Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 26. juni 1999 om fredning af og jagt på moskusokser.

 

I medfør af § 5, stk. 1-3, §§ 6-7, § 8, stk. 1-3, § 9 og § 10, stk. 2 og § 12, stk. 2 i landstingslov nr. 15 af 6. november 1997 om fangst og jagt, § 2, stk 3 og § 19 i landstingslov nr. 11 af 12. november 1980 om naturfredning i Grønland samt § 7b og § 46, stk. 2 i landstingsforordning nr. 12 af 22. december 1988 om beskyttelse af miljøet som ændret i landstingsforordning nr. 14 af 31. oktober 1996 fastsættes:

 

Anvendelsesområder.

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på fredning af og jagt på moskusokser (Ovibus moschatus) i Grønland.

 

Fredning.

§ 2. Moskusokser er fredet i hele Grønland med de undtagelser, som er nævnt i § 3 og § 4.

 

Fastsættelse af kvoter, fangstperioder samt fangstområder.

§ 3. Landsstyret kan årligt fastsætte et antal moskusokser, som må nedlægges ved jagt (kvote), inden for de områder og jagtperioder, der angives i stk. 2 - 5. Kvoten kan af Landsstyret begrænses til dyr af bestemte køns- og aldersgrupper.
Stk. 2. I Ittoqqortoormiit kommune kan der gives tilladelse til jagt på moskusokser i perioderne 20. august - 20. september og 10. november - 10. december.
Stk. 3. I Ittoqqortoormiit kommune kan der gives tilladelse til betalingsjagt på moskusokser i perioderne 20. august - 20. september og 10. november - 10. december.
Stk. 4. Ved Kangerlussuaq kan der gives tilladelse til jagt på moskusokser i
1) et landområde bestående af dele af Ammalortup Nunaa og dele af Angujaartorfiup Nunaa, jf. kortbilag 1 (se nedenfor), inden for perioden 1. august - 10. september, og et landområde bestående af dele af Ammalortup Nunaa, dele af Iperaarissap Nunaa og Akuliarusiarsuk inden for perioden 1. februar - 10. marts.
Stk. 5. Ved Kangerlussuaq kan der gives tilladelse til betalingsjagt på moskusokser i
1) et landområde bestående af dele af Perserajuut Nunaat, jf. kortbilag 1 inden for perioden 15. juli - 5. august, og et landområde bestående af dele af Ammalortup Nunaa inden for perioden 15. marts - 5. april.
Stk. 6. I jagtperioderne angivet i stk. 2 - 5 medregnes begyndelses- og slutdagen.
Stk. 7. Landsstyret skal efter samråd med Fangstrådet fastsætte en præcis afgrænsning af jagtperioder og jagtområder i forbindelse med tilladelse til jagt, som er meddelt i medfør af stk. 4, nr. 1-2 og af den præcise afgrænsning af jagtområder i forbindelse med tilladelse til betalingsjagt, som er meddelt i medfør af stk. 5, nr. 2. KNAPK og KANUKOKA samt andre relevante parter høres særskilt, når særlige forhold taler herfor.
Stk. 8. Kvoter samt vilkår herfor offentliggøres i den landsdækkende presse før jagttidens begyndelse.
Stk. 9. Der gælder særlige bestemmelser om fredning af moskusokser for nationalparken i Nord- og Østgrønland. Bestemmelserne er fastsat i en særskilt bekendtgørelse om nationalparken, som er udstedt i medfør af landstingslov om naturfredning i Grønland.

§ 4. Landsstyret kan efter indstilling fra kommunalbestyrelsen i Ivittuut kommune årligt fastsætte et antal moskusokser, som må nedlægges ved jagt (kvote) ved Ivittuut kommune i perioderne 1. marts - 31. marts, 15. juni - 15. juli og 1. november - 30. november. Kvoten kan begrænses til dyr af bestemte køns- og aldersgrupper.
Stk. 2. Landsstyret kan efter indstilling fra kommunalbestyrelsen i Ivittuut kommune give tilladelse til betalingsjagt på moskusokser i perioderne 1. marts - 31. marts, 15. juni - 15. juli og 1. november - 30. november.
Stk. 3. I jagtperioderne angivet i stk. 1 og stk. 2 medregnes begyndelses- og slutdagen.
Stk. 4. Landsstyret kan efter indstilling fra kommunalbestyrelsen i Ivittuut kommune fastsætte en præcis afgrænsning af jagtperioder og jagtområder i forbindelse med tilladelse til jagt, som er meddelt i medfør af stk. 1 og stk. 2.

 

Fordeling af kvoter.

