Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 17 af 5. oktober 1999 om tillægskvoter i det kystnære rejefiskeri i 1999

 

I medfør af § 10, § 14, stk. 1, stk. 2 og 3 i landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri som senest ændret ved landstingslov nr. 6 af 20. maj 1998 fastsættes:

 

Gyldighedsområde

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for erhvervsmæssigt fiskeri efter rejer, som drives på Grønlands fiskeriterritorium af personer eller selskaber med grønlandsk fartøj, jf. landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri § 6, der er mindre end 75 BRT/120 BT ifølge fartøjets målebrev.
Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder endvidere for følgende fartøjer med kaldesignalet OZJO, OUHK, OUUC, OZTZ, OULB, OVXD, OWES, OYKA, OVOJ, OWMZ og OZTJ.
Stk. 3. Bekendtgørelsen omfatter ovennævnte fartøjer, som 1. januar 1999 og ved bekendtgørelsens ikrafttræden havde licens til erhvervsmæssigt fiskeri efter rejer.

§ 2. Afgørende for, om et fartøj er omfattet af tillægskvotetildeling i henhold til nærværende bekendtgørelse er, om fartøjets fangst ifølge registreringen af kvotetræk hos GFLK pr. 1. oktober 1999 udgjorde mindst 75 % af den oprindeligt tildelte årskvote og den tidligere tildelte tillægskvote for 1999.

§ 3. Fartøjer, som opfylder betingelsen i § 2, tildeles ved bekendtgørelsens ikrafttræden en tillægskvote på 100 tons.

§ 4. For flere fartøjer, som fisker på én licens, og som 1. januar 1999 fik tildelt en samlet årskvote, fordeles den tildelte tillægskvote til de enkelte fartøjer i forhold til de enkelte fartøjers tonnagestørrelse.

§ 5. Et fartøjs tonnagestørrelse er den tonnagestørrelse som fremgår af fartøjets målebrev, uanset hvilke regler om målemetoder der danner grundlag for udfærdigelsen af målebrevet.

 

Overdragelse og årskvotemeddelelser

§ 6. Den tildelte tillægskvote kan ikke overdrages.

§ 7. Landsstyret udsteder ved bekendtgørelsens ikrafttræden nye årskvotemeddelelser for 1999 til de fartøjer, som får tildelt tillægskvoter.

 

Ikrafttræden

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. oktober 1999. Bekendtgørelsen bortfalder den 1. januar 2000.
Stk. 2. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 27. maj 1999 om midlertidige tillægskvoter i det kystnære rejefiskeri i 1999 er fortsat gældende.
Grønlands Hjemmestyre, den 5. oktober 1999.
Simon Olsen

/

Peder Munk Pedersen