Landstingsforordning nr. 5 af 23. maj 2000 om ændring af landstingsforordning om uddannelsesstøtte. (rente og gebyrer)

 

§ 1.

I landstingsforordning nr. 3 af 2. maj 1996 om uddannelsesstøtte foretages følgende ændringer:

1. § 14 affattes således:
"§ 14. Landsstyret kan, når særlige grunde taler herfor, ved skriftlig meddelelse til låntager meddele:
1) helt eller delvist afkald på rentetilskrivninger.
2) hel eller delvis eftergivelse af allerede tilskrevne renter.
Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte yderligere regler om forrentning af landskassefinansierede
studielån."

2. § 25 affattes således:
"§ 25. Uddannelsesstøttereglerne administreres af Uddannelsesstøtteforvaltningen. Landsstyret kan efter skriftlig aftale overlade administrationen af uddannelsesstøtten til en privat virksomhed.
Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler om administration af uddannelsesstøttereglerne.
Stk. 3. Uddannelsesstøtte udbetales til støttemodtagerens konto i et pengeinstitut i Grønland eller Danmark."

3. Efter § 25 indsættes:
"§ 25a. Landsstyret kan i forbindelse med udsendelse af rykkere for betaling af forfaldne ydelser opkræve rykkergebyr. Gebyrets størrelse fastsættes på finansloven. For 2000 udgør gebyret 200 kroner pr. rykker. Der vil højst kunne opkræves 3 rykkergebyrer for en forfalden ydelse."

 

§ 2.

Landstingsforordningen træder i kraft den 1. juni 2000.

 

Grønlands Hjemmestyre den 23. maj 2000

 

Jonathan Motzfeldt

/

Lise Lennert