Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 10. januar 2000 om førtidspension, revalidering og personlige tillæg m.v.

I medfør af § 16 stk. 1 og stk. 2, § 20, § 22, § 25 stk. 4, § 27 stk. 2, § 29 stk. 4, § 30 stk. 3, § 31 stk. 4, § 33 stk. 4 og § 38 stk. 2 i Landstingsforordning nr. 10 af 30. oktober 1998 om offentlig pension fastsættes:

 

Kapitel 1.

Tilkendelse af førtidspension

§ 1. Personer, der har varigt nedsat erhvervsevne, jf. Landstingsforordning nr. 10 af 30. oktober 1998 om offentlig pension § 15 stk. 1, kan tildeles offentlig førtidspension når:

1) Ansøgeren ikke kan tilpasses eller gentilpasses arbejdsmarkedet på grund af alder, helbredsforhold sammenholdt med de lokale forhold,

2) sociale årsager herunder langvarig arbejdsløshed, socialt belastende personlige eller familiære forhold, eller

3) ansøgeren varigt mister sit forsørgelsesgrundlag på grund af ændringer i personlige forhold i forbindelse med dødsfald eller samlivsophævelse og at vedkommende ikke kan tilpasses eller gentilpasses arbejdsmarkedet.

Stk. 2. Personer under 50 år, der søger om førtidspension udelukkende begrundet i sociale årsager, jf. stk. 1, nr. 2-3, kan kun undtagelsesvis tilkendes dette, når ganske særlige forhold taler herfor. Der skal navnlig lægges vægt på personens helbred og alder, set i forhold til vedkommendes uddannelsesmæssige ressourcer, og tilknytning til arbejdsmarkedet.

§ 2. Det er endvidere en betingelse for tilkendelse af førtidspension, at ansøgeren ikke kan tilbydes passende beskæftigelse på sit hjemsted, efter en eventuel revalidering.

Stk. 2. Ved hjemsted forstås i denne bekendtgørelse, det lokalområde, hvor ansøgeren bor ved indgivelse af ansøgning om pension eller der, hvor ansøgeren under revalidering eller pensionssagens behandling iøvrigt vælger at bosætte sig.

§ 3. Personer med fast bopæl i Grønland, som midlertidigt opholder sig uden for Grønland i medfør af dom eller sygebehandling, indgiver ansøgning om førtidspension til kommunalbestyrelsen i bopælskommunen.

Stk. 2. Førtidspension, tilkendt under anbringelse eller indlæggelse jf. stk. 1, udbetales i overensstemmelse med reglerne i §§ 13 og 14, således at anbringelses- eller indlæggelsestidspunktet er afgørende for beregningen af den periode, hvorfra der eventuelt skal ske nedsættelse af udbetalingen af pensionen.

§ 4. Ved kommunalbestyrelsens behandling af en ansøgning om førtidspension skal foreligge:

1) lægeattest, der betales af kommunalbestyrelsen,

2) attest fra arbejdsmarkedskontoret,

3) socialrapport, herunder beskrivelse af eventuelle revalideringsforsøg, og

4) indstilling fra det tværfaglige samarbejdsudvalg.

Stk. 2. I enkeltsager, hvor andre instanser har været inddraget, skal der tillige foreligge udtalelser fra disse.

§ 5. Såfremt pågældende tilkendes førtidspension, har denne, uanset indkomstforhold, altid ret til et minimums pensionsbeløb på 20% af højeste pensionsbeløb fastsat i henhold til Landstings-finansloven som offentlig pension.

Kapitel 2.

Revalidering og skånejob

 

§ 6. Ansøgeren skal aktivt medvirke til at gennemføre en realistisk revalideringsplan. Planen skal lægges under hensyntagen til ansøgerens alder, helbred og de efterfølgende beskæftigelsesmuligheder.

Stk. 2. En revalideringsplan skal indeholde tilbud om

1) hjælp til uddannelse eller videreuddannelse, eller

2) omskoling til andet arbejde, eller

3) optræning, som kan afhjælpe følgerne af eventuelle handicaps eller følgerne efter ulykker.

Stk. 3. Hvis kommunalbestyrelsen skønner, at et revalideringsforsøg ikke vil give ansøgeren mulighed for efterfølgende at blive beskæftiget på arbejdsmarkedet, eventuelt i et skånejob, kan kommunalbestyrelsen undtagelsesvist undlade at udarbejde en revalideringsplan. Beslutningen herom skal i så fald fremgå ved behandling af ansøgning om førtidspension.

§ 7. Ansøgeren skal aktivt medvirke til revalidering, selv om denne, eller dele deraf, skal foregå uden for hjemstedet, medmindre det er åbenbart urimeligt af hensyn til personlige eller familiemæssige forhold.

