Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 9. marts 2000 om ind- og udførsel af varer

I henhold til § 2, stk. 1, § 3, § 11, stk. 2, § 16, § 18, § 19, stk. 2, § 20, § 22, stk. 2, § 35, § 39, § 40 og § 46, stk. 5 i landstingslov nr. 18 af 30. oktober 1992 om ind- og udførsel af varer, som senest ændret ved landstingslov nr. 16 af 3. november 1994, fastsættes:

 

Kapitel 1

Fælles bestemmelser

§ 1. Ved indførsel fra og udførsel til Danmark, Færøerne eller udlandet skal varemodtagere og vareafsendere meddele oplysninger om ind- og udførte varers værdi, art, mængde, købsland, oprindelsesland, salgsland, forbrugsland og transportmåde m.m.

Stk. 2. Ved fastsættelse af vægt, mål og værdi m.m. finder de af det danske toldvæsen fulgte regler tilsvarende anvendelse.

Kapitel 2

Vareindførsel

§ 2. Ved afgivelse af godsdeklarationer, afgiftsanmeldelser og indførselsangivelser benyttes de af Skattedirektoratet autoriserede blanketter, der skal udfyldes omhyggeligt og i overensstemmelse med blanketternes rubricering og de angivne ledetekster.

Stk. 2. Blanketterne skal ledsages af bekræftelsesdokumenter, såsom fakturaer, forsendelsesdokumenter eller indførselstilladelser.

§ 3. Ved levering af cigaretter fra Danmark, Færøerne eller udlandet påhviler det leverandøren at banderolere pakningerne med grønlandsk banderole.

§ 4. For varer, der leveres direkte eller i transit via Danmark fra Færøerne eller udlandet, skal der afgives indførselsangivelse til Skattedirektoratet.

Stk. 2. For varer indkøbt i Danmark, som er afgiftspligtige i Grønland, skal der afgives afgiftsanmeldelse til Skattedirektoratet.

Stk. 3. Indførselsangivelsen henholdsvis afgiftsanmeldelsen skal være ledsaget af leverandørfaktura, forsendelsesdokument og eventuelle andre for afgifts- og statistikberegningen m.m. nødvendige dokumenter.

§ 5. For varer indkøbt i Danmark, som er afgiftspligtige i Grønland, skal der afgives afgifts-anmeldelse til Skattedirektoratet, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Fremsendes de i stk. 1 nævnte varer via Grønlandshavnen i Aalborg med skib, skal afgiftsanmeldelsen afgives til Skattedirektoratet ved varernes indlevering.

Stk. 3. Afgiftsanmeldelsen skal være ledsaget af leverandørfaktura, forsendelsesdokument og eventuelle andre for afgifts- og statistikbehandlingen m.m. nødvendige dokumenter.

§ 6. Indførselsangivelse kræves ikke for paller, tomme containere, garneringsmateriale, tomme og brugte emballagegenstande, kister og urner samt rejseudstyr, rejseproviant og lignende.

Stk. 2. Indførselsangivelse skal heller ikke afgives, når Skattedirektoratet har frigivet forsendelsen. Indeholder forsendelsen hverken afgiftspligtige eller indførselsforbudte varer og lignende, kan Skattedirektoratet frigive en forsendelse, som indeholder

1) gaver fra en privat person,

2) genstande til brug ved aktuelle og større rednings- eller bjergningsoperationer,

3) velfærdsmateriel for søfarende til besætningsbrug under skibes ophold i havn,

4) velfærdsmateriel for søfarende, der ilandbringes til reparation fra udenlandsk skib i international fart,

5) reservedele og udstyr m.m. til danske og færøske skibe og fly i udenrigsfart og til udenlandske skibe og fly, når reservedelene henholdsvis udstyret er afleveret til vedkommende skibe eller fly,

6) varer, der genindføres fra reparation eller anden midlertidig anvendelse i Danmark, på Færøerne eller i udlandet, såfremt varemodtager fremlægger genpart af vedkommende udførselsangivelse eller anden nødvendig dokumentation.

7) bohave og lignende løsøregenstande, der bærer præg af at være brugt, og som indføres til personer, der tager ophold i Grønland, eller

8) varer og materiel, der indføres til USA´s styrker i forsvarsområdet i forbindelse med den virksomhed, der er omfattet af traktat af 27. april 1951 om forsvaret af Grønland.

§ 7. Bortset fra varer som nævnt i § 6, stk. 1, der er bestemt til genudførsel, skal der ske godsregistrering af varer, der ankommer med skib direkte eller via Danmark fra Færøerne eller udlandet samt varer, der ankommer fra Danmark, Færøerne eller udlandet med fly.

