Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 17 af 31. Juli 2000 om ændring af Hjemmestyrets bekendtgørelse om fredning af og jagt på rensdyr.

 

§ 1.

I Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 26. juni 1999 om fredning af og jagt på rensdyr foretages følgende ændringer:

 

1. I § 5 indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:
"Stk. 6. Ansøgere med fritidsjagtbevis skal være fyldt 16 år på ansøgningstidspunktet."

 

Stk. 6 bliver herefter stk. 7.

 

2. § 8 affattes således:
"§ 8. Alt kød fra nedlagte rensdyr skal hjemtages eller deponeres.
Stk. 2. I forbindelse med sommer- og efterårsjagt må alt salg af kød fra nedlagte rensdyr kun ske i jagtperioden og indtil 14 dage efter jagtperiodens ophør. På anmodning fra politiet, jagt- og fiskeribetjenten eller andre personer, der er bemyndiget af Landsstyret, skal licensen og plomberne fremvises på stedet.
Stk. 3. Dog kan tørret kød sælges efter jagtperiodens ophør.
Stk. 4. Indsamling af rensdyrgevirer er kun tilladt i fangstperioden."

 

§ 2.

Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. august 2000 og har virkning fra den 1. juni 2000. Denne bekendtgørelse bortfalder den 1. december 2000.

 

Grønlands Hjemmestyre, den 31. Juli 2000.


Simon Olsen

/

Jørn Birk Olsen