Landstingsforordning nr. 4 af 29. oktober 1999 om anlæg, vedligeholdelse og drift m.v. af Hjemmestyrets havneanlæg.

I medfør af § 3 i lov for Grønland nr. 943 af 23. december 1986 om el, vand og varme, brandvæsen, havne, veje, telekommunikation m.v. fastsættes:

 

Anvendelsesområde

§ 1. Landstingsforordningen finder anvendelse ved anlæg, vedligehold og drift af Hjemmestyrets havneanlæg, samt ved udøvelsen af den centrale og den funktionelle havnemyndighed.
Stk. 2. Landstingsforordningen finder ikke anvendelse på havneanlæg til fritidsformål eller de forsvarsrelaterede havneanlæg Kangilinnguit (Grønnedal) og Pittufik (Dundas). Landstingforordningen finder ej heller anvendelse på havneanlæg m.v., der er direkte del af tankanlæg, idet disse ejes af Pilersuisoq A/S.

 

Formål

§ 2. Hjemmestyrets havneanlæg har som primært formål modtagelse og afskibning af gods, betjening af fiskerierhvervet samt betjening af den søværts passagertrafik.
Stk. 2. Landstingsforordningen har til formål at sikre, at Hjemmestyrets havneanlæg planlægges, udbygges, vedligeholdes og administreres på en sådan måde, at havnenes primære formål tilgodeses bedst muligt.

 

Anlæg, vedligehold og drift af Hjemmestyrets havneanlæg

§ 3. Landsstyret fastsætter bestemmelser om administration af anlæg, vedligehold og drift af Hjemmestyrets havneanlæg, herunder eventuel betaling for benyttelse af havnens arealer.

§ 4. Landsstyret fastsætter bestemmelser for udøvelse af havnemyndigheden, herunder hvem der skal varetage den lokale, funktionelle havnemyndighed.

 

Sanktioner, ikrafttræden m.v.

§ 5. I forskrifter, der udstedes i medfør af landstingsforordningen, kan der fastsættes sanktioner i form af bøde.
Stk. 2. Havnereglement for Grønland af 5. maj 1951 med senere ændringer, samt forskrifter udstedt i medfør af dette reglement, forbliver i kraft indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af denne Landstingsforordning.

§ 6. Denne landstingsforordning træder i kraft den 1. december 1999.
Grønlands Hjemmestyre, den 29. oktober 1999.
Jonathan Motzfeldt

/

Steffen Ulrich-Lynge