Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 1. februar 2000 om erhvervsjagtbeviser.

I medfør af § 4, stk. 4, § 6, stk. 1 og 2, § 12, § 13, stk. 1 og § 17, stk. 2 i landstingslov nr. 12 af 29. oktober 1999 om fangst og jagt fastsættes:

Gyldighedsområde

 

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter erhvervsmæssig fangst og jagt på Grønlands land- og fiskeriterritorium.

Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter alle pattedyr og fugle.

 

Tilladelse til erhvervsmæssig fangst og jagt

 

§ 2. Erhvervsmæssig fangst og jagt må kun drives af personer med tilladelse hertil.

Stk. 2. Tilladelsen gives i form af et erhvervsjagtbevis.

 

§ 3. Erhvervsjagtbevis udstedes efter ansøgning til personer der:

1) har fast tilknytning til det grønlandske samfund,

2) er tilmeldt folkeregister i Grønland og har været tilmeldt folkeregister i Grønland i de seneste 2 år,

3) er fuldt skattepligtig til Grønland og har været fuldt skattepligtig til Grønland i de seneste 2 år, og som

4) har en bruttoindkomst fra fangst, jagt og fiskeri på mindst 50 % af pågældendes samlede bruttoindkomst. Bruttoindkomst fra fiskeri med fartøjer, der i henhold til fartøjets målerbrev er over 150 BRT eller 210 BT, indgår ikke i opgørelsen af bruttoindkomst fra fangst, jagt og fiskeri. Honorarer fra borgerligt ombud eller honorarer fra bestyrelsesarbejde i erhvervsfangerorganisationer/-foreninger indgår hverken i opgørelsen af bruttoindkomst fra fangst, jagt og fiskeri eller i opgørelsen af den samlede bruttoindkomst.

Stk. 2. Personer med indkomst fra tjenestemandspension, social førtidspension eller social alderspension kan ikke løse erhvervsjagtbevis.

Stk. 3. Børn under 12 år, skolesøgende børn og studerende kan ikke løse erhvervsjagtbevis.

 

§ 4. Landsstyremedlemmet kan efter indstilling fra kommunen vedlagt en skriftlig høring herom fra den lokale fisker- og fangerforening, give dispensation til udstedelse af erhvervsjagtbevis når;

1) Ansøger opfylder § 3, stk. 1, nr. 1-3 og fremover agter at opfylde kravet i § 3, stk. 1, nr. 4.

2) Ansøger ved overgang til pensionsindkomst af den art, som er nævnt i § 3, stk. 2, drev erhvervsmæssig fangst og jagt.

3) Ansøgeren har opholdt sig udenfor Grønland af uddannelsesmæssige eller tilsvarende årsager og det skønnes rimeligt ud fra personens tilknytning til Grønland.

Stk. 2. Ansøgningen om dispensation til erhvervsjagtbevis skal ske via kommunekontoret til landsstyremedlemmet.

Stk. 3. Dispensationen meddelt i henhold til stk. 2 gælder i det kalenderår for hvilken den er udstedt.

 

§ 5. Erhvervsjagtbeviset giver ret til fangst og jagt inden for de rammer, som er fastsat i den øvrige lovgivning.

 

Ansøgning om erhvervsjagtbevis

 

§ 6. Ansøgning om erhvervsjagtbevis indgives til direktoratet på det af direktoratet udformede ansøgningsskema.

Stk. 2. Inden fremsendelsen af ansøgningen skal den forelægges den lokale fisker- og fangerforening til høring med påtegning fra foreningen. Ansøgningen attesteres herefter af bopælskommunen, som påser, at betingelserne efter § 3 eller § 4, stk. 1 er opfyldt.

Stk. 3. Hvis bopælskommunen ikke finder, at ansøgeren opfylder kravene i § 3, og derfor ikke attesterer ansøgningen, og ikke fremsender den til direktoratet, skal kommunen skriftligt meddele ansøgeren dette kort efter afgørelsen.

