Landstingsforordning nr. 7 af 29. oktober 1999 om uddannelse til sygeplejerske.

I medfør af § 1 i lov nr. 582 af 29. november 1978 for Grønland om erhvervsmæssige uddannelser fastsættes:

 

§ 1. Sygeplejerskeuddannelsen skal kvalificere til opnåelse af autorisation som sygeplejerske.
Stk. 2. Sygeplejerskeuddannelsen varetages af Peqqissaanermik Ilinniarfik.

§ 2. Optagelse til sygeplejerskeuddannelsen er betinget af,
1) at ansøgeren har bestået en gymnasial uddannelse med mindst karakteren 7 i fagene, engelsk, fysik/kemi og psykologi eller samfundsfag på niveau C, matematik på niveau B, eller
2) at ansøgeren har bestået grønlandsk eller dansk samt de i nr. 1 nævnte fag som enkeltfag med mindst karakteren 7 suppleret med mindst 9 måneders erhvervserfaring, eller
3) at ansøgeren har en anden uddannelse med relevant bogligt indhold, der er godkendt af centerlederen på Peqqissaanermik Ilinniarfik.

§ 3. Uddannelsen er åben for enhver, der opfylder optagelsesbetingelserne, jf. § 2.
Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler om adgangsbegrænsning ved kapacitetsproblemer.

§ 4. Uddannelsen er 4-årig og omfatter 3 uddannelsesafsnit af forskellig længde, fordelt på 8 semestre omfattende teori og praksis.
Stk. 2. Efter bestået 3. afsnit udsteder Peqqissaanermik Ilinniarfik bevis for gennemført uddannelse til sygeplejerske med angivelse af resultaterne af de aflagte prøver og standpunktsbedømmelser.

§ 5. Landsstyret fastsætter bestemmelser om uddannelsens dimensionering, opbygning, mål, indhold af teori og praktik samt bedømmelser og prøver.

§ 6. Direktoratet for Uddannelse nedsætter et uddannelsesråd, der består af personer med faglig viden inden for sundheds- og uddannelsesområdet.
Stk. 2. Landsstyret fastsætter regler om rådets sammensætning, kompetence og opgaver.

§ 7. Landstingsforordningen træder i kraft den 1. januar 2000.
Stk. 2. Samtidig ophæves Landstingsforordning nr. 9 af 13. maj 1993 om uddannelse til sundhedsassistent og sygeplejerske.
Stk. 3 . Regler udstedt i henhold til Landstingsforordning nr. 9 af 13. maj 1993 om uddannelse til sundhedsassistent og sygeplejerske forbliver i kraft, indtil de ændres eller ophæves ved regler fastsat med hjemmel i denne landstingsforordning.
Grønlands Hjemmestyre, den 29. oktober 1999.
Jonathan Motzfeldt

/

Lise Lennert