Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 31. marts 2000 om finansieringsstøtte til iværksættere indenfor turisterhvervet.

 

I medfør af § 13, stk. 2 og § 14 stk. 3, i landstingslov nr. 15 af 31. oktober 1996 om finansieringsstøtte til turisterhvervet fastsættes:

 

Anvendelsesområde

§ 1. Finansloven angiver årligt de samlede indsatsområder, der kan søges støtte om i medfør af denne bekendtgørelse samt Kapitel 3 i Landstingslov om finansieringsstøtte til turisterhvervet.
Stk. 2.
Der kan efter denne bekendtgørelse ikke ydes støtte til formål, der kan omfattes af Landstingsforordning om støtte til fiskeri, fangst og landbrug eller Landstingslov om finansieringsstøtte til landbaserede erhverv samt Hjemmestyrets bekendtgørelse om finansieringsstøtte til produktudvikling.

 

Krav til iværksætterprojektet

§ 2. Ansøgning om støtte indgives på et ansøgningsskema til sekretariatet for udvalget "Takornariaqarnermi Aallarnissaasunut Tapersiisarfik", c/o Direktoratet for Erhverv, Postboks 269, 3900 Nuuk. Ansøgningsskema rekvireres ved henvendelse til sekretariatet.
Stk. 2. Ansøgningen skal indeholde en økonomisk og organisatorisk plan, herunder oplysning om hvilken form for støtte, der ønskes. Ansøgningen skal tillige indeholde en markedsføringsplan for projektet.
Stk 3. For projekter, der har været i gang mere end tre år, skal ansøgeren sammen med ansøgningen fremsende det seneste fremlagte driftsregnskab samt budgetter for projektet to år frem.
Stk 4. For nye projekter og projekter, der har været igangværende mindre end tre år, skal ansøgeren sammen med ansøgningen fremsende projektets senest fremlagte driftsregnskab, ansøgerens seneste selvangivelse samt budgetter for projektet to år frem.
Stk. 5. I tilknytning til de i stk. 2 og stk. 3 nævnte budgetter skal det dokumenteres, at ansøgeren kan finansiere eller skaffe finansiering til den del af projektet, der ikke opnås dækning for ved nærværende finansieringsstøtte.
Stk. 6. Ansøgningsfrister annonceres i dagspressen.

 

Krav til ansøgeren

§ 3. Såvel selskabsvirksomheder som enkeltmandsvirksomheder kan opnå støtte.

§ 4. For at opnå finansiel støtte, skal følgende betingelser være opfyldt:
1) Ansøgeren skal dokumentere at have alle pligtige og relevante myndighedsgodkendelser.
2) Ansøgeren skal dokumentere at erhvervede aktiver er ubehæftede.
3) Ansøgeren skal kunne dokumentere faglig kompetence, jf. § 12, stk. 2, 1. punktum i Landstingslov nr. 15 af 31. oktober 1996 om finansieringsstøtte til turisterhvervet, herunder drifts- og ledelsesmæssige kvalifikationer med hensyn til det projekt, der ønskes iværksat.
4) Ansøgeren skal have bopæl eller hjemsted i Grønland på såvel ansøgningstidspunktet som på det tidspunkt, hvor finansieringsstøtten bliver udbetalt, jf. § 12, stk. 2, 2. punktum i Landstingslov nr. 15 af 31. oktober 1996 om finansieringsstøtte til turisterhvervet.
5) Ansøgeren skal fremlægge en plan, der sandsynliggør, at iværksætterprojektet kan gennemføres og har udsigt til at blive rentabelt, jf. § 12, stk. 3 i Landstingslov nr. 15 af 31. oktober 1996 om finansieringsstøtte til turisterhvervet.
Stk. 2. Ansøgeren må ikke have ubetalt, forfalden gæld vedrørende skatter, afgifter og arbejdsgivers erhvervsuddannelsesbidrag, jf. § 12, stk. 1, 2. punktum i Landstingslov nr. 15 af 31. oktober 1996 om finansieringsstøtte til turisterhvervet.

 

Formen og vilkårene for finansieringsstøtte.

§ 5. For den støtte, der ydes i form af lån udgør renten 4% for fast ejendom og større aktivitetsudstyr. Mindre aktivitetsudstyr forrentes ikke.
Stk. 2. Indehaverne hæfter personligt for et lån ydet til et selskab med begrænset hæftelse.
Stk. 3.Udvalget kan i forbindelse med lånevilkårenes fastsættelse afkræve ansøgeren sikkerhedsstillelse.

§ 6. Garanti kan kun ydes for lån optaget i finansielle institutioner, som er under offentligt tilsyn.

§ 7. Der ydes ikke finansiel støtte til refinansiering af tidligere lån.Udvalget kan dog i særlige tilfælde bestemme, at finansiel støtte vil kunne ydes til refinansiering af tidligere lån udstedt i medfør af Kapitel 3 i Landstingslov om finansieringsstøtte til turisterhvervet.

§ 8. Det er en betingelse for at opnå finansiel støtte, at modtageren af støtte tegner behørig skades- og tyveriforsikring af de driftsmidler, der indkøbes eller investeres i for støttebeløbet.
Stk. 2. Udvalget kan kræve tegning af andre forsikringstyper, som er af relevans for projektet.

§ 9. Udvalget kan stille betingelse om, at modtageren af støtte foretager en årlig afrapportering til udvalget, indeholdende oplysninger om anvendelse af den finansielle støtte, projektets lønsomhed, etc.

§ 10. Tilskud og lån udbetales kun mod forevisning af faktura eller lignende dokumentation for aktivets erhvervelse.

§ 11. Tilskud og lån skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst enten som en indtægt eller fragå i aktivets afskrivningsberettigede anskaffelsessum, jf. landstingslov om indkomstskat.

 

Ophør af bevilget støtte

§ 12. Udvalget kan standse udbetaling af støtte:
1) hvis det vurderer at projektet ikke længere er gennemførligt,
2) hvis det vurderer at støttemodtageren har givet urigtige eller vildledende oplysninger,
3) hvis det vurderer at støttemodtageren har fortiet oplysninger af betydning for tildeling af tilskud eller
4) hvis det vurderer at støttemodtageren ikke overholder de af udvalget fastsatte krav eller de aftalte tidsfrister i henhold til denne bekendtgørelse samt Kapitel 3 i Landstingslov om finansieringsstøtte til turisterhvervet.
Stk. 2. Finansieringsstøtte, der ikke anvendes som forudsat ved tildelingen, kan kræves tilbagebetalt til udvalget straks, jf. § 14, stk. 2 i Landstingslov nr. 15 af 31. oktober 1996 om finansieringsstøtte til turisterhvervet.

 

Klageadgang

§ 13. Afgørelser truffet af udvalget er endelige, og kan ikke påklages til nogen højere myndighed.

 

Ikrafttrædelse m.v.

§ 14. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 10. april 2000.

 

Grønlands Hjemmestyre, den 31. marts 2000.

 

Simon Olsen

/

Jørn Birk Olsen