Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 23 af 29. december 1999 om kvoter for fiskeri i 2000

 

I medfør af § 5, § 9, § 10, § 14, stk. 2, § 33, stk. 2 og § 34, stk. 3 i landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri som senest ændret ved landstingslov nr. 6 af 20. maj 1998 fastsættes:

 

Gyldighedsområder

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for erhvervsmæssigt fiskeri på Grønlands fiskeriterritorium samt det erhvervsmæssige grønlandske fiskeri udenfor Grønlands fiskeriterritorium.
Stk. 2. Grønlands fiskeriterritorium omfatter:
1) "Vestgrønland" vest for 44000'W ned til 59000'N og herefter vest for 42000'W,
2) "Nordvestgrønland" som er den del af NAFO-underområde 1, som ligger nord for 68o00'N.
3) "Sydvestgrønland" som er den del af NAFO-underområde 1, som ligger syd for 68o00'N.
4) "Østgrønland" øst for 44o00'W ned til 59000'N og herefter øst for 42000'W som er en del af ICES-områderne II , V, XII og XIV.
Stk. 3. "Basislinjerne" er fastsat i statsministeriets bekendtgørelse nr. 629 af 22. december 1976, nr. 176 af 14. maj 1980 og nr. 637 af 6. september 1991 om fiskeriterritoriet ved Grønland.
Stk. 4. Med det havgående fiskeri menes det fiskeri, der foregår i områderne som er nævnt i stk. 2 nr. 2-4 samt udenfor Grønlands fiskeriterritorium og som udøves med fartøjer, som ifølge deres målebrev er 75 BRT/BT 120 og derover medmindre andet er bestemt i anden bekendtgørelse.
Stk. 5. Med det kystnære fiskeri menes det fiskeri, der foregår i området, som er nævnt i stk. 2 nr. 1 og som udøves med fartøjer, som ifølge deres målebrev er mindre end 75 BRT/120BT medmindre andet er bestemt i anden bekendtgørelse.

 

Fangstmængder

§ 2. For de bestande, der er nævnt i bilag 1 (havgående fiskeri samt det i Fiskerilovens § 7 omtalte ikke-grønlandske fiskeri) og bilag 2 (kystnære fiskeri), fastsættes de samlede fangstmængder som anført i bilagenes kolonne 1.

§ 3. Af de bestande, der er nævnt i bilag 1, må grønlandske fartøjer jf. § 1, stk. 4 samt jf. Fiskerilovens § 6 ikke fiske større kvoter end anført i bilagets kolonne 2.
Stk. 2. Grønlandske fartøjer, der har licens og årskvote til rejefiskeri i kvoteområdet "Nordvestgrønland" kan tillige fiske denne årskvote af rejer i "Sydvestgrønland".

§ 4. Af de bestande, der er nævnt i bilag 2 må grønlandske fartøjer jf. § 1, stk. 5 samt jf. Fiskerilovens § 6 ikke fiske større kvoter end anført i bilagets kolonne 1.

§ 5. Fartøjer registreret i EU-lande må i alt kun fiske de kvoter, som er anført i bilag 1, kolonne 3.

§ 6. Fartøjer registreret på Færøerne må i alt kun fiske de kvoter, som er anført i bilag 1, kolonne 4.

§ 7. Fartøjer registreret i Island må i alt kun fiske de kvoter, som er anført i bilag 1, kolonne 5.

§ 8. Fartøjer registreret i Norge må i alt kun fiske de kvoter, som er anført i bilag 1, kolonne 6.

§ 9. Fartøjer registreret i Rusland må i alt kun fiske de kvoter, som er anført i bilag 1, kolonne 7.

§ 10. Direktoratet for Erhverv bemyndiges til at revidere bilagene til denne bekendtgørelse, såfremt landsstyret ændrer den samlede fangstmængde (bilagenes kolonne 1), eller der som resultat af internationale aftaler sker en omfordeling af de samlede fangstmængder (bilag 1´s kolonner 2 - 7).

§ 11. Antallet og gyldighedsperioden af de licenser, som landsstyremedlemmet udsteder til fartøjer nævnt i §§ 3 - 8 skal modsvare størrelsen af kvoterne, og udstedelsen skal ske under hensyn til de nævnte fartøjers fiskerikapacitet.