§ 8. Ved skånejob forstås ansættelse i et job, der tager specielle hensyn til den ansattes nedsatte erhvervsevne f.eks. i form af deltidsansættelse, specialindretning af arbejdspladsen eller arbejdsindholdet.

Stk. 2. Skånejob kan kombineres med førtidspension.

Stk. 3. Hvis skånejobbet har form af deltidsansættelse, i under 25 timer ugentligt, kan beregning af pensionens størrelse ske efter forholdsvis beregning, istedet for efter indkomstregulering, jf. Landstingsforordning nr. 10 af 30. oktober 1998 kapitel 8, dog skal biindtægter, der ikke vedrører skånejobbet fortsat medregnes fuldt ud.

Stk. 4. En førtidspensionist, hvis pension bliver reduceret som følge af indkomstregulering, har dog altid krav på at få udbetalt 20 % af pensionen, jf. § 5.

Kapitel 3.

Pensionsberegning og regulering

§ 9. På det tidspunkt, hvor pensionen tilkendes, sker beregningen af pensionens størrelse for perioden fra tilkendelsestidspunktet, jf. Landstingsforordningens § 11 og indtil måneden, hvori den første pensionsudbetaling finder sted, ud fra de faktiske opgjorte indkomster i denne periode.

Stk. 2. For perioden efter første pensionsudbetaling og til udgangen af det følgende år, udbetales pensionen på baggrund af den forventede skattepligtige indkomst for perioden, omregnet til forventet indkomst for et helt år.

Stk. 3. Ved regulering af pensionen i løbet af et år på baggrund af en væsentlig og varig ændring i pensionistens personlige eller økonomiske forhold sker beregningen på baggrund af pensionistens forventede skattepligtige indkomster i det resterende år, beregnet over 12 måneder, samt for det følgende år.

Stk. 4. Indkomstreguleringen af pensionsudbetalingen for ægtefæller eller personer, der lever i ægteskabslignende forhold, sker på grundlag af parrets samlede skattepligtige indkomst, jf. stk. 1-3.

§ 10. Socialdirektoratet offentliggør, i cirkulæreform, ændringer i pensionens størrelse samt pensionens størrelse efter indkomstregulering. Såfremt der sker ændringer af disse beløb, offentliggøres de inden 1. januar i det år, hvorfra beløbene er gældende i henhold til Landstingsfinansloven.

§ 11. Såfremt en pensionist ikke er fuldt ud skattepligtig i Grønland, medregnes hele pensionistens årsindkomst, bortset fra pension fra en offentlig myndighed, som biindkomst. En pensionist, der ikke er fuldt ud skattepligtig i Grønland, skal overfor den myndighed, der behandler pensionssagen, dokumentere sine indkomstforhold via den årlige slutopgørelse fra såvel udland som fra Grønland, opgjort pr. 31.december. Dokumentationen skal være hjemkommunen eller Socialdirektoratet i hænde senest den 1. september i det følgende år, med mindre pensionisten forinden har gjort opmærksom på, at dokumentationen ikke kan fremskaffes inden denne dato. Hjemkommunen eller Socialdirektoratet fastsætter i disse tilfælde en ny frist for indlevering af oplysningerne.

Stk. 2. Regulering på baggrund af de dokumenterede indkomstforhold sker fra den følgende 1. januar.

§ 12. Modtager en pensionist pension fra en offentlig myndighed i udlandet, medregnes denne pension ikke som biindkomst, såfremt pensionisten får reguleret sin offentlige pension i henhold til landstingsforordningens § 6.

 

Kapitel 4.

Pension i forbindelse med hospitalsophold, ophold på døgninstitution, anbringelse eller tilbageholdelse

§ 13. Bliver en pensionist anbragt på anden døgninstitution i Grønland end den i Landstingsforordningen § 31, stk. 1 nævnte jf. § 31, stk. 4, eller indlagt på hospital i eller uden for Grønland, dømt til anbringelse på psykiatrisk hospital eller til anbringelse i institution under kriminalforsorgen i Grønland eller Danmark, fortsætter udbetalingen af pensionen uændret, såfremt pensionisten har forsørgelsespligt overfor en ægtefælle, egne børn eller, hvis pensionisten lever fast sammen med en person i et ægteskabslignende forhold, der har varet i et år eller længere.

Stk. 2. Endvidere udbetales pensionen uændret til de pensionister, der indlægges på hospital i eller udenfor Grønland, og som har faste udgifter til opretholdelse af egen bolig.

Stk. 3. Når den indlagte, den anbragte eller den dømte ikke har forsørgelsespligt overfor en ægtefælle, egne børn eller ikke lever fast sammen i et ægteskabslignende forhold, der har varet i et år eller længere, udbetales pensionen - efter 6 måneders indlæggelse eller anbringelse - med 20% af pensionen, jf. § 5, fra den 1. i måneden.