 

Gyldighed af erhvervsjagtbeviset

 

§ 7. Erhvervsjagtbeviset udgøres af kvitteringsdelen af et specielt af direktoratet udstedt giro-indbetalingskort.

Stk. 2. For udstedelse af erhvervsjagtbeviset opkræves kr. 30 i gebyr.

Stk. 3. Erhvervsjagtbeviset er kun gyldigt med kvittering for betalingen og gælder til udgangen af det kalenderår, som erhvervsjagtbeviset vedrører. Kvitteringen består af et stempel fra bank eller posthus på giro-indbetalingskortet eller anden form for entydig og sikker registrering, som dokumentation for at giro-indbetalingskortets gebyr på kr. 30 er betalt.

Stk. 4. Direktoratet kan annullere et udstedt erhvervsjagtbevis, hvis betingelserne for erhvervsjagtbeviset ved udstedelsen ikke var tilstede, eller hvis betingelserne for udstedelsen ikke længere er til stede.

 

§ 8. Såfremt indehaveren af et erhvervsjagtbevis indtræder i fast lønnet ansættelsesforhold og således ikke opfylder bestemmelserne i § 3, stk. 1, nr. 4, § 4, stk. 1 eller på anden vis ophører med at drive erhvervsmæssig fangst og jagt, skal dette inden 30 dage meddeles bopælskommunen. Oplysning om ændringen videresendes til landsstyret, der tilbyder vedkommende jagtbevis efter Hjemmestyrets bekendtgørelse om fritidsjagtbeviser, jvf. § 7, stk. 4.

Stk. 2. Såfremt en kommune efter høring hos den lokale fisker- og fangerforening ikke finder, at en person fortsat opfylder kravene til erhvervsjagtbevis efter § 3 eller § 4, stk. 1, skal kommunen skriftligt meddele personen og direktoratet om sin afgørelse om indstillingen om den ændrede status. Fritidsjagtbevis vil efterfølgende blive tilbudt personen automatisk, jvf. § 7, stk. 4.

 

§ 9. Erhvervsjagtbeviset er personligt og må ikke overdrages, sælges eller udlånes.

Stk. 2. Erhvervsjagtbeviset skal medbringes sammen med gyldig legitimation under fangst og jagt og forevises på forlangende af politiet, jagt- og fiskeribetjentene, disses assistenter eller anden dertil bemyndiget person til kontrol.

 

Fangstrapportering

§ 10. Enhver indehaver af et erhvervsjagtbevis har pligt til at føre fangstregistrering. Ved udgangen af hver måned opgøres fangsten. Årets fangsttal skal ved afslutningen af fangstregistreringsperioden, jf. stk. 3, overføres til et fangstregistreringsskema, udarbejdet af direktoratet , hvortil det returneres portofrit inden 15. oktober.

Stk. 2. Fangstregistreringsperioden er 1. oktober til 30. september.

Stk. 3. Fornyelse af erhvervsjagtbevis sker automatisk på betingelse af, at fangstregistreringsskemaet for forudgående fangstregistreringsperiode er indsendt i udfyldt stand og, at personens status som erhvervsjæger ikke er bortfaldet, jf. § 8, stk. 2.

Dispensation

§ 11. Landsstyremedlemmet kan dispensere fra reglerne i denne bekendtgørelse, hvis hensynet til videnskabelige undersøgelser tilsiger det.

Foranstaltninger

 

§ 12. Bøde kan idømmes den, der overtræder § 2, § 8, stk. 1 og § 9, stk. 1 og 2.

Stk. 2. Fangsten eller værdien heraf kan ved overtrædelse af § 2 og § 9, stk. 2 konfiskeres til fordel for statskassen.

 

Ikrafttrædelse

 

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2000.

Stk. 2. Samtidig ophæves hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 34 af 29. december 1998 om erhvervsjagtbeviser.

 

 

Grønlands Hjemmestyre, den 1. februar 2000.

 

Simon Olsen / Jørn Birk Olsen

 

 

HOME