Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 13 af 12. august 1999 om fiskeri efter laks.

I medfør af § 5, § 8, § 10, § 23, § 24, stk. 1, § 25, § 26, § 33, stk. 2 og § 34, stk. 3 i Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri, som senest ændret ved Landstingslov nr. 6 af 20. maj 1998 om ændring af landstingslov om fiskeri samt § 2, stk. 3 og § 19 i Landstingslov nr. 11 af 12. november 1980 om naturfredning fastsættes:

 

Gyldighedsområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse ved al fiskeri efter laks, som drives på grønlandsk fiskeriterritorium vest for Kap Farvel i NAFO-område 1. Fiskeri efter laks udenfor 40 sømil fra basislinien må ikke finde sted.
Stk. 2. Ved fiskeri efter laks i de østgrønlandske fiskeriområder, gælder samme regler som nævnt i bekendtgørelsens §§ 8, 9, 10, 11, 12 og § 13. Fiskeri efter laks udenfor 12 sømil fra basislinien må ikke finde sted.
Stk. 3. Bekendtgørelsen finder endvidere anvendelse ved rapportering af køb og salg af laks samt melding af fangster fra ikke-erhvervsmæssigt laksefiskeri samt melding af fangster fra betalingsfiskeri efter laks.

 

Definitioner

§ 2. Ved erhvervsmæssigt fiskeri forstås i denne bekendtgørelse det fiskeri, der udøves med henblik på at sælge hele fangsten eller dele heraf. Kun personer med licens til erhvervsmæssigt fiskeri efter laks har tilladelse til salg af laks.
Stk. 2. Ved ikke-erhvervsmæssigt fiskeri forstås i denne bekendtgørelse det fiskeri, der udøves med henblik på anvendelse af fangsten til privat forbrug.
Stk. 3. Ved køb af laks forstås i denne bekendtgørelse erhvervsmæssigt køb og modtagelse af laks direkte fra personer med licens til erhvervsmæssigt fiskeri efter laks.

 

Fastsættelse af laksekvoten

§ 3. Landsstyret fastsætter hvert år størrelsen af den vestgrønlandske kvote for laks. Fastsættelsen af kvoten sker blandt andet på baggrund af internationale aftaler.

§ 4. Landsstyret fastsætter efter samråd med KNAPK og KANUKOKA startdatoen for det erhvervsmæssige laksefiskeri. Meddelelse herom gives til de enkelte kommuner, KNAPK og KANUKOKA samt gennem den landsdækkende presse.

 

Betingelser for det erhvervsmæssige laksefiskeri

§ 5. Erhvervsmæssigt fiskeri efter laks er betinget af en licens. Licenser til erhvervsmæssigt fiskeri udstedes af Landsstyremedlemmet for Erhverv. Ansvaret for udstedelsen af licenserne kan dog overdrages til kommunerne efter aftale med Landsstyremedlemmet for Erhverv.
Stk. 2. Licens kan udstedes til de ansøgere, som opfylder følgende betingelser
1) har fast tilknytning til det grønlandske samfund, jf. § 3, stk. 4 i Lov om fiskeri
2) selv ejer laksegarn og fartøj til laksefiskeri op til og med 12,8 meter (42 fod) længde over alt og
3) i forbindelse med ansøgningen giver oplysninger om antal laksegarn samt type eller mærke på de garn, som ansøgeren er i besiddelse af.
Stk. 3. Fartøjer, der anvendes til rejefiskeri, må ikke anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri efter laks.

§ 6. Afslag på ansøgning om licens til erhvervsmæssigt fiskeri efter laks kan klages til Direktoratet for Erhverv, Postboks 269, 3900 Nuuk, Telefax 32 47 04, med begrundelse for klagen. Klager på afslag skal være modtaget i Direktoratet for Erhverv senest 3 uger efter datoen for afslaget fra kommunekontoret.
Stk. 2. De enkelte kommuner skal snarest muligt inden fiskeriets start sende meddelelse til Direktoratet for Erhverv om antal tildelte licenser med oplysninger om navn og personnummer på de personer, som har fået tildelt licens, samt oplysninger om fartøjsstørrelse, antal laksegarn og type eller mærke.