Stk. 2. Godsregistrering sker ved afgivelse af godsdeklaration for hver forsendelse for sig.

Stk. 3. Godsdeklarationen udfærdiges af ekspeditøren (speditøren) eller transportøren, eller dennes agent, og skal sammen med kopi af leverandørfaktura samt kopi af ladningsdokument (skibs- eller flymanifest) indsendes eller afgives til Skattedirektoratet straks efter forsendelsens ankomst til første havn eller lufthavn i Grønland.

Stk. 4. For forsendelser, der indeholder konsolideret gods, skal der fremsendes kopi af specificeret manifest for godsets indhold til Skattedirektoratet.

§ 8. Pligten til afgivelse af godsdeklaration omfatter også fisk og fiskeprodukter ilandbragt fra danske, færøske og udenlandske fiskefartøjer. Godsdeklarationen udfærdiges af skibets fører eller skibets stedlige agent eller lignende.

Stk. 2. I forbindelse med køb af skib eller fly i Danmark, på Færøerne eller i udlandet, som kommer til Grønland på egen køl eller ved egen kraft, skal der afgives godsdeklaration til Skattedirektoratet. Godsdeklarationen udfærdiges af fartøjets fører, dets indehaver eller en repræsentant for indehaveren.

Stk. 3. Godsdeklarationen indsendes eller afgives til Skattedirektoratet straks efter ankomsten til Grønland.

§ 9. Senest 10 hverdage efter forsendelsens ankomst til det endelige bestemmelsessted (lørdage sidestilles med søn- og helligdage), skal varemodtageren enten genudføre varerne eller til Skattedirektoratet afgive en indførselsangivelse eller afgiftsanmeldelse.

Stk. 2. Det påhviler vedkommende transportør at give oplysning om godsregistrerede forsendelsers ankomst til det endelige bestemmelsessted.

Stk. 3. Varer, der er bestemt til eller ønskes genudført, skal henligge i uåbnet emballage.

Stk. 4. Skattedirektoratet kan forlænge fristen for afgivelse af indførselsangivelse og afgifts-anmeldelse, når særlige forhold gør sig gældende.

§ 10. Uanset bestemmelsen i § 9, stk. 1 og 3 gælder dog en udvidet genudførselsfrist på op til 8 måneder for følgende varer, som allerede ved indførslen var bestemt til genudførsel:

1) Videnskabeligt udstyr samt ekspeditionsudstyr, som af dansk, færøsk eller udenlandsk ejer indføres til midlertidig anvendelse.

2) Radio-, video- og fjernsynsudstyr samt udstyr til filmoptagelse, som af dansk, færøsk eller udenlandsk ejer indføres til midlertidig brug ved optagelse af radio- og fjernsyns- udsendelser eller filmoptagelser.

3) Fagligt udstyr, såsom værktøj, redskaber, apparater, instrumenter og maskiner, som af dansk, færøsk eller udenlandsk ejer indføres til midlertidig brug.

Stk. 2. Opnåelse af den udvidede genudførselsfrist er betinget af, at specificeret vareangivelse afleveres til Skattedirektoratet sammen med godsdeklarationen inden forsendelsens udlevering.

§ 11. Overdrages varer, der er under godsregistrering, til anden varemodtager, påhviler det ekspeditøren eller overdrageren straks at anmelde ejerskiftet til Skattedirektoratet med angivelse af den nye ejers fulde navn og adresse.

§ 12. Er varerne registreret for en varemodtager, som ikke er bosiddende i Grønland, anses den, der udfærdiger godsdeklarationen, for varemodtager og hæfter derfor bl.a. for betaling af skyldig indførselsafgift og ekspeditionsgebyr.

§ 13. Godsregistrerede varer er til fri disposition for den angivne varemodtager, når indførselsangivelse er modtaget af Skattedirektoratet. Dette forudsætter dog, at varemodtageren har opfyldt eventuelle særlige indførselsbetingelser for de pågældende varer, og betalt eventuelle afgifter.

§ 14. Indgives indførselsangivelse ikke inden udløbet af den herfor fastsatte frist, sender Skattedirektoratet den angivelsespligtige et skriftligt påkrav, hvorved der sættes en endelig frist på 3 dage til berigtigelse af forholdet.

Stk. 2. Anførte påkrav udløser en pligt for den angivelsespligtige til betaling af kr. 500.

 

Post

§ 15. Post, der ankommer til Grønland direkte fra Færøerne eller udlandet, godsregistreres af Post Greenland i ankomstbyen.

