Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 27. maj 1999 om midlertidige tillægskvoter i det kystnære rejefiskeri i 1999

I medfør af § 10, § 14, stk. 1, stk. 2 og 3 i landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri som senest ændret ved landstingslov nr. 6 af 20. maj 1998 fastsættes:

 

Gyldighedsområde

§ Bekendtgørelsen gælder for erhvervsmæssigt fiskeri efter rejer, som drives på Grønlands fiskeriterritorium af personer eller selskaber med grønlandsk fartøj, jf. Fiskerilovens § 6, der er mindre end 75 BRT/120 BT ifølge fartøjets målebrev.
Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder endvidere for følgende fartøjer med kaldesignalet: OZJO, OUHK, OUUC, OZTZ, OULB, OVXD, OWES, OYKA, OVOJ, OWMZ og OZTJ.
Stk. 3. Bekendtgørelsen omfatter ovennævnte fartøjer, som 1. januar 1999 og ved bekendtgørelsens ikrafttræden havde licens til erhvervsmæssigt fiskeri efter rejer.

§ 2. Afgørende for, om et fartøj er over eller under en tonnagegrænse i denne bekendtgørelse, er den tonnagestørrelse, som fremgår af fartøjets målebrev uanset hvilke regler om målemetoder, der har dannet grundlag for udfærdigelsen af målebrevet.

§ 3. Et fartøj, der er mindre end 30 BRT, og som 1. januar 1999 fik tildelt en årskvote, som var mindre end 200 tons, tildeles en tillægskvote, således at fartøjets samlede årskvote for kvoteåret 1999 er på 200 tons. Til fartøjer, som 1. januar 1999 fik tildelt en årskvote på 200 tons eller derover, tildeles der ingen tillægskvote.

§ 4. Et fartøj, der er mellem 30 og 39,99 BRT, og som 1. januar 1999 fik tildelt en årskvote, som var mindre end 300 tons, tildeles en tillægskvote, således at fartøjets samlede årskvote for kvoteåret 1999 er på 300 tons. Til fartøjer, som 1. januar 1999 fik tildelt en årskvote på 300 tons eller derover, tildeles der ingen tillægskvote.

§ 5. Et fartøj, der er mellem 40 og 49,99 BRT, og som 1. januar 1999 fik tildelt en årskvote, som var mindre end 400 tons, tildeles en tillægskvote, således at fartøjets samlede årskvote for kvoteåret 1999 er på 400 tons. Til fartøjer, som 1. januar 1999 fik tildelt en årskvote på 400 tons eller derover, tildeles der ingen tillægskvote.

§ 6. Et fartøj, der er større end 50 BRT og mindre end 75 BRT, samt fartøjer der er omfattet af § 1 stk. 2, som 1. januar 1999 fik tildelt en årskvote, som var mindre end 500 tons, tildeles en tillægskvote, således at fartøjets samlede årskvote for kvoteåret 1999 er på 500 tons. Til fartøjer, som 1. januar 1999 fik tildelt en årskvote på 500 tons eller derover, tildeles der ingen tillægskvote.

§ 7. For flere fartøjer, som fisker på én licens, og som 1. januar 1999 fik tildelt en samlet årskvote, fordeles den tildelte årskvote til de enkelte fartøjer i forhold til de enkelte fartøjers tonnagestørrelse. Denne fordeling danner grundlaget for tildeling efter §§ 3-6.

§ 8. Den tildelte tillægskvote kan ikke overdrages.

§ 9. Landsstyret udsteder ved bekendtgørelsens ikrafttræden nye årskvotemeddelelser for 1999 for de fartøjer, som får tildelt tillægskvoter.

Ikrafttræden

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 1999. Bekendtgørelsen bortfalder den 1. januar 2000.
Grønlands Hjemmestyre, den 27. maj 1999.
Simon Olsen

/

Peder Munk Pedersen