Landstingsforordning nr. 3 af 29. oktober 1999 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger.

 

§ 1.

I landstingsforordning nr. 3 af 13. juni 1994 om leje af boliger som senest ændret ved landstingsforordning nr. 10 af 6. november 1997 foretages følgende ændringer:


1.
§ 4 affattes således:
"§ 4. Ledige boliger i ejendomme ejet af Hjemmestyret eller kommunerne skal anvises til boligsøgende, der er optaget på en venteliste, jf. dog stk. 2 og 4.
Stk. 2. Forud for den i stk. 1 nævnte venteliste anvises dog i nævnte rækkefølge :
1) boliger til opfyldelse af Hjemmestyrets og kommunernes genhusningsbehov i forbindelse med renovering og sanering, og
2) boliger, der anvises til opfyldelse af en tidligere udstedt boliggaranti, jf. § 21, stk. 2.
Stk. 3. Anviste erstatningsboliger i forbindelse med renoveringer, saneringer og boliggarantier skal tilstræbes at være af passende størrelse, beliggenhed og udstyr, og med en boligudgift såvidt muligt tilsvarende den fraflyttede bolig, jf. stk. 2.
Stk. 4. Efter at behovet for anvisning af erstatningsboliger og opfyldelse af boliggarantier er imødekommet, anvises forud for den i stk. 1 nævnte venteliste ledige boliger i følgende rækkefølge:
1) personaleboliger til institutioner med adgang til den fælles personaleboligpulje, jf. stk. 5,
2) boliger til opfyldelse af kommunernes behov for boliger til boligsociale formål, jf. stk. 6, og
3) boliger til ønskeflytninger, herunder boligbytninger.
Stk. 5. Den fælles personaleboligpulje fordeles i hver kommune med et antal bolignumre, der fastsættes af Landsstyret.
Stk. 6. Såfremt kommunalbestyrelsen ønsker at udnytte sin anvisningsret til boligsociale formål, betaler kommunen husleje og andre med boligen forbundne udgifter fra det tidspunkt, fra hvilken boligen er til rådighed for kommunen, og indtil udlejning sker. Kommunen garanterer endvidere for lejerens opfyldelse af lejeaftalen, hvis lejeren modtager sociale ydelser efter den sociale lovgivning.
Stk. 7. Landsstyret fastsætter det indbyrdes fordelingsforhold mellem de forskellige boligformål, jf. stk. 4, efter forhandling med de enkelte kommuner, ligesom Landsstyret fastsætter nærmere regler om anvisning og udlejning af Hjemmestyrets og kommunernes boliger, herunder for opkrævning af gebyrer for optagelse på venteliste.
Stk. 8. I kommuner, hvor den fælles personaleboligpulje udgør en forholdsmæssig stor andel af det samlede antal udlejningsboliger, kan der indgås særlige anvisningsaftaler mellem Hjemmestyret og kommunen om prioriteringsrækkefølgen for anvisning af ledige boliger efter stk. 4."

2. § 14, stk. 3 affattes således:
"Stk. 3. I lejeperioden sørger lejeren for og afholder udgiften til hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt lakering af gulve i boligen."

3. § 14, stk. 4 affattes således:
"Stk. 4. Nærmere regler om lejerens mulighed for at udføre installationer, forbedringer og ombygninger m.v. og om lejerens mulighed for ved fraflytning at få godtgørelse for de afholdte udgifter fastsættes af Landsstyret."

4. § 21 affattes således:
"§ 21. I Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger har lejeren i særlige tilfælde ret til at fremleje boligen eller udleje værelser til logerende, jf. stk. 3.
Stk. 2. Lejeren har ret til i stedet for fremleje af boligen, at opsige lejemålet mod garanti for at få anvist en anden bolig ved fraværsperiodens udløb, jf. § 4, stk. 2, nr. 2.
Stk. 3. Nærmere regler om udlejning til logerende og om fremleje og boliggaranti, herunder om personkreds og de særlige tilfælde, der kan begrunde fremlejeret eller boliggaranti, jf. stk. 1 og 2, fastsættes af Landsstyret."

5. § 34, stk. 2 affattes således:
"Stk. 2. Ved fraflytning af en bolig skal der foretages en normalistandsættelse af boligen omfattende nødvendig hvidtning, maling og tapetsering af lofter og vægge samt nødvendig rengøring. Gulvene skal fremstå nylakerede, jf. § 14, stk. 3. Såfremt lejeren selv ønsker at foretage normalistandsættelsen ved fraflytning, skal istandsættelsen foretages i en håndværksmæssig forsvarlig kvalitet i arbejdets udførelse og inden boligen fraflyttes i henhold til opsigelsen eller ophævelsen af lejemålet, jf. stk. 4."

6. I § 34 indsættes som stk. 4.
"Stk. 4. Nærmere regler for lejerens egen normalistandsættelse ved fraflytning, jf. stk. 2, og for godtgørelse for lejerens omkostninger i forbindelse hermed fastsættes af Landsstyret."

7. § 9, stk. 4 affattes således:
"Stk. 4. Beboerrepræsentanterne har ret til at drøfte alle spørgsmål af betydning for ejendommens drift med udlejeren, og de har ret til at få udleveret driftsregnskaber og til at foreslå forbedringer, når der samtidig anvises mulighed for finansiering af de driftsudgifter, der følger af gennemførelsen af forbedringen."

8. § 30, stk. 2 affattes således:
"Stk. 2. Såfremt Hjemmestyret eller kommunerne opsiger lejemålet som følge af renovering eller sanering, jf. stk. 1, nr. 2, skal lejeren anvises en erstatningsbolig, jf. § 4, stk. 3. Pligten til anvisning af erstatningsbolig gælder kun, såfremt lejeren har overholdt lejekontrakten i det opsagte lejemål."

9. § 35, stk. 1, sidste punktum affattes således:
"Lejeren skal med 7 dages varsel skriftligt anmodes om at deltage i besigtigelsen."

 

§ 2.

Forordningen træder i kraft den 1. januar 2000.
Grønlands Hjemmestyre, den 29. oktober 1999.
Jonathan Motzfeldt

/

Steffen Ulrich-Lynge