§ 16. Pakkepost fra Færøerne og udlandet, som sendes til Grønland via Danmark, skal ledsages af adressekort, faktura, eventuel indførselstilladelse og anden dokumentation, der er nødvendig for udfærdigelse af indførselsangivelse samt for beregning af afgiftsbeløb af de i forsendelsen eventuelt indeholdte afgiftspligtige varer.

Stk. 2. Post Greenland skal afgive indførselsangivelse til Skattedirektoratet samt beregne eventuelle afgiftsbeløb og foranledige det beregnede afgiftsbeløb betalt inden forsendelsen udleveres.

 

§ 17. Afsendere i Danmark af erhvervsmæssige pakkepostforsendelser, der indeholder afgiftspligtige varer købt i Danmark, skal afgive afgiftsanmeldelse vedlagt adressekort, leverandørfaktura og eventuel indførselstilladelse m.m. til Post Greenland.

Stk. 2. Øvrige pakkepostforsendelser, der indeholder afgiftspligtige varer købt i Danmark, skal ledsages af adressekort, faktura, og anden dokumentation, der er nødvendig for beregning af afgiftsbeløbet.

Stk. 3. Post Greenland skal beregne afgiftsbeløbet for forsendelser omfattet af stk. 2, samt foranledige afgiftsbeløb omfattet af stk. 1 og 2, betalt inden forsendelserne udleveres.

§ 18. Skattedirektoratets instruks foreskriver Post Greenland´s adgang til at videreekspedere mindre postforsendelser uden statistikbehandling m.m.

 

Vareindførsel til forsvarsområdet

§ 19. Indførsel af varer til danske statsborgere og virksomheder i forsvarsområdet i Pituffik skal af hensyn til afgivelse af handelsstatistiske oplysninger ske i overensstemmelse med de regler, som gælder for vareindførsel til det øvrige Grønland.

 

Kapitel 3

Indførselsafgifter

§ 20. Udgør varens fakturaværdi grundlaget for afgiftsberegningen, er den fakturapris, der danner grundlag for værdiansættelsen, varens nettopris, d.v.s. den pris, der faktisk er betalt forud for indførselstidspunktet, eller som skulle betales, hvis afregningen fandt sted på indførselstidspunktet. Dette indebærer, at enhver rabat eller anden prisnedsættelse kan fradrages ved fastsættelsen af værdien, såfremt rabatten bringer prisen i overensstemmelse med det beløb, der er betalt eller skal betales. Det er en betingelse, at rabatten vedrører de varer, der skal værdiansættes. Tilbagevirkende rabatter kan ikke fradrages.

Stk. 2. Ved omregning af fremmed valuta i forbindelse med fastsættelse af fakturabeløbet anvendes den af et grønlandsk pengeinstitut senest offentliggjorte kursliste.

Stk. 3. Indsigelser mod beregningsgrundlag skal fremsættes overfor Skattedirektoratet inden 14 dage efter at der er modtaget meddelelse om dette.

§ 21. Afgifter beregnes efter den afgiftssats, som er gældende den dag, hvor varerne indføres til afgiftsområdet.

Stk. 2. For varer omfattet af § 5, stk. 2, er gældende satsdag dog den dag, hvor afgiftsanmeldelsen modtages af Skattedirektoratet.

§ 22. Afgifter forfalder til betaling ved varernes indførsel til afgiftsområdet.

Stk. 2. Når ethanolholdig øl, vin og spiritus som nævnt i Landstingslov om ind- og udførsel af varer indføres med henblik på erhvervsmæssigt videresalg i emballage, der anvendes i den grønlandske returflaskeordning, forfalder afgiften til betaling, når varerne overdrages til tredjemand.

§ 23. For varer, der ankommer med skib direkte fra Færøerne eller udlandet, eller der ankommer med fly fra Danmark, Færøerne eller udlandet, er sidste rettidige betalingsdag for forfaldne afgifter 14 dage fra fremsendelse af påkrav, jf. dog § 25, stk. 1.

§ 24. For varer, der ankommer med skib fra Danmark, er sidste rettidige betalingsdag for forfaldne afgifter den dag, hvor varerne udleveres til varemodtageren, jf. § 25, stk. 1.

§ 25. For erhvervsmæssige forsendelser, der ankommer med skib fra Danmark, Færøerne eller udlandet, kan Skattedirektoratet efter ansøgning forlænge de i §§ 23 og 24 angivne betalingsfrister for erhvervsmæssige virksomheder med hjemsted i Grønland. Skattedirektoratet kan samtidig bestemme, at tilladelsen alene gælder for forsendelser, hvor et tildelt tilladelsesnummer er angivet.