 

Redskaber til erhvervsmæssigt fiskeri efter laks

§ 7. Erhvervsmæssigt fiskeri efter laks må kun foretages med kroge eller med garn, hvis maskestørrelse i strakt mål er 140 mm. Drivgarn må anvendes, dog højst 20 længder ad gangen.
Stk. 2. Masker måles ved, at fiskerikontrollens måleredskab påhæftet en vægt på ½ kg indsættes løst i masken, og derefter falder ned i masken. Der måles 20 masker parallelt med flydelinien. Alle masker skal opfylde kravet i stk. 1.
Stk. 3. Alle benyttede laksegarn skal være mærket med ejerens navn eller fartøjsnummer.
Stk. 4. Laksegarnet skal, i det omfang vejrforholdene tillader det, røgtes regelmæssigt og så ofte, at den fangne fisks levemuligheder ikke forringes.

 

Regulering af erhvervsmæssigt fiskeri efter laks

§ 8. Erhvervsmæssigt fiskeri efter laks må ikke påbegyndes før den fastsatte dato, jf. § 4, stk. 1. Erhvervsmæssigt fiskeri efter laks ophører, når kvoten er opfisket eller senest 12 uger efter fiskeriets start.
Stk. 2. Erhvervsmæssigt fiskeri efter laks må kun ske indenfor den fastsatte kvote i hel fisk.
Stk. 3. Fangsterne fra erhvervsmæssigt fiskeri efter laks må kun sælges via det lokale brædt samt til hoteller, restauranter, slagterier, hospitaler, uddannelsesinstitutioner og andre offentlige spisesteder.
Stk. 4. Fangsterne fra erhvervsmæssigt fiskeri efter laks må ikke være genstand for køb eller salg udenfor Grønland.

§ 9. Når den fastsatte kvote nærmer sig opfiskning, giver Landsstyremedlemmet for Erhverv meddelelse, om hvornår det erhvervsmæssige fiskeri efter laks samt køb og salg af fangster fra dette fiskeri skal ophøre.
Stk. 2. Meddelelse herom gives til de enkelte kommuner, KNAPK og KANUKOKA samt gennem den landsdækkende presse.
Stk. 3. Når årskvoten for laks er opfisket, eller når fiskeriet er ophørt, jf. § 8, stk. 1, er enhver form for erhvervsmæssigt fiskeri efter laks samt køb og salg af fangster fra dette fiskeri forbudt.

 

Ikke-erhvervsmæssigt fiskeri efter laks

§ 10. Ikke-erhvervsmæssigt fiskeri efter laks må udøves af danske statsborgere med fast bopæl i Grønland, jf. § 8, stk. 1 i Lov om fiskeri. Statsborgere fra andre lande end Danmark, som har fast bopæl i Grønland og har haft det i 2 sammenhængende år, sidestilles med danske statsborgere.
Stk. 2. Ikke-erhvervsmæssigt fiskeri efter laks må kun ske fra startdatoen og indtil den dato, hvor det erhvervsmæssige laksefiskeri ophører, jf. § 4 og § 8, stk. 1. Når den fastsatte kvote nærmer sig opfiskning, giver Landsstyremedlemmet for Erhverv meddelelse, om hvornår det ikke-erhvervsmæssige fiskeri efter laks skal ophøre.
Stk. 3. Ikke-erhvervsmæssigt fiskeri efter laks må kun foregå fra fartøjer op til og med 12,8 meter (42 fod) længde over alt. Det er ved ikke-erhvervsmæssigt fiskeri efter laks tilladt at bruge krog og fiskestang til laksefiskeri samt enten 1 (et) 2000 knuders standgarn, som beskrevet i § 7, pr. fartøj eller 1 (en) længde almindeligt drivgarn, som beskrevet i § 7, pr. fartøj.
Stk. 4. Laksegarnet skal mærkes med ejerens navn eller fartøjsnummer.
Stk. 5. Laksegarnet skal, i det omfang vejrforholdene tillader det, røgtes regelmæssigt og så ofte, at den fangne fisks levemuligheder ikke forringes.
Stk. 6. Laks fanget i medfør af stk. 1 må ikke være genstand for køb eller salg i eller udenfor Grønland.

 

Betalingsfiskeri efter laks

§ 11. Laksefiskeri for turister tillades kun i henhold til Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 26 af 9. september 1993 om betalingsjagt og -fiskeri.
Stk. 2. Betalingsfiskeri efter laks må kun ske fra startdatoen og indtil den dato, hvor det erhvervsmæssige laksefiskeri ophører, jf. § 4 og § 8, stk. 1. Når den fastsatte kvote nærmer sig opfiskning, giver Landsstyremedlemmet for Erhverv meddelelse, om hvornår betalingsfiskeri efter laks skal ophøre.
Stk. 3. Ved betalingsfiskeri efter laks er det kun tilladt at anvende krog og fiskestang.
Stk. 4. Laks fanget i medfør af stk. 1 må ikke være genstand for køb eller salg i eller udenfor Grønland.