§ 5. De efter § 3, stk. 2 og stk. 4 fastsatte kvoter fordeles af Landsstyret, efter jagtbeviskategorier, til kommuner eller områder uden for kommunal inddeling. Fordelingen af kvoter skal ske efter samråd med Fangstrådet. KNAPK og KANUKOKA samt andre relevante parter kan høres særskilt, når særlige forhold taler herfor.
Stk. 2. De årlige kvoter samt de aftalte vilkår herfor offentliggøres i den landsdækkende presse før jagttidens begyndelse.

§ 6. Landsstyret kan efter indstilling fra kommunalbestyrelsen i Ivittuut kommune fordele de efter § 4, stk. 1 fastsatte kvoter, efter jagtbeviskategorier, til kommuner eller bygder i andre kommuner efter samråd med den pågældende kommunalbestyrelse.

 

Udstedelse af licenser.

§ 7. Ved de kommunale kvoter efter § 5 udsteder kommunalbestyrelsen licenser med ret til nedlæggelse af rensdyr til ansøgere med gyldigt erhvervs- eller fritidsjagtbevis med folkeregisteradresse i den pågældende kommune samt til ansøgere med gyldigt fritidsjagtbevis, der er studerende uden for landet, og hvis adresse på selve fritidsjagtbeviset er registreret i den pågældende kommune, jf. dog stk. 4.
Stk. 2. I områder udenfor den kommunale inddeling efter § 5 udsteder Landsstyret licenser med ret til nedlæggelse af moskusokser til ansøgere med gyldigt erhvervs- eller fritidsjagtbevis med folkeregisteradresse i området, jf. dog stk. 6. Landsstyret kan dog bemyndige borgerrådet i det pågældende område til at forestå udstedelsen af licenserne efter stk. 3 og stk. 4.
Stk. 3. Ved kvoter til jagt ved Ivittuut kommune, jævnfør § 6 udsteder kommunal-bestyrelsen i Ivittuut kommune licenser med ret til nedlæggelse af moskusokser til ansøgere med gyldigt erhvervs- eller fritidsjagtbevis med folkeregisteradresse i kommunen, jr. dog stk. 6. Såfremt andre kommuner end Ivittuut kommune har fået en kvota, forestår kommunalbestyrelsen i Ivittuut kommune udstedelsen af licenser til ansøgere med gyldigt erhvervs- og fritidsjagtbevis, jr. dog stk. 6, i kommunen efter samråd med kommunalbestyrelsen i de pågældende kommuner.
Stk. 4. Udstedelse af licenser til ansøgere med erhvervsjagtbevis foretages efter samråd med den lokale fisker- og fangerforening. Ved udstedelse af licenser til ansøgere med fritidsjagtbevis skal fordelingen ske efter en lodtrækning. Lodtrækningen skal ske, så offentligheden har adgang til at overvære denne.
Stk. 5. Ud over kravet om gyldigt erhvervs- eller fritidsjagtbevis, kan kommunalbestyrelsen ved en kommunal vedtægt, efter samråd med relevante parter, opstille yderligere specifikke og objektive krav, som skal opfyldes, før en ansøger kan komme i betragtning til en licens. Kommunal vedtægten fremsendes til godkendelse hos Landsstyret.
Stk. 6. Deltagelse i fordelingen af licenser til sommerjagten til ansøgere med erhvervs- eller fritidsjagtjagtbevis, jf. stk. 1, 2 og 3 samt deltagelse i lodtrækning jf. stk. 4 er betinget af, at ansøgers erhvervsjagtbevis hhv. fritidsjagtbevis er betalt og dermed gyldigt pr. 1. maj det pågældende jagtår.
Stk. 7. Landsstyret kan indenfor en kvote efter § 3, stk. 3 og stk. 5 og § 4, stk. 2 udstede licenser til personer, der deltager i betalingsjagt på moskusokser.

 

Betingelser for jagt.