Stk. 2. En betingelse for meddelelse af tilladelse efter stk. 1 er, at virksomheden sammen med ansøgningen fremsender kopi af gyldigt næringsbrev, samt anfordringsgaranti på kr. 200.000 fra pengeinstitut eller forsikringsselskab til sikkerhed for afgiftens betaling. Endvidere skal virksomhedens SE-nr., eller, såfremt et sådant ikke haves, indehaverens cpr.-nummer angives i ansøgningen sammen med oplysning om virksomhedens art.

Stk. 3. Tilladelse meddelt efter stk. 1 kan tilbagekaldes ved væsentlig eller gentagen misligholdelse af betalingsfristen, eller ved nærliggende risiko herfor.

Stk. 4. På grundlag af ansøgerens faste driftssted kan den forlængede betalingsfrist efter stk. 1 ikke forlænges ud over følgende frister:

1) Nanortalik, Qaqortoq, Narsaq, Ivittuut, Paamiut, Nuuk, Maniitsoq og Sisimiut kommuner med tilhørende bygder.............udgangen af måneden efter forløbet af 2 måneder.

2) Aasiaat, Kangaatsiaq, Qeqertarsuaq, Qasigiannguit og Ilulissat kommuner med tilhørende bygder.............den 15. i måneden efter udgangen af måneden efter forløbet af 2 måneder.

3) Uummannaq og Upernavik kommuner med tilhørende bygder.............den 15. i måneden efter udgangen af måneden efter forløbet af 3 måneder.

4) Ammassalik Kommune med tilhørende bygder, samt Kangerlussuaq.............udgangen af måneden efter forløbet af 4 måneder.

5) Ittoqqortoormiit og Qaanaaq kommuner med tilhørende bygder.............den 15. i måneden efter udgangen af måneden efter forløbet af 5 måneder.

Stk. 5. For forsendelser, der ankommer med skib fra Danmark, regnes fristerne efter stk. 4 fra afsejlingsdagen fra Aalborg. For øvrige forsendelser regnes fristerne efter stk. 4 fra varernes ankomst til første havn i Grønland.

§ 26. Indbetaling af afgifter skal ske til den anviste modtager.

Stk. 2. Den anviste modtager afregner senest den 15. i måneden forudgående måneds forfaldne afgifter til Skattedirektoratet.

§ 27. For private gaveforsendelser opkræves ikke afgiftsbeløb på under 50 kr. pr. forsendelse.

§ 28. Skattedirektoratet meddeler forretninger i lufthavne tilladelse til afgiftsfri indførsel og salg af varer og træffer nærmere bestemmelse om opbevaring og kontrol med varers tilførsel og afgang fra afgiftsfrie lagre m.m.

Stk. 2. Uden for forretningernes åbningstider skal afgiftsfrie varer opbevares i et aflåst rum.

§ 29. Skibe og luftfartøjer, der forlader det grønlandske afgiftsområde med dansk, færøsk eller udenlandsk havn som destination, kan proviantere afgiftsfrit.

Stk. 2. For nedenstående varer må proviantering af skibe ikke overskride de anførte mængder pr. person pr. forventet rejsedøgn:

1) 40 g tobak,

2) 0,25 liter spiritus,

3) 0,25 liter vin og

4) 2 liter øl.

Stk. 3. Skattedirektoratet kan meddele tilladelse til, at udenlandske passagerskibe kan proviantere afgiftsfrit i en tidligere havn end sidste afgangshavn i Grønland, såfremt omstændighederne taler derfor.

Stk. 4. Varer provianteret efter stk. 3 skal hensættes til opbevaring på et af Skattedirektoratet plomberet aflåst afgiftsfrit lager ombord, indtil skibet forlader afgiftsområdet.

Stk. 5. Proviantering af skibe som nævnt i stk. 3 og fly skal ske under hensyn til antallet af passagerer og besætningsmedlemmer samt det forventede forbrug og salg ombord.

Stk. 6. Medbringer fly ved indrejse i afgiftsområdet varer indkøbt i henhold til stk. 1 skal disse umiddelbart efter flyets ankomst hensættes til opbevaring på et aflåst afgiftsfrit lager.

§ 30. Ved afgiftsfri proviantering skal der til den erhvervsdrivende afgives kvittering for modtaget proviantmængde på den af Skattedirektoratet godkendte proviantbegæring, når skibet eller luftfartøjet provianterer til udrejse fra afgiftsområdet med dansk, færøsk eller udenlandsk havn som destination.

Stk. 2. Erhvervsdrivende, der har provianteret skibe og luftfartøjer med afgiftsfri varer, skal, med henblik på refusion af afgiften, fremsende den i stk. 1 nævnte proviantbegæring til Skattedirektoratet vedlagt kopi af faktura.