Stk. 4. Pensionen udbetales med fuldt indtægtsreguleret pension fra den første i den måned, hvor pensionisten udskrives til hjemmet.

Stk. 5. Eventuel udbetaling af lommepenge, løn eller beskæftigelsesvederlag fra en offentlig myndighed, modregnes i pensionen, dog skal pensionisten have et beløb tilbage, der mindst svarer til 20 % af pensionen, jf. § 5.

Stk. 6. Retten til eventuelle børnetillæg bevares uændret, ligesom pensionisten er berettiget til personlige tillæg efter en individuel behovsvurdering, herunder til eventuelle udgifter til bevarelse af bolig i anbringelsesperioden.

§ 14. Bliver en pensionist ved retsvæsenets foranstaltning tilbageholdt, ændres pensionen efter 6 måneders tilbageholdelse, fra den 1. i måneden, når pensionisten ikke har forsørgelsespligt overfor en ægtefælle, egne børn, en samlevende eller ikke har faste udgifter til opretholdelse af en bolig under tilbageholdelsen. Tilbageholdelse på hospital eller på en af Hjemmestyrets døgninstitutioner følger de almindelige regler for pensionsudbetaling på sådanne institutioner.

Stk. 2. Når pensionen ændres som følge af tilbageholdelse, udbetales pensionen med 20 % af pensionen, jf. § 5.

Stk. 3. Retten til eventuelle børnetillæg bevares uændret, ligesom pensionisten er berettiget til personlige tillæg efter en individuel behovsvurdering.

Stk. 4. Pensionen udbetales med fuldt indtægtsreguleret grundbeløb fra den første i den måned, hvor pensionisten løslades.

§ 15. Opholdsinstitutionen har pligt til at underrette pensionistens hjemkommune, når betingelserne for ændring af pensionsudbetalingen indtræder.

 

Kapitel 5.

Tillæg til pension

§ 16. Tilkendes der i henhold til forordningens §§ 18 og 19 en pensionist børnetillæg, ydes tillægget med et månedligt beløb, der svarer til det normalbidrag, der årligt fastsættes på Landstingsfinansloven. Er begge forsørgere pensionister, udbetales der et børnetillæg pr. barn til hver pensionist.

Stk. 2. Tillægget udbetales månedligt, med mindre pensionisten forsørger barnet ved betaling af bidrag. Er pensionisten forpligtet til at betale bidrag til barnet, udbetales børnetillægget halvårligt, med mindre der er aftalt eller fastsat en anden betalingsperiode. Betales bidrag for en kortere eller længere periode end halvårlig, udbetales tillægget for denne periode.

Stk. 3. Bor barnet hos en anden end pensionisten og er pensionisten forpligtet til at betale bidrag til barnet, udbetales beløbet til den, der er berettiget til at modtage bidraget. Der kan kun udbetales børnetillæg til personer, der er berettiget til at modtage bidrag til barnets underhold. Der kan ikke ske udbetaling af børnetillæg direkte til barnet.

 

§ 17. Har kommunalbestyrelsen truffet afgørelse om administration af pensionsudbetalingen, herunder udbetalingen af tillæg jf. forordningens § 24, kan kommunalbestyrelsen samtidig beslutte, at børnetillæg skal administreres af kommunen, med mindre børnetillægget udbetales til en, der er berettiget til at modtage bidrag til barnet.

§ 18. Modtager en pensionist børnetillæg, er pensionisten forpligtet til at oplyse kommunalbestyrelsen om barnets indkomstforhold. Såfremt barnet, i en periode, har haft en indkomst, der svarer til tre gange børnetillæggets størrelse eller mere, bortfalder børnetillægget.

 

Stk. 2. Bortfalder børnetillægget p.g.a. barnets indkomstforhold, herunder uddannelsesstøtte eller praktikstøtte, kan børnetillægget ydes påny, såfremt pensionisten godtgør, at barnets indkomst er bortfaldet eller formindsket så den ikke længere er af en størrelse, der overstiger tre gange børnetillæggets størrelse.

Stk. 3. Børnetillæg skal genoptages straks, såfremt et barn, der har været anbragt uden for hjemmet af det offentlige, bliver hjemgivet.

 

Kapitel 6.

Personlige tillæg

 

§ 19. Der skal bevilges personlige tillæg efter en individuel behovsvurdering til løbende faste udgifter eller til hel eller delvis dækning af enkeltudgifter, når der er risiko for at pensionisten vil komme i økonomisk trang, hvis pensionisten selv skal afholde udgifterne.

§ 20. Når en person er tilkendt pension, skal kommunalbestyrelsen foretage en individuel helhedsvurdering af pensionistens forhold med henblik på, om der skal bevilges personlige tillæg til løbende faste udgifter. Vurderingen skal ske uanset, at der foreligger ansøgning, og skal sikre, at pensionisten har et rådighedsbeløb til sine daglige fornødenheder, der er rimelige og passende efter de hidtidige levevilkår og forholdene på stedet.