§ 8. Kun personer, som er i besiddelse af en licens udstedt i medfør af § 7, stk. 1 - 4 og stk. 7 må nedlægge moskusokser.
Stk. 2. Licensen er personlig og må ikke overdrages til andre. Personer, der har fået en licens og ikke kan eller vil udnytte den, skal snarest returnere den ubenyttede licens til den licensudstedende myndighed til eventuel genfordeling. Den licensudstedende myndighed kan fastsætte en tidsfrist for afhentning af tildelte licenser, så uafhentede licenser kan genfordeles, dog tidligst fra et tidspunkt 2 uger før jagtens afslutning i henhold til en venteliste til licenser.
Stk. 3. I licensen angives det antal moskusokser samt eventuel køns- og aldersgruppe, som den giver ret til at nedlægge, i hvilken periode samt i hvilket område jagten må foregå.
Stk. 4. Til brug for vildtbiologiske undersøgelser kan Landsstyret pålægge enhver jæger, der nedlægger en moskusokse, pligt til at oplyse om dato og lokalitet for nedlæggelsen, dyrets køn og alder, eventuel drægtighed samt plombenummer jf. § 12, stk. 1.
Stk. 5. Landsstyret kan stille yderligere vilkår i forbindelse med udstedelse af licenser til moskusoksejagt, herunder om aflevering af biologisk materiale og afgivelse af oplysninger til brug ved vildtbiologiske undersøgelser samt, at der i forbindelse med jagten sker en nærmere udpegning af, hvor moskusokserne skal nedlægges inden for de i § 3 fastsatte jagtområder. Udpegningen foretages af jagt- og fiskeribetjente eller andre af Landsstyret dertil bemyndigede personer. Ved jagt efter § 4, stk. 1 og stk. 2 kan kommunalbestyrelsen i Ivittuut kommune stille særlige vilkår i forbindelse med udstedelse af licenser til moskusoksejagt, herunder kan der stilles krav om, at kommunens jagt- og fiskeribetjent i hvert tilfælde er med på jagten og udpeger det dyr, som må nedlægges.
Stk. 6. Oplysninger jf. stk. 4 anføres på licensen, der skal afleveres til kommunen hurtigst muligt og senest 3 uger, efter jagtperioden er sluttet. Oplysningerne videresendes da efterfølgende samlet af kommunen til Direktoratet for Erhverv.
Stk. 7. Aflevering af de i henhold til stk. 5 angivne materiale arrangeres af Naturinstituttet, Box 570, 3900 Nuuk.

 

Jagtmetoder.

§ 9. Ved moskusoksejagt er det kun tilladt at bruge riffel. Mindste lovlige kaliber er 6,5 x 55. Der skal anvendes fuldkappet ammunition (hel mantel). Halv- og helautomatiske rifler må ikke anvendes. Ved betalingsjagt er mindste lovlige kaliber dog 7,62 mm (30-06), og der kan anvendes andre ammunitionstyper end fuldkappet.
Stk. 2. Fly, helikoptere samt enhver form for motorkøretøjer må ikke anvendes under jagt på moskusokser eller til befordring til og fra jagtområdet.
Stk. 3. Landsstyret kan meddele tilladelse til anvendelse af snescooter som transportmiddel til og fra jagtområdet i forbindelse med jagt på moskusokser, som er meddelt i medfør af § 3, stk. 2 og 3, § 3, stk. 4, nr. 2, § 3, stk. 5, nr. 2, samt § 4, stk. 1 og stk. 2, jf. dog stk. 4-6.
Stk. 4. Dog skal jordbunden være frosset og vegetationen dækket af tilstrækkelig sne, hvor der foregår snescooterkørsel, således at vegetationen ikke skades ved anvendelsen af snescooter. Uanset Landsstyrets beslutning skal snescooterkørsel indstilles, dersom det forudsatte snedække forsvinder i vegetationsområder, hvor der foregår snescooterkørsel.
Stk. 5. Det er tilladt at køre på fjordis, elvlejer, søer og på is- og snedækkede landområder uden vegetation, uanset snedækkets tykkelse.
Stk. 6. Vurdering af snedækket foretages af jagt- og fiskeribetjentene. Disse anviser overfor Direktoratet for Erhverv, om snedækket på vegetationsområder, hvor der foregår snescooterkørsel, er tilstrækkeligt.
Stk. 7. En eventuel beslutning om indstilling af snescooterkørsel, jf. stk. 4, foretages af Direktoratet for Erhverv efter samråd med jagt- og fiskeribetjentene. Jagt- og fiskeribetjentene giver meddelelse til fangerne om evt. beslutning om indstilling af snescooterkørsel, og anviser i fornødent omfang transportkorridorer til sikring af hjemkørsel fra jagtområdet.
Stk. 8. Landsstyret kan endvidere meddele tilladelse til at anvende andre motoriserede køretøjer til at transportere bytte nedlagt i medfør af § 3, stk. 2 og 3 (10. november - 10. december), § 3, stk. 4, nr. 2 (1. februar - 10. marts) og § 3, stk. 5, nr. 2 (15. juli - 5. august) og i den forbindelse opstille nærmere vilkår for anvendelsen. Landsstyret kan desuden meddele tilladelse til anvendelse af helikopter til transport til og fra jagtområdet i forbindelse med betalingsjagt på moskusokser.

 

Anvendelse af hundeslæder ved jagt på moskusokser.

