Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 31. Juli 2000 om ændring af Hjemmestyrets bekendtgørelse om fredning af og jagt på moskusokser.

 

§ 1.

I Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 26. juni 1999 om fredning af og jagt på moskusokser foretages følgende ændringer:

 

1. I § 7 indsættes efter stk. 6 som nyt stykke:
" Stk. 7. Ansøgere med fritidsjagtbevis skal være fyldt 16 år på ansøgningstidspunktet."

 

Stk. 7 bliver herefter stk. 8.

 

2. § 11 affattes således:
"§ 11. Alt kød fra nedlagte moskusokser skal hjemtages eller deponeres.
Stk. 2. I forbindelse med sommer- og efterårsjagt må alt salg af kød fra nedlagte moskusokser kun ske i jagtperioden og indtil 14 dage efter jagtperiodens ophør. I forbindelse med vinterjagt må alt salg af kød fra nedlagte moskusokser kun ske i jagtperioden og indtil 21 dage efter jagtperiodens ophør. På anmodning fra politiet, jagt- og fiskeribetjenten eller andre personer, der er bemyndiget af Landsstyret, skal licensen og plomberne fremvises på stedet.
Stk. 3. Dog kan tørret kød sælges efter jagtperiodens ophør."

 

§ 2.

Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. august 2000 og har virkning fra den 1. juni 2000. Denne bekendtgørelse bortfalder den 1. december 2000.

 

Grønlands Hjemmestyre, den 31. Juli 2000.

 

 

Simon Olsen

/

Jørn Birk Olsen