§ 31. Betalt afgift kan efter ansøgning refunderes for varer, der

1) under et transportselskabs varetægt er rapporteret bortkommet eller beskadiget,

2) under en erhvervsdrivendes varetægt er beskadiget eller stjålet,

3) under en erhvervsdrivendes varetægt er destrueret under kontrol,

4) i forbindelse med erhvervsmæssig videresalg udføres til Danmark, Færøerne eller ud- landet,

5) i en erhvervsdrivendes næring videresælges til privatpersoner eller virksomheder, der har fast ophold eller bopæl i forsvarsområdet Pituffik,

6) er indført af privatpersoner, når varen på grund af mangler eller fejl føres tilbage fra afgiftsområdet,

7) er fejlagtig afgiftsanmeldt af leverandøren, eller

8) er fejlagtig afgiftsberegnet.

Stk. 2. Destruktion under kontrol som nævnt i stk. 1, nr. 3 fastsættes ved aftale mellem den erhvervsdrivende og Skattedirektoratet.

Stk. 3. Ved ansøgning om refusion af afgift skal anvendes en af Skattedirektoratet udarbejdet ansøgningsblanket. Ansøgningen skal, bilagt afgiftsnota, faktura og forsendelsesdokument, samt fornøden dokumentation for varens eventuelle bortkomst, beskadigelse, genudførsel m.m. indsendes til Skattedirektoratet sammen med afgiftskvitteringen for den pågældende varesending.

Stk. 4. For varer nævnt i stk. 1, nr. 1-5 refunderes afgiften ikke, når den enkelte ansøgning vedrører et samlet afgiftsbeløb på mindre end kr. 500.

§ 32. For motorkøretøjer, der har været indført afgiftsfrit i henhold til lovgivningens bestemmelser herom, kan Skattedirektoratet, hvis afgiftspligten indtræder efterfølgende, efter ansøgning nedsætte den i Landstingslov om indførselsafgifter nævnte afgift til et beløb, svarende til købesummen, dog mindst værdien i handel og vandel.

Stk. 2. Afgiftsnedsættelse efter denne bestemmelse finder kun sted, hvis motorkøretøjet enten i mere end 4 år har været anvendt til det formål, der begrunder afgiftsfrihed, eller i mere end 4 år har været registreret uden for afgiftsområdet.

§ 33. Ved indførsel af mindre terrængående motorkøretøjer med 4 hjul eller mere, der i henhold til færdselslovens § 2, stk. 1, nr. 3 er motorkøretøjer, svares, i stedet for den afgift, der er nævnt i Landstingslov om indførselsafgifter, en nedsat afgift på kr. 5.000.

 

Kapitel 4

Udførsel

§ 34. Ved udførsel af varer direkte eller via Danmark til Færøerne eller udlandet skal eksportøren/afsenderen afgive udførselsangivelse.

Stk. 2. For varer som henhører under brugstariffens kapitler 2, 3, 5, 15, 16, 22, 23, 25, 26, 41, 43 og 51, der fra Grønland transporteres til Danmark med skib, skal eksportøren/afsenderen til Skattedirektoratet afgive en udførselsangivelse.

Stk. 3. Udførselsangivelse kræves tillige i tilfælde, hvor udenlandske skibe, herunder danske og færøske, bunkrer olie og brændstof under midlertidigt ophold i Grønland. Det samme gælder, hvor fly, der ikke er hjemmehørende i Grønland, i afgiftsområdet tanker brændstof under midlertidigt ophold.

§ 35. Undtaget fra kravet om udførselsangivelser er:

1) Gaveforsendelser til en værdi af højst 950 kr. (detailpris i Grønland), der afsendes af en privat person i ikke-erhvervsmæssig øjemed. Forsendelsespapirerne skal være påtegnet "Gaveforsendelse".

2) Vareprøver i forretningsøjemed til en værdi af højst kr. 500. Emballage og forsendelsespapirer skal være påtegnet: "Vareprøve".

3) Forsendelser i transit via Danmark mellem Vest- og Østgrønland.

4) Fisk og fiskeprodukter hidrørende fra udenlandske fiskefartøjer, herunder danske og færøske, medmindre disse produkter er blevet behandlet på landanlæg i Grønland.

Stk. 2. Fritaget for afgivelse af udførselsangivelser er endvidere:

1) Varer, der medføres som håndbagage eller indskrives som rejsegods, medmindre udførslen sker i erhvervsmæssig øjemed.

2) Rejseudstyr, rejseproviant og andre varer, der medføres i rejsetrafikken, medmindre udførslen sker i erhvervsmæssigt øjemed.