§ 10. Der må ikke medtages hunde ved moskusoksejagt i Vestgrønland. Løsgående hunde tillades ikke i jagtområdet.
Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan Landsstyret dog meddele dispensation til anvendelse af hundeslæde som transportmiddel til og fra jagtområdet i forbindelse med jagt på moskusokser som er meddelt i medfør af § 3, stk. 4, nr. 2 og § 3, stk. 5, nr. 2, under forudsætning af, at jordbunden er frosset og vegetationen dækket af tilstrækkelig sne, hvor der foregår hundeslædekørsel, således at vegetationen ikke skades ved anvendelsen af hundeslæde. Uanset Landsstyrets beslutning skal hundeslædekørsel indstilles, dersom det forudsatte snedække forsvinder i vegetationsområder, hvor der foregår hundeslædekørsel.
Stk. 3. Vurdering af snedækket foretages af jagt- og fiskeribetjentene. Disse anviser overfor Direktoratet for Erhverv, om snedækket på vegetationsområder, hvor der foregår hundeslædekørsel, er tilstrækkeligt.

 

Anvendelse og salg af nedlagte dyr m.v.

§ 11. Al kød og skind fra nedlagte moskusokser skal hjemtages eller deponeres.
Stk. 2. Al salg af kød fra nedlagte moskusokser må kun ske i fangstperioden og indtil 7 dage efter fangstperiodens ophør. På politiets, jagt- og fiskeribetjentens eller andre personers, der er bemyndiget af Landsstyret forlangende, skal licensen og plomberne fremvises på stedet.

 

Kontrol.

§ 12. Personer, som i medfør af § 7, stk 1-4 har opnået tilladelse til moskusoksejagt, vil sammen med licensen få udleveret to ens nummererede éngangsplomber pr. dyr til brug for senere identifikation af de nedlagte dyr.
Stk. 2. Hurtigst muligt efter nedlæggelse af et dyr og senest, når dyret bringes om bord i fartøjet, der bruges til transport af fangsten, skal éngangsplomberne fastgøres på dets køller, således at der er tale om en stabil og iøjnefaldende placering.
Stk. 3. Éngangsplomberne skal forblive på dyret, indtil det videresælges eller anvendes.
Stk. 4. Udleverede, men ikke anvendte éngangsplomber, skal hurtigst muligt og senest umiddelbart efter jagttidens ophør afleveres til kommunen. Kommunen videresender dem herefter til Direktoratet for Erhverv.

§ 13. Enhver moskusoksejæger skal på forlangende fra politiet, jagt- og fiskeribetjente eller andre dertil bemyndigede personer kunne fremvise gyldig dokumentation for sin jagtret.
Stk. 2. Antræffes anskudte, sårede, skadede eller på anden måde nødlidende moskusokser skal underretning herom hurtigst muligt meddeles til en af de i stk. 1 angivne kontrolinstanser, som af Landsstyret kan bemyndiges til at nedlægge de pågældende moskusokser. De nedlagte dyr vil herefter tilfalde Grønlands Hjemmestyre.

 

Indfangning og udsætning.

§ 14. Det er forbudt at udsætte, herunder immobilisere og indfange moskusokser samt holde dem i indhegnede områder uden en forudgående tilladelse fra Landsstyret.
Stk. 2. Udsætning af fritlevende moskusokser i nye områder kan kun ske efter indhentet tilladelse fra Landsstyret.
Stk. 3. Ved overtrædelse af stk. 1 og 2 kan Landsstyret foranledige påbud gennemført på den eller de personers bekostning, som har overtrådt bestemmelser, for at bringe det ulovlige forhold til ophør.

 

Dispensation.

§ 15. Landsstyret kan dispensere fra bekendtgørelsens bestemmelser til videnskabelige formål, herunder give tilladelse til videnskabelig jagt. Landsstyret kan opstille nærmere vilkår for afviklingen af videnskabelig jagt.
Stk 2. Landsstyret kan ligeledes meddele dispensation fra bekendtgørelsens bestemmelser, hvis moskusokser er til fare for mennesker, fly- og anden offentlig trafik, og give tilladelse til politiet, jagt- og fiskeribetjente eller bemyndige andre personer til at nedlægge de pågældende moskusokser. De nedlagte dyr vil herefter tilfalde Grønlands Hjemmestyre.

 

Foranstaltninger.

§ 16. For overtrædelse af bestemmelserne i §§ 2 - 4 samt §§ 8 - 14 kan der idømmes bøde.
Stk. 2. Kød, skind og andre dele af moskusokser, der er nedlagt i strid med §§ 2 - 4 samt §§ 8 - 11 kan konfiskeres til fordel for Statskassen.

 

Ikrafttrædelse m.v.

§ 17. Denne bekendtgørelse træder i kraft d. 15. juli 1999.
Stk. 2. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 22. januar 1998 om fredning af og jagt på moskusokser samt bekendtgørelse nr. 10 af 26. Marts 1998 om ændring af bekendtgørelse om fredning af og jagt på moskusokser.
Grønlands Hjemmestyre, den 26. juni 1999
Simon Olsen

/

Peder Munk Pedersen


Kortbilag:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOME