Landstingsforordning nr. 4 af 30. oktober 1998 om boligfinansiering.

I medfør af § 1 i Lov for Grønland nr. 944 af 23. december 1986 om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger m.v. fastsættes:

 

Kapitel 1
Forordningens område

§ 1. Denne forordning finder anvendelse på anlægslån til privatpersoner til opførelse af enfamiliehuse.
Stk. 2. Lån kan endvidere ydes efter denne forordning til ejere af enfamiliehuse til istandsættelse eller forbedring af deres allerede opførte enfamiliehuse.

 

Kapitel 2
Generelle bestemmelser

§ 2. Lån kan ydes til opførelse af boliger, der med hensyn til boligstørrelse og opførelsesudgifter overholder standarder, der fastsættes af landsstyret.
Stk. 2. De samlede opførelsesudgifter skal indeholde udgifter til projektering, håndværkerudgifter, byggelånsrenter, intern byggemodning, byggeadministration samt stempelafgifter.
Stk. 3. Ønsker lånsøger at opføre en bolig, der overstiger de af Landsstyret godkendte standarder i henhold til stk. 1, kan lån maksimalt ydes til de af Landsstyret fastsatte standarder.

§ 3. Lån kan kun ydes til byggeri, der opfylder gældende bygge- og planlovgivning og de standarder for byggeteknik og drift, der gælder på opførelsestidspunktet.

 

Kapitel 3
Finansiering af nye boliger

 § 4. Landsstyret og kommunalbestyrelsen kan yde lån på 40% af de samlede opførelsesudgifter, jf. § 2.
Stk. 2. Lån efter stk. 1 kan ydes med halvdelen hver af Landsstyret og af kommunalbestyrelsen. Såfremt en af långiverne ikke har mulighed for at yde sin halvdel, kan den anden part yde hele lånet i henhold til stk. 1.
Stk. 3. Lån efter stk. 1 kan kun ydes, såfremt lånsøger selv afholder 10% af de samlede opførelsesudgifter, jf. § 2, stk. 2.
Stk. 4. Den resterende del af opførelsesudgifterne finansieres af låntager selv, f.eks. ved at optage lån i bank, realkreditinstitut eller anden finansieringskilde.

§ 5. Lån efter § 4, stk. 1 og 2 kommer til udbetaling ved fremlæggelse af boligens ibrugtagningstilladelse. Lånet sikres ved pant i boligen og har prioritet efter låntagers lån efter § 4, stk. 4.
Stk. 2. Lån efter § 4, stk. 1 og 2 er rente- og afdragsfrie i 15 år fra datoen for ibrugtagningstilladelsen, jf. stk. 1, hvorefter det afvikles som annuitetslån over 10 år med en forrentning svarende til Nationalbankens diskonto plus 3%.
Stk. 3. Medmindre långiver bestemmer andet forfalder lånet til betaling ved ejerskifte. Lånet forfalder dog altid til betaling, når:
1) renter og afdrag på lånet ikke betales, og låntager ikke har betalt restancen senest 7 dage efter, at skriftligt påkrav herom er fremkommet til låntager, eller 
2) låntager undlader at holde boligen forsvarligt vedlige og misrøgt og dermed forringelse af långivers pantsikkerhed er konstateret, jf. § 8.
Stk. 4. Nærmere regler om betaling af ydelser på lån efter § 4, stk. 1 og 2 fatsættes af Landsstyret.

 § 6. Før der søges om lån fra Landsstyret og kommunalbestyrelsen til finansiering af en ny bolig, skal lånsøger have arealtildeling fra kommunalbestyrelsen, jf. § 10, stk. 2, nr. 3).

§ 7. Endeligt tilsagn om lån kan først gives, når byggeprojekt og økonomi er vurderet og godkendt af Landsstyret og kommunalbestyrelsen, og når lånsøger har dokumenteret sin egen finansiering af de samlede opførelsesudgifter, jf. § 4, stk. 3 og 4.
Stk. 2. Endeligt tilsagn gives kun, såfremt der ikke er indgået bindende entreprisekontrakter, og byggearbejdet ikke er igangsat.

 

Kapitel 4
Vedligeholdelse og forandringer

§ 8. Boliger, hvortil der er ydet lån efter § 4, stk. 1 og 2, skal holdes forsvarligt vedlige. Udgifter til vedligeholdelsen påhviler ejeren.
Stk. 2. Ejeren har ret til at foretage forandringer i boligen, såvel indvendig som udvendig. Forandringerne skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen m.v., så långiveres pantesikkerhed ikke forringes.

 

Kapitel 5
Istandsættelser eller forbedringer af opførte enfamiliehuse

§ 9. Landsstyret kan yde lån på 40% af de samlede udgifter til istandsættelse eller forbedring til private ejere af enfamiliehuse, der allerede er opførte ved forordningens ikrafttræden, såfremt lånsøger ikke selv kan finansiere arbejdet.
Stk. 2. Lån efter stk. 1 kan kun ydes såfremt lånsøger selv afholder de resterende udgifter af de samlede istandsættelses- eller forbedringsudgifter.
Stk. 3. Lån efter stk. 1 ydes som et rente- og afdragsfrit lån, der sikres ved pant i huset med prioritet efter eventuelle andre lån i huset. Lånet forfalder til betaling ved ejerskifte, medmindre långiver bestemmer andet.
Stk. 4. Landsstyret fastsætter regler for, hvilke enfamiliehuse og hvilke istandsættelsesarbejder eller forbedringer der kan ydes lån til.

 

Kapitel 6
Administration af låneansøgninger

§ 10. Ansøgninger om lån til opførelse af private boliger, jf. § 1, stk. 1, der ønskes optaget til bevilling for det følgende finansår, skal senest den 1. marts indsendes til behandling hos Landsstyret og kommunalbestyrelsen.
Stk. 2. Låneansøgninger skal være vedlagt:
1) programoplæg med oplysninger om boligareal, 
2) overslag over udgifterne ved byggeriet med årsfordeling, 
3) foreløbigt tilsagn om arealtildeling fra kommunalbestyrelsen, og 
4) dokumentation for at egen finansiering kan tilvejebringes, jf. § 4, stk. 3 og 4.
Stk. 3. På baggrund af kommunalbestyrelsens sagsbehandling og stillingtagen til den indsendte låneansøgning, jf. § 4, stk. 2, tager hjemmestyret stilling til, om og hvornår det ansøgte skal søges optaget på bevillingslov.

§ 11. Ansøgninger om lån til istandsættelser eller forbedringer af allerede opførte enfamiliehuse, jf. § 9, skal indsendes til behandling hos Landsstyret.
Stk. 2. Låneansøgninger skal være vedlagt:
1) beskrivelse af den ønskede istandsættelse eller forbedring, 
2) oplysninger om de forventede omkostninger ved arbejdet, 
3) oplysninger om ansøgerens økonomiske forhold, og 
4) oplysninger om, hvordan ansøgerens egen andel af finanseringen tilvejebringes, jf. § 9, stk. 2.
Stk. 3. På baggrund af de fremsendte ansøgninger tager Landsstyret stilling til, om det ansøgte kan bevilges.

 

Kapitel 7
Ikrafttrædelsesbestemmelse

§ 12. Forordningen træder i kraft den 1. januar 1999.
Grønlands Hjemmestyre, den 30. oktober 1998.
 Jonathan Motzfeldt 

/

Daniel Skifte