Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 1. februar om fritidsjagtbeviser.

 

I medfør af § 4, stk. 3 og 4, § 6, stk. 1 og 2, § 12, § 13, stk. 1 og § 17, stk. 2 i landstingslov nr. 12 af 29 oktober 1999 om fangst og jagt fastsættes følgende:

Gyldighedsområde

 

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter fritidsfangst, og -jagt på Grønlands land- og fiskeriterritorium.

Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter alle pattedyr og fugle.

 

Tilladelse til fritidsfangst og -jagt

 

§ 2. Fritidsfangst og -jagt må kun drives af personer med tilladelse fra landsstyret hertil.

 

§ 3. Tilladelse til fritidsfangst og fritidsjagt kan gives til danske statsborgere og andre landes statsborgere som er tilmeldt et folkeregister i Grønland. Tilladelsen gives i form af et fritidsjagtbevis.

Stk. 2. Landsstyremedlemmet kan dispensere fra bestemmelserne i stk. 1, når det skønnes rimeligt ud fra ansøgerens tilknytning til Grønland og når ansøgeren midlertidigt har opholdt sig udenfor Grønland af uddannelsesmæssige årsager eller lignende.

Stk. 3. Personer under 12 år kan ikke løse fritidsjagtbevis.

 

§ 4. Fritidsjagtbeviset giver ret til fangst og jagt inden for de rammer, som er fastsat i den øvrige lovgivning.

 

Ansøgning om fritidsjagtbevis

 

§ 5. Ansøgning om fritidsjagtbevis indgives til direktoratet på det af direktoratet udformede ansøgningsskema, som findes i kommunekontoret.

Stk. 2. Oplysningerne skal inden fremsendelsen af ansøgningen attesteres af folkeregisteret i bopælskommunen, som påser, at betingelserne efter § 3 er opfyldt.

Stk. 3. Hvis bopælskommunen ikke finder, at ansøgeren opfylder kravene i § 3, og derfor ikke attesterer ansøgningen, og ikke fremsender den til direktoratet, skal kommunen skriftligt meddele ansøgeren dette kort efter afgørelsen.

 

Gyldighed af fritidsjagtbevis

 

§ 6. Fritidsjagtbeviset udgøres af kvitteringsdelen af et specielt af direktoratet udstedt giro-indbetalingskort.

Stk. 2. For udstedelse af fritidsjagtbeviset opkræves 30 kr. i gebyr.

Stk. 3. Fritidsjagtbeviset er kun gyldigt med kvittering for betalingen og gælder til udgangen af det kalenderår, som fritidsjagtbeviset vedrører. Kvitteringen består af et stempel fra bank eller posthus på giro-indbetalingskortet eller anden form for entydig og sikker registrering, som dokumentation for at giro-indbetalingskortets gebyr på 30 kr. er betalt.

Stk. 4. Direktoratet kan annullere udstedte fritidsjagtbeviser, hvis betingelserne for fritidsjagtbeviset ved udstedelsen ikke var til stede, eller hvis betingelserne for udstedelsen ikke længere er til stede.

 

§ 7. Fritidsjagtbeviset er personligt og må ikke overdrages, sælges eller udlånes.

Stk. 2. Fritidsjagtbeviset skal medbringes sammen med gyldig legitimation under fangst og jagt og forevises på forlangende af politiet, jagt- og fiskeribetjentene, disses assistenter eller anden dertil bemyndiget person til kontrol.

 

Fangstrapportering

 

§ 8. Enhver indehaver af et fritidsjagtbevis har pligt til at føre fangstregistrering. Ved udgangen af hver måned opgøres fangsten. Årets fangsttal skal ved afslutningen af fangstregistreringsperioden, jf. stk. 2, opgøres på et fangstregistreringsskema udarbejdet af direktoratet, hvortil det returneres portofrit inden 15. oktober.

Stk. 2. Fangstregistreringsperioden er fra og med 1. oktober til og med 30. september.

Stk. 3. Fornyelse af fritidsjagtbeviset sker automatisk på betingelse af, at fangstregistreringsskemaet for den forudgående fangstregistreringsperiode er indsendt i udfyldt stand.

 

Dispensation

 

§ 9. Landsstyremedlemmet kan dispensere fra reglerne i denne bekendtgørelse, hvis hensynet til videnskabelige undersøgelser tilsiger det.

 

Foranstaltninger

 

§ 10. Bøde kan idømmes den, der overtræder § 2 og § 7, stk. 1 og 2.

Stk. 2. Fangsten eller værdien heraf kan ved overtrædelse af § 2 og § 7, stk. 1 og 2 konfiskeres til fordel for statskassen.

 

 

Ikrafttrædelse

 

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2000.

Stk. 2. Samtidig ophæves hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 35 af 29. december 1998 om fritidsjagtbeviser.

 

 

Grønlands Hjemmestyre, den 1. februar 2000.

 

Simon Olsen /  Jørn Birk Olsen

 

HOME