker efter principperne i § 5 og tilstræbes at være af tilsvarende standard, som den opsagte bolig.

 

Kapitel 5.
Udleje af værelser til logerende

§ 11. Udleje af værelser til logerende må kun ske, såfremt det samlede antal beboere medregnet den logerende ikke overstiger antallet af beboelsesrum i boligen.
Stk. 2. Udleje skal ske i et direkte og skriftligt kontraktsforhold mellem lejer og logerende.
Stk. 3. Overtrædelse af bestemmelsen i stk. 1 medfører, at lejerens eget lejemål anses for misligholdt, jf. § 33, stk. 1, nr. 2 i landstingsforordning nr. 3 af 13. juni 1994 om leje af boliger.

§ 12. Den logerendes lejebetaling må højst udgøre en forholdsmæssig andel af boligens samlede udgifter til leje, varme, vand, el m.v. beregnet efter antallet af værelser.
Stk. 2. Den logerende skal betale leje forud til den 1. i måneden til lejer.
Stk. 3. Lejeren kan hæve lejeaftalen som følge af for sen betaling, såfremt den logerende ikke har betalt leje senest den 3. hverdag i måneden. Når lejer hæver lejeaftalen som følge af for sen betaling, skal den logerende straks fraflytte det lejede.
Stk. 4. Til sikkerhed for den logerendes forpligtelser kan lejer fastsætte et depositum, der ikke må overstige 3 måneders leje, jf. stk. 1.

§ 13. Lejemålet kan af lejer opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af en måned, medens den logerende kan opsige lejemålet med 1 måneds varsel til udgangen af en måned.

§ 14. Ophører lejerens eget lejemål, ophører den logerendes lejemål på samme tidspunkt.
Stk. 2. Når lejer er blevet gjort bekendt med sit lejemåls ophør, jf. stk. 1, skal lejer uden ugrundet ophold give den logerende meddelelse herom.

 

Kapitel 6.
Ønskeflytninger og boligbytninger

§ 15. Lejere, der er optaget på ønskeflytningslisten, jf. § 4, stk. 2, til en ønskeflytning eller en boligbytning, kan kun anvises ønskeflytning indenfor samme by.
Stk. 2. Det er en forudsætning for anvisning af en ønskeflytning, at der oprettes ny lejekontrakt i henhold til den til enhver tid gældende lejeforordning, herunder indbetales depositum.

§ 16. Lejere på ønskeflytningslisten, der har mulighed for at afgive 2 boliger mod sammen at få anvist 1 bolig, har fortrinsret til at få anvist en ønskeflytning forud for andre ansøgere på ønskeflytningslisten.
Stk. 2. Lejere, der får anvist en ønskeflytning efter stk. 1, kan, såfremt samlivet agtes ophævet, genindtræde i deres placering på ønskeflytningslisten med virkning fra den oprindelige opnoteringsdato. Besked om genindtræden på ønskeflytningslisten skal meddeles til udlejer inden et år efter anvisningsdatoen for ønskeflytningen.

§ 17. Såfremt ansøgere på ønskeflytningslisten aftaler at bytte boliger indbyrdes, kan dette foregå uanset de pågældendes placering på ønskeflytningslisten.
Stk. 2. Det er en betingelse for tilladelse til boligbytning, at der for de boliger, der omfattes af bytningen, oprettes nye lejekontrakter i henhold til den til enhver tid gældende lejeforordning, herunder indbetales depositum.
Stk. 3. I forbindelse med boligbytning skal de boliger, der omfattes af bytningen, normal-istandsættes eller fremstå normalistandsatte. Udgiften til en normalistandsættelse afholdes af lejeren efter reglerne i § 34 i landstingsforordning nr. 3 af 13. juni 1994 om leje af boliger, såfremt lejemålet er indgået efter den 1. januar 1995. Såfremt lejemålet er indgået før den 1. januar 1995, afholdes udgiften til en normalistandsættelse af den pågældende boligafdeling.
Stk. 4. Såfremt der er ekstraudgifter i forbindelse med normalistandsættelse efter stk. 3 af de boliger, der omfattes af bytningen, på grund af at boligerne er beboede, medens normalistandsættelse skal foretages, skal ekstraudgifterne afholdes af den fraflyttende lejer.

 

Kapitel 7.
Afvisning

§ 18. Udlejeren kan afvise udlejning, hvis husstandsindkomsten ikke er tilstrækkelig stor til at kunne dække udgifterne til husleje, varme og el, eller hvis det vurderes, at lejeren ikke er i stand til at indbetale depositum.
Stk. 2. Udlejer kan afvise udlejning, hvis den boligsøgende er i restance med betaling af husleje eller varmebidrag.
Stk. 3. Udlejers adgang til at afvise udlejning efter stk. 2 gælder ikke for anvisning af personaleboliger.

§ 19. Udlejer kan afvise udlejning, hvis den boligsøgende er umyndig og ikke kan indgå bindende lejeaftale.

§ 20. Udlejer kan afvise udlejning til boligsøgende, hvis boligen vil blive beboet af flere end 2 personer pr. beboelsesrum.

 

Kapitel 8.
Øvrige rettigheder

§ 21. Der kan ikke tillægges boligsøgende videregående fortrinsrettigheder end anført i §§ 15-17.

§ 22. Ved en boligsøgendes eller en lejers død overgår placeringen på ventelisten, på ønskeflytningslisten eller på garantilisten til den afdødes efterladte ægtefælle.
Stk. 2. Hvis en boligsøgende eller en lejer på grund af alder eller sygdom flytter til et plejehjem eller lignende, kan placeringen på ventelisten, på ønskeflytningslisten eller på garantilisten overdrages til den boligsøgendes ægtefælle.
Stk. 3. Med ægteskab sidestilles 1 års samliv på fælles folkeregisteradresse, jf. stk. 1-2.

§ 23. Bortset fra de i §§ 21-22 nævnte tilfælde kan overdragelse af lejemål og ventelisteplaceringer ikke finde sted.

 

Kapitel 9.
Ikrafttræden

§ 24. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. oktober 2000.
Stk. 2. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 52 af 29. december 1994 om anvisning og udlejning af Hjemmestyrets og kommunernes boliger og Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 58 af 29. december 1994 om fremleje af værelser til logerende i hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger.
Stk. 3. Desuden ophæves følgende cirkulærer udstedt af Grønlands Hjemmestyre:
1) Cirkulære 7-12 af 12. december 1988 om forvaltning af visse boliger i Nuuk Kommune,
2) Cirkulære 7-22 af 20. november 1988 om udlejning af Hjemmestyrets udlejningboliger,
3) Cirkulære 7-30 af 1. maj 1990 om udleje af lokaler til erhvervsmæssige, administrative, kulturelle, sociale og foreningsformål (særlige lejemål),
4) Cirkulære 7-39 af 30. oktober 1992 om fremleje af Hjemmestyrets udlejningsboliger og
5) Cirkulære 7-40 af 30. oktober 1992 om personaleboliger i Hjemmestyrets udlejningsboliger og cirkulæreskrivelse af 30. december 1993 om ny § 10 a i cirkulære afsnit 7, nr. 40.
Grønlands Hjemmestyre, den 10. oktober 2000.
Steffen Ulrich-Lynge

/

Jens K. Lyberth