3) Værktøj, instrumenter, redskaber og lignende, som rejsende håndværkere eller kunstnere benytter til udøvelsen af deres håndværk eller kunst, og som medbringes ved udrejsen.

4) Kranse og blomster, der forsendes eller medbringes til udlandet i anledning af begravelse eller udsmykning af grave, samt blomsterbuketter og lignende, der forsendes eller medbringes til udlandet som gave ved festligheder.

5) I udlandet indregistrerede luftfartøjer og motorkøretøjer, der midlertidig har været indført til Grønland.

6) Skibe, både og fartøjer, der ikke er genstand for salg, og som afgår på egen køl. Er der tale om salg, skal udførselsangivelse afgives og forevises i forbindelse med afmelding til Skibsregistret.

7) I Grønland hjemmehørende luftfartøjer, der ikke er genstand for salg. Er der tale om salg, skal udførselsangivelse afgives og forevises i forbindelse med afmelding til Luftfartsdirektoratet.

8) Bøger, noder, kataloger, prislister, bekendtgørelser, plakater, brugsanvisninger og andre tryksager, der udføres som lån eller gave.

9) Manuskripter, tidsskrifter, ugeblade, aviser og lignende, der er trykt i Grønland, og som af grønlandske firmaer sendes til udlandet til abonnenter og forhandlere.

10) Frimærker, der sendes til udlandet til bytning med andre frimærker.

11) Kister med menneskelig og urner med aske af brændte menneskelig.

12) Klicheer og papmatricer.

13) Sportseffekter, herunder væddeløbskøretøjer og kaproningsbåde, der midlertidigt til brug ved sportskonkurrencer og lignende i udlandet, eller som genudføres efter tilsvarende brug i Grønland.

14) Pengesedler og skillemønt, veksler, checks og lignende, samt statspapirer, aktier og andre værdipapirer.

§ 36. Ved genudførsel af godsregistrerede varer, der ikke er blevet afgifts- og statistikbehandlet, afgives der ikke udførselsangivelse, hvorimod godsdeklarationens advistalon fremlægges for Skattedirektoratet vedlagt dokumentation for genudførslen.

Stk. 2. For flyforsendelser, der er godsregistreret ved ankomst til Grønland, og som er ankommet fra og afsendt af dansk leverandør, skal udførselsangivelse, uanset det i stk. 1 nævnte, afgives, hvis forsendelsen genudføres.

§ 37. For vareforsendelser, hvor den samlede udførselsværdi pr. angivelse overstiger kr. 10.000, skal eksportøren afgive et eksemplar eller kopi af den til varemodtageren udfærdigede faktura til Skattedirektoratet.

Stk. 2. For vareforsendelser, der udføres til midlertidig anvendelse, skal proformafaktura dog afgives, uanset udførselsværdiens størrelse.

Post

§ 38. Ved udførsel af pakkepost til modtagere på Færøerne eller i udlandet skal der afgives udførselsangivelse.

Stk. 2. Fritaget for udførselsangivelse er dog de i § 35, stk. 1, nr. 1 og 2 samt stk. 2, nr. 1-4 og 8-14 angivne forsendelser.

Stk. 3. Udførselsangivelsen skal indleveres til Post Greenland samtidig med, at varerne indleveres til forsendelse.

§ 39. Der skal ikke afgives udførselsangivelse i Grønland ved udførsel af pakkepost til modtagere i Danmark.

 

Varecertifikater ved udførsel til Danmark og andre

EU-lande

§ 40. For at nyde toldpræference i EU-lande skal en vare ledsages af et af Skattedirektoratet attesteret og afstemplet varecertifikat EUR 1.

Stk. 2. For postforsendelser, der kun indeholder varer med oprindelsesstatus, der giver told-præference, og hvis vareværdi ikke overstiger den af EU fastsatte beløbsgrænse, kan eksportøren dog benytte EUR 2, der ikke skal forelægges Skattedirektoratet til attestation.

Stk. 3. Varer af ikke-erhvervsmæssig karakter i småforsendelser til private modtagere i Danmark kan forsendes uden afgivelse af varecertifikat, når den samlede værdi af forsendelsen ikke overstiger den af EU fastsatte beløbsgrænse, og når afsender på forsendelsesdokumentet erklærer, at den pågældende forsendelse udelukkende indeholder varer med oprindelsesstatus, der giver toldpræference.

 

Varecertifikater ved udførsel til andre lande, som Grønland har indgået handelsaftale med

§ 41 . For at nyde toldpræference i et land, hvormed Grønland har indgået frihandelsaftale eller lignende aftale, skal en vare være ledsaget af et vare- eller oprindelsescertifikat, som skal være attesteret og afstemplet af Skattedirektoratet.

