Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 14. juni 2000 om tillægskvoter i det kystnære fiskeri efter rejer ved Vestgrønland i 2000.

 

I medfør af § 10, § 14, stk. 1, stk. 2 og stk. 3, § 33, stk. 2 og § 34, stk. 3 i landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri som senest ændret ved landstingslov nr. 6 af 20. maj 1998 fastsættes:

 

Bekendtgørelsens område og formål

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for erhvervsmæssigt fiskeri efter rejer, som drives på Grønlands fiskeriterritorium af personer eller selskaber med grønlandsk fartøj, jf. Fiskerilovens § 6, der er mindre end 75 BRT/120 BT ifølge fartøjets målebrev.
Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder endvidere for følgende fartøjer med kaldesignalet: OZJO, OUHK, OUUC, OZTZ, OULB, OVXD, OWES, OYKA, OVOJ, OWMZ og OZTJ.
Stk. 3. Bekendtgørelsen omfatter ovennævnte fartøjer, som 1. januar 2000 og ved bekendtgørelsens ikrafttræden havde licens til erhvervsmæssigt fiskeri efter rejer.

§ 2. Bekendtgørelsens formål er at sikre, at den samlede fangstmængde for kystnært fiskeri efter rejer ved Vestgrønland, på en hensigtsmæssig og biologisk forsvarlig måde, udnyttes bedst muligt.

Ansøgning om tillægskvote

§ 3. Ansøgning om tillægskvote til kystnært fiskeri efter rejer ved Vestgrønland i 2000 sendes til Direktoratet for Erhverv.
Stk. 2. Ansøgningen skal indeholde dokumentation for fartøjets aktuelle kvotetræk. Denne dokumentation skal bestå af kopi af seneste indhandlingsseddel eller indhandlingssedler, som viser licensindehaverens samlede aktuelle kvotetræk.

§ 4. Ansøgning om tillægskvote til kystnært fiskeri efter rejer ved Vestgrønland i 2000 afgøres af Landsstyremedlemmet for Erhverv.
Stk. 2. Ansøgninger som modtages senest den sidste dag i en måned afgøres senest den 15. i næste måned. Ansøgninger som modtages senest den 15. i en måned afgøres senest den sidste dag i samme måned.

Kriterier for tildeling af tillægskvote

§ 5. Hvis der er risiko for at den samlede fangstmængde for kystnært fiskeri efter rejer ved Vestgrønland overskrides, kan der ikke tildeles tillægskvoter.

§ 6. Fartøjer, hvis licens ikke omfatter produktionstilladelse, som har opfisket mindst 80% af årskvoten, kan tildeles tillægskvote for 2000.

§ 7. Fartøjer, som har overdraget årskvoten for 2000 eller dele heraf, kan ikke tildeles tillægskvote.
Stk. 2. Såfremt det kan dokumenteres at en kvoteoverdragelse skyldes særlige omstændigheder, som for eksempel at fartøjet har været på værft eller af anden årsag har været indisponibel i en længere periode og derfor med rimelig grund måtte antages ikke selv at kunne opfiske den tildelte årskvote, kan fartøjet dog tildeles tillægskvote.

§ 8. Tillægskvote tildeles i størrelsen 25, 50 eller 100 tons.
Stk. 2. Når særlige forhold taler for det, kan landsstyremedlemmet tildele tillægskvote af anden størrelse.
Stk. 3. Afgørende for størrelsen af tillægskvoten er fartøjets kapacitet, fartøjets årskvote, fartøjets behov for yderligere kvotetildeling for at sikre fartøjet helårsfiskeri, samt hensynet til at den samlede fangstmængde for kystnært fiskeri efter rejer ved Vestgrønland i 2000 ikke overskrides.

§ 9. Når et fartøj har opfisket hele den oprindelige årskvote samt 80% af den tildelte tillægskvote for 2000, kan der på ny søges om tillægskvote, jf. § 3.

Overdragelse, årskvotemeddelelser og kvotetræk.

§ 10. Der kan ikke ske overdragelse af tillægskvoter eller dele heraf.

§ 11. Ved tildeling af tillægskvote udstedes ny årskvotemeddelelse for 2000.

§ 12. Kvotetræk finder sted i følgende rækkefølge:
1) Efter tildeling af tillægskvote og udstedelse af ny årskvote opfiskes først den resterende procentdel af den oprindelige årskvote inden kvotetrækket hidrører tillægskvoten.
2) Efter tildeling af yderligere tillægskvote og udstedelse af ny årskvote opfiskes først den resterende procentdel af den først tildelte tillægskvote inden kvotetrækket hidrører den senest tildelte tillægskvote.

Ophør af fiskeri

§ 13. Hvis der opstår risiko for at den samlede fangstmængde for kystnært fiskeri efter rejer ved Vestgrønland overskrides, giver landsstyremedlemmet meddelelse om fartøjer med tillægskvote og som fisker på tillægskvoten skal standse fiskeriet.
Stk. 2. Tidspunktet for fiskeriets ophør kan meddeles via radio og presse.

§ 14. Fartøjer med tillægskvote og som fisker på tillægskvoten skal standse fiskeriet senest på det af landsstyremedlemmet meddelte tidspunkt.

Foranstaltninger

§ 15. Overtrædelse af § 14 kan medføre bøde.
Stk. 2. Overtrædelse af § 14 kan medføre konfiskation af de anvendte fiskeredskaber, af hele fartøjets fangst eller værdien heraf, med undtagelse af fangst som godtgøres at skulle fratrækkes fartøjets egen årskvote eller tillægskvote, samt fangst som godtgøres at hidrøre fra fiskeri som har fundet sted før det tidspunkt hvor fiskeriet skulle ophøre.
Stk. 3. Sager herom behandles i øvrigt efter reglerne i landstingslov om fiskeri.

Ikrafttræden

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juni 2000. Bekendtgørelsen bortfalder den 1. januar 2001.

 

 

Grønlands Hjemmestyre, den 14. juni 2000.

 

 

Simon Olsen

/

Amalie Jessen