Landstingsforordning nr. 4 af 23. maj 2000 om tobak og sikring af røgfrie miljøer, samt mærkning af tobaksvarer.

 

I medfør af § 1 i lov nr. 369 af 6. juni 1991 om sundhedsvæsenet i Grønland fastsættes:

 

Kapitel 1.
Formål og anvendelsesområde

§ 1. Formålet med denne forordning er at nedbringe forbruget af tobak samt at forebygge og begrænse tobaksrygningens sundhedsskadelige virkninger.

§ 2. Forordningen omfatter alle varer fremstillet af tobaksplanten (Nicotiana), herunder cigaretter, cigarer, cigarillos, cerutter, pibetobak, rulletobak, snustobak, skråtobak m.v.

§ 3. Forordningens regler om røgfrit miljø i kapitel 2 omfatter alene Grønlands hjemmestyre og kommunerne, herunder disses institutioner og Grønlands hjemmestyres nettostyrede virksomheder.
Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler om, at kapitel 2 endvidere skal gælde for nærmere angivne selskaber, institutioner m.v., som ikke kan henregnes til den offentlige forvaltning. Det gælder dog kun, hvis udgifterne ved deres virksomhed overvejende dækkes af Grønlands hjemmestyre eller en kommune, eller i det omfang selskaberne, institutionerne m.v. overvejende er ejet af disse.

 

Kapitel 2.
Røgfrit miljø

§ 4. Rygning er forbudt på indendørs arealer, hvortil der er offentlig adgang.
Stk. 2. Rygning kan dog tillades i særligt indrettede rygerum, eller, såfremt det ikke er muligt at indrette sådanne særlige rygerum, i effektivt markerede rygezoner.
Stk. 3. I særligt indrettede rygerum eller markerede rygezoner, skal røggenerne mindskes mest muligt.

§ 5. Rygning i offentlige transportmidler er ikke tilladt.
Stk. 2. På skibsfartøjer i fast rutefart skal der dog indrettes særlige rygerum eller effektivtmarkerede rygezoner, hvor rygning tillades, jf. endvidere § 4, stk. 3.
Stk. 3. Udenrigsruter er ikke omfattet af denne forordning.

§ 6. Udgør et lokale en arbejdsplads for mere end een medarbejder, er rygning ikke tilladt, idet der dog skal indrettes særlige rygerum eller rygezoner, hvor rygning tillades, jf. endvidere § 4, stk. 3.
Stk. 2. For sygehuse, uddannelsesinstitutioner, skoler og dag- og døgninstitutioner kan det besluttes, at rygning ikke er tilladt.
Stk. 3. Rygning er ikke tilladt under afholdelse af møder.

§ 7. Arealer, hvor rygning i henhold til § 4, stk 1, § 5, stk. 1, eller regler udstedt i medfør af § 6, stk. 2, er forbudt, skal forsynes med skiltning, hvoraf det fremgår, at rygning på det pågældende areal ikke er tilladt.
Stk. 2. Rygerum og rygezoner, jf. § 4, stk. 2, § 5, stk. 2 og § 6, stk. 1, skal markeres ved skiltning, hvoraf det fremgår, at rygning på det pågældende areal er tilladt.

 

Kapitel 3.
Reklame for tobaksvarer

§ 8. Det er ikke tilladt at annoncere, skilte med eller på anden måde udøve reklamevirksomhed for tobaksvarer.
Stk. 2. Importerede udenlandske aviser, tidsskrifter, blade og billedmedier er undtaget fra stk. 1.

§ 9. Uddeling af gratis tobaksvareprøver er ikke tilladt.

§ 10. Forbudet i denne forordning mod enhver form for reklame for tobaksvarer må ikke omgåes ved i stedet at anvende mærker, emblemer, symboler eller andre kendetegn.

 

Kapitel 4.
Skiltning og mærkning vedrørende tobaksvarer

§ 11. På steder, hvorfra der sælges tobaksvarer, skal der opsættes skiltning, hvoraf det fremgår, hvorvidt det pågældende salgssted sælger tobaksvarer til personer under 18 år, eller om der kun sælges tobaksvarer til personer, der er fyldt 18 år.

§ 12. Alle tobaksvarer skal være tydeligt mærket med advarsel om tobaksvareanvendelsens sundheds- og helbredsskadelige virkninger. Advarsler skal være affattet på grønlandsk og dansk.
Stk. 2. I bilaget til denne forordning er angivet, hvilke advarsler, der må finde anvendelse.
Stk. 3. Advarsler, ud over de i bilaget nævnte, kan anvendes efter tilladelse fra Direktoratet for Sundhed.

§ 13. Alle tobaksvarer skal forsynes med oplysning om indhold og mængde af kondensat (tjære) og nikotin.

 

Kapitel 5.
Foranstaltninger

§ 14. For overtrædelse af bestemmelserne i § 5, stk. 2, § 6, stk. 1 og § 7, kan Grønlands hjemmestyre og kommunerne, herunder disses institutioner og Grønlands hjemmestyres nettostyrede virksomheder idømmes bøde.
Stk. 2. For overtrædelse af bestemmelserne i § 8, stk. 1 og §§ 9-13, kan der idømmes bøde.
Stk. 3. For overtrædelser omfattet af stk. 2, der begåes af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar. Er overtrædelsen begået af hjemmestyret, en kommune, et kommunalt fællesskab, omfattet af § 64 i landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v., kan der pålægges hjemmestyret, kommunalbestyrelsen eller det kommunale fællesskab som sådant bødeansvar.
Stk. 4. Ved udstedelse af forskrifter i medfør af § 3, stk. 2, finder stk. 1 tilsvarende anvendelse.

 

Kapitel 6.
Ikrafttræden

§ 15. Denne Landstingsforordning træder i kraft den 1. august 2000.
Stk. 2. Samtidig ophæves Landstingsforordning nr. 5 af 3. november 1994 om tobak og sikring af røgfrie miljøer, samt mærkning af tobaksvarer.
Grønlands Hjemmestyre, den 23. maj 2000
Jonathan Motzfeldt

/

Alfred Jakobsen

 


Bilag

 

1) Pujortarneq kræfteqalissutaasarpoq
Peqqinnissamut Pisortaqarfik

Rygning er årsag til kræft
Direktoratet for Sundhed

 

2) Pujortarneq uummatikkut taqqatigullu
nappaateqalissutaasarpoq
Peqqinnissamut Pisortaqarfik

Rygning er årsag til hjerte- og karsygdomme
Direktoratet for Sundhed

 

3) Pujortarnerit allanut akornutaavoq
Peqqinnissamut Pisortaqarfik

Rygning generer dine omgivelser
Direktoratet for Sundhed

 

4) Naartuguit pujortarlutillu naartut ajoqusersinnaavat
Peqqinnissamut Pisortaqarfik

Hvis du er gravid og ryger, kan det skade dit barn
Direktoratet for Sundhed

 

5) Maligassiuilluarit - meeqqat pujortarfiginaveersaakkit
Peqqinnissamut Pisortaqarfik

Vær et godt eksempel - udsæt ikke dine børn for tobaksrøg
Direktoratet for Sundhed

 

6) Tupa peqqissutsimut akornutaalluinnarpoq
Peqqinnissamut Pisortaqarfik

Tobak er yderst sundhedsskadelig
Direktoratet for Sundhed