Stk. 2. Vare- eller oprindelsescertifikatets nærmere indhold og udformning er aftalebestemt, og vedkommende eksportør/afsender bør derfor indhente nærmere oplysning om certifikattypen hos Skattedirektoratet.

 

Almindelige bestemmelser vedrørende vareudførsel

§ 42. Ved udførsel af fisk og fiskeprodukter kan Skattedirektoratet træffe nærmere bestemmelse om afgivelse af oplysninger om stedet, hvor fiskene er fanget, med hvilket fartøj de er fanget, arten, den udførte mængde, eksporttilladelsesnummer m.m.

Stk. 2. Attestering og afstempling af de i § 40 og § 41 nævnte certifikater kan betinges af korrekt og rettidig afgivelse af de i stk. 1 nævnte oplysninger.

§ 43. Ved afgivelse af udførselsangivelser skal man benytte de af Skattedirektoratet autoriserede blanketter, der skal udfyldes omhyggeligt og i overensstemmelse med blanketternes rubricering og de angivne ledetekster.

Stk. 2. Blanketterne skal ledsages af bekræftelsesdokumenter, såsom fakturaer, forsendelses-dokumenter og eventuelle eksporttilladelser.

 

Kapitel 5

Kontrol

 

Kontrol med skibe

§ 44. Føreren af et skib, som ikke indgår i fast rutetrafik efter en forud til Skattedirektoratet opgivet fartplan, skal straks ved skibets ankomst til det grønlandske afgiftsområde anmelde ankomsten til nærmeste havnemyndighed, og senest 24 timer før anløb af grønlandsk havn meddele pågældende havnemyndighed skibets forventede anløbstidspunkt. Danske orlogsskibe skal kun anmelde sig til havnemyndigheden i det omfang det er foreneligt med varetagelsen af forsvarets opgaver.

Stk. 2. Havnemyndigheden skal straks efter modtagelsen af meddelelse om skibets forventede ankomsttidspunkt underrette Skattedirektoratet herom samt give underretning om uanmeldte skibes ankomst. Havnemyndigheden har dog ikke meldepligt for skibe i fast rutefart, der ankommer efter en forud til Skattedirektoratet opgivet fartplan.

Stk. 3. Snarest efter ankomsten skal skibets fører, reder eller agent afgive en skriftlig angivelse til Skattedirektoratet af skib, ladning og proviant samt afgive skriftlig opgørelse over skibets og besætningens beholdning af afgiftspligtige varer, jf. dog stk. 4 og 5.

Stk. 4. Føreren af et i Grønland indregistreret skib, dets reder eller agent, skal, efter sejlads i Danmark, på Færøerne, i udlandet eller uden for afgiftsområdet, 24 timer før skibets forventede ankomst til afgiftsområdet afgive en skriftlig angivelse til Skattedirektoratet af skib, ladning og proviant, samt afgive skriftlig opgørelse over skibets og besætningens beholdning af afgiftspligtige varer.

Stk. 5. Snarest efter ankomsten til afgiftsområdet skal skibets fører foretage afgiftsanmeldelse og afgiftsberigtige varer, skibet medbringer og aflevere en liste til Skattedirektoratet over, hvad hvert enkelt besætningsmedlem medbringer af private afgiftspligtige varer.

Stk. 6. Føreren af et skib, som skal afgå fra en havn eller et anløbssted i afgiftsområdet, skal anmelde afsejlingen til Skattedirektoratet og skibet må ikke afsejle, førend Skattedirektoratet har givet tilladelse dertil. Anmeldelsespligten gælder ikke for skibe i fast rutefart, der sejler efter en til Skattedirektoratet forud opgivet fartplan.

Stk. 7. Føreren af et skib hæfter for afgifter af varer og proviantbeholdning, som i afgifts-området fraføres skibet eller forbruges ombord i strid med reglerne.

 

Kontrol med fly

§ 45. Lufthavnsmyndigheden skal snarest muligt underrette Skattedirektoratet om flys forventede ankomst og afgang, samt om uanmeldte flys ankomst. Meldepligten omfatter ikke fly i fast rute, der ankommer efter en forud til Skattedirektoratet opgivet fartplan.

Stk. 2. Snarest efter ankomsten til afgiftsområdet skal flyets fører meddele, hvor flyet kommer fra, samt afgive en skriftlig angivelse til Skattedirektoratet af fly, ladning og proviant og en skriftlig opgørelse over flyets og besætningens beholdning af afgiftspligtige varer.

