Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 8 af 23. juni 1999 om skatteudligning og fælleskommunal skat i 2000.

I medfør af § 83 og § 85 i landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat, som ændret senest ved landstingslov nr. 15 af 30. oktober 1998 samt efter forhandling med de grønlandske kommuners landsforening fastsættes følgende:

 

§ 1. Til udligning af forskelle i kommunernes skatteprovenu og fordeling af fælleskommunal skat pr. indbygger ydes der nedennævnte kommuner i 2000 følgende tilskud:
Nanortalik     kr. 21.441.000
Qaqortoq      kr. 13.836.000
Narsaq          kr       7.642.000
Paamiut         kr. 12.229.000
Maniitsoq      kr. 14.813.000
Sisimiut          kr. 15.248.000
Kangaatsiaq  kr. 14.845.000
Aasiaat          kr. 16.975.000
Qasigiannguit kr. 8.846.000
Ilulissat          kr. 16.630.000
Qeqertarsuaq kr. 4.471.000
Uummannaq   kr. 17.979.000
Upernavik      kr. 22.335.000
Qaanaaq        kr. 7.840.000
Ammassalik    kr. 22.222.000
Ittoqqortoormiit kr.  3.699.000
Stk. 2. Tilskuddene udbetales af landskassen med 1/12 i hver af årets måneder ved tillæg til de respektive måneders bloktilskud.

§ 2. Nedennævnte kommuner yder i 2000 følgende bidrag:
Ivittuut       kr. 5.712.000
Nuuk         kr. 36.898.000
Stk. 2. Bidragene indbetales til landskassen med 1/12 i hver af årets måneder ved reduktion i de respektive måneders bloktilskud.
Stk. 3. Overstiger et bidrag efter stk. 2 en måneds bloktilskud, skal det beløb, hvormed bidraget overstiger månedens bloktilskud, indbetales til landskassen den 1. i den pågældende måned.

§ 3. I 2000 fordeles den fælleskommunale skat kr. 160.000.000 samt regulering, jf. stk. 3, for 1987 kr. -100.000, for 1988 kr. -113.000, for 1989 kr. -118.000, for 1990 kr. -119.000, for 1991 kr. 3.000, for 1992 kr. 57.000, for 1993 kr. 168.000, for 1994 kr. -343.000, for 1995 kr. 272.000, for 1996 kr. 450.000, for 1997 kr. 12.001.000 og for 1998 kr. 6.283.000, i alt kr. 178.441.000.
Stk. 2. Den fælleskommunale skat afregnes til landskassen på samme måde som landsskatten.
Stk. 3. Såfremt det faktiske provenu af den fælleskommunale skat afviger fra det i stk. 1 fastsatte beløb, indgår afvigelsen i fordelingen af efterfølgende års fordeling af fælleskommunal skat.
Grønlands Hjemmestyre, den 23. juni 1999.
Josef Motzfeldt

/

Kaare Hagemann