Ophør af fiskeri

§ 12. Landsstyremedlemmet standser, som følge af udnyttelsen af de kvoter, der er angivet i bilagene, det fiskeri på de pågældende bestande, som udøves af hver af de grupper af fartøjer, som er nævnt i §§ 3 - 9, idet hvert lands kvote opgøres for sig og EU i denne forbindelse betragtes som ét land.
Stk. 2. For grønlandske fartøjer der fisker på en fælleskvote vil tidspunktet for standsning så vidt muligt blive meddelt i radio og presse.
Stk. 3. For ikke-grønlandske fartøjer jf. §§ 5 - 9, vil tidspunktet for standsning blive meddelt pr. telex eller telegram til det pågældende fartøj. For EU-fartøjer sendes tilsvarende meddelelse til EU-kommissionen. For øvrige ikke-grønlandske fartøjer sendes tilsvarende meddelelse til det pågældende lands fiskerimyndighed.
Stk. 4. Fartøjer skal ophøre med at fiske på det af landsstyremedlemmet fastsatte tidspunkt.

 

Foranstaltninger

§ 13. Overtrædelse af §§ 3-9 og § 12 kan medføre bøde. Ved ulovlig fiskeri fra et fartøj kan der ske konfiskation af de anvendte fiskeredskaber, af hele fartøjets fangst eller værdien heraf, med undtagelse af fangst, der godtgøres at hidrøre fra lovlig virksomhed. Sager herom behandles i øvrigt efter reglerne i Fiskeriloven.

 

Ikrafttræden

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2000. Samtidigt ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 9. april 1999 om kvoter for fiskeri i 1999.
Grønlands Hjemmestyre, den 29. december 1999.
Simon Olsen

/

Jørn Birk Olsen


Bilag 1

Kol. 1

Kol. 2

Kol. 3

Kol. 4

Kol. 5

Kol. 6

Kol. 7

Havfiskeri

Kvoter

Ktrl

2000

i alt

GR

EU

Færø

Island

Norge

Rusl.

0=OK

Vestgrønland

(1)

Rejer SV

32.199

32.199

(2)

Rejer NV

7.910

7.910

Rejer i alt

40.109

40.109

Hellefisk

5.500

0

Krabber

25.000

Skolæst

3.425

0

Rødfisk

19.200

0

Helleflynder

1.200

0

Havkat

6.000

0

Lodde

0

0

Østgrønland

Rejer

10.600

4.925

0

Hellefisk

8.000

0

Skolæst

6.525

0

Rødfisk bund

62.320

0

(3)

Rødfisk pel.

30.573

0

Rødfisk i alt

92.893

0

Helleflynder

800

0

Havkat

1.000

0

(4)

Lodde

1.285.000

0

Blåhvilling

40.000

0

Vest- & Østgrønland

Torsk

83.250

0

Polartorsk

4.000

0

Norge

Torsk

Kuller

Sej

Bifangstkvote

Blandet

Rusland

Torsk

Kuller

Rejer

International

Sild

(5)

Rejer

Noter:

(1)

Rejer SV er kvoteområde Sydvestgrønland, der omfatter den del af Vestgrønland, som ligger syd for 68 grader nord.

(2)

Rejer NV er kvoteområde Nordvestgrønland, der omfatter den del af Vestgrønland, som ligger nord for 68 grader nord.

(3)

Kvoten på pelagisk rødfisk er en fælleskvote mellem Grønland og Færøerne erhvervet gennem NEAFC.

(4)

Den foreløbige lodde-TAC fastsættes i juni for kvoteåret 20. juni - 30. april året efter (10 måneder, øst-lodden er fredet i maj-juni) i samarbejde med Island og Norge. Den endelige TAC fastsættes i december. Ovennævnte kvote er for fiskerisæsonen 1999/2000.

(5)

Grønland har i 2000 515 fiskedage i NAFO-område 3M (Flemish Cap).

Udarbejdet den: 29. december 1999.

 

 


Bilag 2

Kol. 1

Kystfiskeri

Kvoter

2000

i alt

Vestgrønland

Rejer

30.891

Krabber

8.000

Kammusling Nuuk

0

Kammusling Mudderbugten

0

Kammusling Attu

0

Kammusling i alt

0

Polartorsk, nord for 68 grader nord

3.000

 

 

 

 

 

HOME