 

Kommunale vedtægter om laksefiskeri

§ 12. Kommunalbestyrelsen kan inden for rammerne af fiskerilovens bestemmelser herom efter forudgående høring af den lokale fisker- og fangerforening fastsætte strengere regulering omkring fiskeri efter laks end de i § 7, stk. 1 og § 10, stk. 3 fastsatte bestemmelser gennem en kommunal vedtægt, når specielle forhold taler herfor.

 

Rapportering af fangster fra det erhvervsmæssige laksefiskeri

§ 13. Alle laksefangster skal meldes i henhold til Lov om fiskeri. Fiskere med licens til erhvervsmæssigt fiskeri efter laks skal indberette direkte salg på brædtet, jf. stk. 2, samt salg foretaget direkte til køber udenfor brædtet. Laks fanget med henblik på salg, jf. § 2, stk. 1, og som ikke bliver solgt, skal meldes i henhold til reglerne i § 14.
Stk. 2. Oplysning efter stk. 1 om den daglige fangst og salg af laks skal gives til Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK). Dette skal ske enten ved anvendelse af salgslister, jf. stk. 3 eller ved telefonindberetninger, jf. stk. 4.
Stk. 3. Salgslister(jf. bilag 1 til bekendtgørelsen) sendes hver dag til GFLK, Postboks 501, 3900 Nuuk, Telefax 32 32 35 eller 32 32 36.
Stk. 4. Telefonindberetninger kan indtelefoneres til GFLK på 34 50 00 alle hverdag mellem kl. 8.00 og kl. 11.00. Indberetninger fra fredag, lørdag og søndag afgives førstfølgende mandag. Telefonindberetninger skal indeholde de samme oplysninger som indberetning via salgslister.

 

Rapportering af fangster fra det ikke-erhvervsmæssige laksefiskeri

§ 14. Melding om fangster fra ikke-erhvervsmæssigt fiskeri efter laks skal ske på bilag 2 til bekendtgørelsen. Meldinger skal senest dagen efter fiskeriet sendes til GFLK, Postboks 501, 3900 Nuuk, Telefax 32 32 35 eller 32 32 36.

 

Rapportering af fangster fra betalingsfiskeri efter laks

§ 15. Melding om fangster fra betalingsfiskeri efter laks skal ske på det til fisketegnet knyttede udbytteskema. Udbytteskemaet sendes snarest muligt til Direktoratet for Erhverv, Postboks 269, 3900 Nuuk.

 

Foranstaltninger

§ 16. Overtrædelse af § 2, stk. 1, § 5, stk. 1, § 7, § 8, § 9, stk. 3, § 10, § 11 og § 13 kan medføre bøde og konfiskation af fangst. Overtrædelse af §§ 10 og 11 kan tillige medføre konfiskation af de anvendte fiskeredskaber. Undladelse af at give oplysning efter § 14 kan medføre bøde.

 

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. august 1999. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 23 af 10. august 1998 om fiskeri efter laks og Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 24. af 10. august 1998 om køb og salg af laks samt melding af laksefangster.
 Grønlands Hjemmestyre, den 12. august 1999 Simon Olsen

/

Peder Munk Pedersen


 Bilag 1 til bekendtgørelse om fiskeri efter laks.

Salgslisten sendes eller indtelefoneres til: Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK), Box 501, 3900 Nuuk, Telefon 34 50 00, Telefax 32 32 35 eller 32 32 36.

Skemaet bedes udfyldt med blokbogstaver eller maskinskrift.

 

A. MELDING OM SALG AF LAKS
Sælgers navn:

 

 

Antal fisk:

 

Vægt i kg. (MHUI):

 

Cpr. nummer:
Kommune:
By/bygd:
Fartøjsnummer/navn:
Fartøjets størrelse:
A i alt: _____________kg. laks (MHUI)

(MHUI = Med hoved uden indvolde)

Sted og dato:_________________________________________________________________

Underskrift:____________________________________________________________


Bilag 2 til bekendtgørelse om fiskeri efter laks.

Skemaet sendes til: Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK), Box 501, 3900 Nuuk,

Telefon 34 50 00, Telefax 32 32 35 eller 32 32 36.

Skemaet bedes udfyldt med blokbogstaver eller maskinskrift.

B. MELDING OM FANGST AF LAKS TIL EGET FORBRUG
Navn: Antal fisk:

 

Vægt i kg. (MHUI):

 

Kommune:
By/bygd:

C i alt:

_______________kg. laks (MHUI)

(MHUI = Med hoved uden indvolde)

Sted og dato:_________________________________________________________________

Underskrift:____________________________________________________________