Stk. 3. Føreren af et fly, der ikke indgår i international passagerrutetrafik, skal ud over det i stk. 2 nævnte straks ved ankomsten til det afgiftspligtige område foretage afgiftsanmeldelse og afgiftsberigtigelse af afgiftspligtige varer, flyet medbringer.

Stk. 4. Føreren af et fly, der skal afgå fra en lufthavn i afgiftsområdet, skal anmelde afgangen til Skattedirektoratet, og flyet må ikke afgå, førend Skattedirektoratet har givet tilladelse. Anmeldelsespligten gælder ikke fly i fast rutefart, der flyver efter en til Skattedirektoratet forud opgivet fartplan.

Stk. 5. Føreren af et fly hæfter for afgift af varer og proviantbeholdning, som i afgiftsområdet fraføres flyet eller forbruges ombord i strid med reglerne.

 

Skattedirektoratets pligter og kompetence m.m.

§ 46. Skattedirektoratet kan indgå aftale med Politimesteren i Grønland om, at politiet bemyndiges til at varetage kontrolopgaver på samme måde som Skattedirektoratet, jf. § 38 i landstingslov om ind- og udførsel af varer.

§ 47. Skattedirektoratet kan forlange godsforsendelser åbnet for kontrol.

Stk. 2. Det påhviler varemodtagere og vareafsendere at foretage det nødvendige arbejde, herunder ud- og indpakning, opvejning og opmåling, i forbindelse med undersøgelse af varer. Varer, der ved åbning af emballage vil blive beskadiget eller ødelagt, eller som vil kunne forvolde skade på ting eller personer, må dog ikke åbnes ved kontrollen. Dette gælder for eksempel: natrium, gasser i trykbeholdere, radioaktive stoffer, smitstoffer, lysfølsomme film og plastsprøjtepulver i hermetisk lukkede beholdere.

Stk. 3. Såfremt forsendelser indeholdende de i stk. 2 nævnte varer ønskes åbnet, underrettes modtageren af Skattedirektoratet, således at denne kan instruere om, hvorledes varerne kan åbnes på forsvarlig måde.

Stk. 4. Skattedirektoratet er berettiget til uden erstatning at udtage prøver af varerne i det omfang, det er nødvendigt for at undersøge deres beskaffenhed. Skattedirektoratet kan give tilladelse til at erstatte de varemængder, der er udtaget som prøve, med identiske varer, for at gøre forsendelsen komplet.

Stk. 5. Vareafsenderen er berettiget til, efter undersøgelsens afslutning, på begæring at få de udtagne prøver tilbageleveret i det omfang, de ikke er medgået til undersøgelse.

Stk. 6. Det påhviler vedkommende vareafsender, varemodtager eller eksportør at frembyde varerne for Skattedirektoratet i så god tid, at de nødvendige kontrolforanstaltninger kan gennemføres.

§ 48. Forsendelser, som Post Greenland besørger, skal sammen med eventuel tilhørende adressekort og deklaration af postvæsenet frembydes til visitation for Skattedirektoratet.

Stk. 2. Visitationen skal foretages i postvæsenets lokale, og Skattedirektoratet er berettiget til at foretage enhver undersøgelse, der er nødvendig for kontrollens udøvelse. Ved undersøgelsen foretages ud- og indpakning af postvæsenet.

Kapitel 6

Sanktions- og ikraftsættelsesbestemmelser

§ 49. Den, som ved forsæt eller grov uagtsomhed overtræder bestemmelserne i § 1, stk. 1, § 2, stk. 1 og 2, § 4, § 5, § 7, § 8, § 9, stk. 1-3, § 34, § 36, § 37, § 38, stk. 1, § 43, stk. 1 og 2 og § 47, stk. 2 kan idømmes bøde.

Stk. 2. Den, som ved forsæt eller grov uagtsomhed overtræder bestemmelserne i § 11, § 44, stk. 1 og 3-7, § 45, stk. 2-4 og § 47, stk. 6, kan idømmes bøde.

Stk. 3. Den, som ved forsæt eller grov uagtsomhed overtræder eller forsøger at overtræde bestemmelserne i § 3, § 28, stk. 2, § 29, stk. 2, 4 og 6 og § 33 idømmes bøde.

Stk. 4. Ved overtrædelse eller forsøg på overtrædelse som nævnt i stk. 3 kan der, hvad enten bøde idømmes eller ej, ske konfiskation af varen eller, såfremt varen ikke forefindes, et beløb, der svarer til dens værdi.

§ 50. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2000.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 8 af 24. april 1997 om ind- og udførsel af varer og indførselsafgifter.

 

Grønlands Hjemmestyre, den 9. marts 2000.

 

Josef Motzfeldt  /   Kaare Hagemann

 

 

 

HOME