Stk. 2. Personligt tillæg som løbende ydelse, kan bevilges for højest ét år ad gangen som hjælp til rimelige faste udgifter til husleje, forbrugsafgifter, d.v.s. varme, el, telefonabonnement, forsikringer, eventuel nødvendig transport, hjemmehjælp m.v.

§ 21. Personligt tillæg som engangshjælp kan bevilges til hel eller delvis betaling af enkelt-udgifter til f.eks. briller, beklædning, bohave, særlige hjælpemidler, nødvendig reparation af bolig, rimelige rejseudgifter, begravelsesudgifter m.v.

Stk. 2. Der kan som hovedregel ikke bevilges personligt tillæg til betaling af restancer. Kommunalbestyrelsen skal dog bevilge personligt tillæg til betaling af restancer, såfremt restancerne til løbende faste udgifter er opstået som følge af manglende betalingsevne i den periode, der er udbetalt pension.

Stk. 3. Restancer til husleje, faste forbrugsafgifter m.v. skal søges afskrevet eller bevilges som offentlig hjælp, når de er opstået som følge af manglende betalingsevne i forbindelse med anden offentlig forsørgelse.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal iøvrigt være pensionisten behjælpelig med at søge opståede restancer afskrevet.

 

§ 22. Kommunalbestyrelsen skal tage spørgsmålet om en pensionists ret til personlige tillæg op til ny vurdering, når kommunalbestyrelsen er blevet bekendt med, at forholdene har ændret sig.

§ 23. Personlige tillæg kan bevilges, selv om pensionisten, på grund af indkomstregulering, ikke får udbetalt offentlig pension.

Stk. 2. Pensionister, der er optaget på social døgninstitution, har ret til personlige tillæg efter samme retningslinier som hjemmeboende pensionister.

 

Kapitel 7.

Modregning

§ 24. Kommunalbestyrelsen kan modregne for meget udbetalt pension i den løbende udbetaling af grundbeløb, når merudbetalingen skyldes, at pensionisten har afgivet klart urigtige oplysninger eller har undladt at give meddelelse om væsentlige ændringer i sine personlige eller økonomiske forhold.

Stk. 2. Modregning af for meget udbetalt grundbeløb kan dog kun ske, når merudbetalingen har været væsentlig, d.v.s. mindst 10 % afvigelse. Personlige tillæg kan modregnes fuldt ud, såfremt tillægget ville være nægtet, hvis der var afgivet korrekte oplysninger.

§ 25. Har pensionisten og dennes eventuelle ægtefælle ikke andre indkomster end pension, kan der højest modregnes med 10% pr. måned af det udbetalte månedlige grundbeløb efter skat. Har pensionisten og dennes eventuelle ægtefælle derimod andre indkomster end pension, kan der højst modregnes med 15 % pr. måned af det udbetalte månedlige grundbeløb efter skat.

Kapitel 8.

Nordisk pension

§ 26. Pension efter Nordisk Konvention om Social Sikring af 15. juni 1992 udbetales af Socialdirektoratet direkte til pensionisten, fratrukket eventuel grønlandsk skat.

Stk. 2. Indkomstregulering sker efter de i kapitel 3 gældende regler, ligesom der kan foretages eventuel modregning efter de i kapitel 6 gældende regler.

 

 

 

Kapitel 9.

Tillægsydelse

§ 27. Til

1) personer, som den 1. april 1975 modtog forhøjet grundbeløb, fordi de først havde søgt aldersrente, efter de var fyldt 65 år, eller

2) personer, som den 1. april 1975 var fyldt 60 år, og som først søgte aldersrente efter de var fyldt 65 år,

ydes en særlig tillægsydelse.

 

§ 28. Tillægsydelsen anses som et forhøjet grundbeløb.

Stk. 2. Tillægsydelsen udbetales sammen med den offentlige pension og udgør for enlige eller par, hvor kun den ene er berettiget til tillægsydelsen kr. 8760,- årligt, svarende til kr. 730,- pr. måned. Tillægsydelsen for par, hvor begge er berettiget til tillægsydelsen er kr. 13.128,- årligt, svarende til kr. 1.094 pr. måned.

 

Kapitel 10.

Ikrafttræden

§ 29. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. marts 2000.

Stk. 2. Samtidigt ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 45 af 21. december 1992 om udbetaling ved ophold i offentlige døgninstitutioner m.v. og bekendtgørelse nr. 34 af 22. december 1997 om socialførtidspension, personlige tillæg og modregning i pensioner.

 

 

Grønlands Hjemmestyre, den 10. januar 2000

Jørgen Wæver Johansen   /   Gunnar Vinge-Hansen

 

 

HOME