Landstingsforordning nr. 5 af 30. oktober 1998 om ændring af landstingsforordning nr. 5 af 3. november 1994 om tobak og sikring af røgfrie miljøer, samt mærkning af tobaksvarer.

I landstingsforordning nr. 5 af 3. november 1994 foretages følgende ændringer:

 

§ 1.

1. § 7 affattes således:
"§ 7. Udgør et lokale en arbejdsplads for mere end een medarbejder, er rygning ikke tilladt.
Stk. 2. Rygning er ikke tilladt ved afholdelse af møder."

2. § 11, stk. 4 affattes således:
"Stk. 4. Tekster ud over de i bilaget nævnte skal godkendes af Direktoratet for Sundhed og Forskning."

3. § 13, stk. 1 affattes således:
"§ 13. Sundhedsmyndighederne fører i samarbejde med andre myndigheder tilsyn med overholdelse af denne forordning."

 

§ 2.

Denne Landstingsforordning træder i kraft den 15. november 1998.
Grønlands Hjemmestyre, den 30. oktober 1998
Jonathan Motzfeldt

/

Marianne Jensen


Bemærkninger til forslag til ændring af landstingsforordning nr. 5 af 3. november 1994 om tobak og sikring af røgfrie miljøer samt mærkning af tobaksvarer.

 

Som led i Landsstyrets bestræbelser på at forbedre den forebyggende indsats på sundhedsområdet og med henblik på at forenkle regulering af tobaksområdet foreslås den gældende landstingsforordning nr. 5 af 3. november 1994 om tobak og sikring af røgfrie miljøer, samt mærkning af tobaksvarer herved ændret. Der er foretaget ændringer i §§ 4, 7, 11 og 13.

Ad. 4, stk. 2: Med ophævelsen af den hidtil gældende § 4, stk. 2, der havde undtaget virksomheder med under 10 ansatte, bliver de mindre virksomheder omfattet af forordningens almindelige bestemmelser.

Med den nye udformning af stk. 2 lempes imidlertid reguleringen for så vidt angår restaurationsvirksomheder, idet diskotektarrangementer og lignende undtages. Hensigten er at skabe overensstemmelse mellem hvad der er praktisk muligt og lovgivningens hensigter. Således vil forordningens regler stadig gælde i forbindelse med f.eks. spisearrangementer, hvor det vil være praktisk muligt at markere særlige rygezoner eller adskilte rygerum.

Ad. § 7, stk. 1: Ændringen er sket for at skærpe den hidtil gældende regel, hvorefter rygning i et lokale, som fungerer som arbejdsplads for mere end een medarbejder, kun er tilladt såfremt alle i lokalet, er indforstået med at rygning tillades.

Med den nye udformning indføres et absolut forbud mod rygning i lokaler, der fungerer som arbejdsplads for mere end een medarbejder.

Ad. § 7, stk. 2: Efter den hidtil gældende regel, er rygning tilladt under afholdelse af møder, såfremt alle i lokalet er indforstået med at rygning tillades. Med den ændrede formulering indføres et absolut forbud mod rygning under afholdelse af møde.

Ad § 11 stk. 4: "Direktoratet for Sundhed og Miljø" i den hidtil gældende bestemmelse er i overensstemmelse med Landsstyrets nuværende ressortfordeling ændret til "Direktoratet for Sundhed og Forskning".

Ad. § 13: Ændringen fra "Arbejdstilsynet i Grønland" til "andre myndigheder" er sket på foranledning fra Arbejdstilsynet i Grønland, der har gjort hjemmestyremyndighederne opmærksom på, at Hjemmestyret savner lovgivende kompetence for så vidt angår Arbejdstilsynet, der er en statslig myndighed.