Landstingsforordning nr. 8 af 29. oktober 1999 om ændring af Landstingsforordning om offentlig pension.

 

§ 1

I Landstingsforordning nr. 10 af 30. oktober 1998 om offentlig pension foretages følgende ændringer:

1. § 24 affattes således:
"§ 24. Når kommunalbestyrelsen skønner, at en pensionist ikke kan varetage sin økonomi, kan der træffes beslutning om administration af pensionsudbetalingen, herunder udbetaling af tillæg."

2. I § 29 indsættes efter stk.2, som nyt stykke:
"Stk. 3. Indkomstreguleringen af pensionsudbetalingen for ægtefæller eller personer, der lever i ægteskabslignende forhold jf. § 13, sker på grundlag af parrets samlede skattepligtige indkomst."

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

3. § 31, stk. 1, affattes således:
"Når en pensionist flytter til en social døgninstitution, hvor det offentlige afholder udgifterne til opholdet, udbetales pensionen uændret i flyttemåneden og den efterfølgende måned. Derefter udbetales pensionen med 20% af det højeste beløb for alders- og førtidspensionister, jf. § 28, stk. 1."

 

§ 2

Denne Landstingsforordning træder i kraft den 1. november 1999.
Grønlands Hjemmestyre, den 29. oktober 1999.
Jonathan Motzfeldt

/

Mikael Petersen