Landstingsforordning nr. 3 af 30. oktober 1998 om ændring af landstingsforordning om støtte til boligbyggeri.

 

§ 1.

I landstingsforordning nr. 1 af 9. april 1992 om støtte til boligbyggeri som ændret ved lands-tingsforordning nr. 9 af 30. oktober 1995 foretages følgende ændringer:

1. I § 10 indsættes som stk. 3:
"Stk. 3. Lån kan endvidere ydes til omlægning af lån ydet i henhold til stk. 1 og 2. Ved fastlæggelse af størrelsen på omlægningslånet indgår restgæld og eventuelt ikke betalte terminsydelser inklusive strafrenter, gebyrer m.v. på tidligere ydede lån efter stk. 1 og 2. Omlægningslån kan kun ydes en enkelt gang for hver låntager. Omlægningslån kan kun ydes for restancer opstået inden den 1. november 1998."

2. I § 12 ophæves stk. 3, 4 og 5 og i stedet indsættes:
"Stk. 3. For omlægningslån ydet i henhold til § 10, stk. 3 fastsættes løbetiden således, at ydelsen på omlægningslånet forbliver uændret i forhold til ydelsen på tidligere ydede lån i henhold til § 10, stk. 1 og 2, medmindre Landsstyret bestemmer andet.
Stk. 4. Af den ydelse, der er nævnt i stk. 1, 2 og 3, skal låntager kun betale 70%.
Stk. 5. Låntager kan til enhver tid betale ekstraordinære afdrag med den virkning, at afdragstiden forkortes. Sådanne ekstraordinære afdrag berettiger ikke til tilskud efter reglerne i stk. 4, og indregnes ikke i opgørelsen efter § 17.
Stk. 6. Såfremt låntager ikke betaler ydelserne på lån ydet i henhold til § 10, stk. 1-3 i rette tid, fremsætter långiver uden ugrundet ophold skriftligt påkrav om ydelsens betaling. Som gebyr for påkrav kan långiver kræve 50 kr. plus 2% af det skyldige beløb udover 1.000 kr.
Stk. 7. Nærmere regler om beregning og betaling af terminsydelsen kan fastsættes af Landsstyret."

3. I § 13, stk. 1, 1. punktum ændres "§ 12, stk. 3" til "§ 12, stk. 4", og i 2. punktum ændres "eller 2" til "2 og 3".

4. § 14, stk. 1 nr. 4 affattes således:
"4) Bortset fra de i § 19 nævnte tilfælde kan overdragelse kun ske til hjemmestyret, jf. § 15, stk. 1, eller en af hjemmestyret godkendt køber, jf. § 15, stk. 2."

5. I § 14, stk. 2 ændres "§ 12, stk. 4" til "§ 12, stk. 5".

6. I § 15 indsættes som stk. 2:
"Stk. 2. Låntager kan overdrage huset på uændrede lånevilkår til en ny ejer, såfremt hjemmestyret kan godkende den nye ejers gældsovertagelse. Landsstyret fatsætter nærmere regler for godkendelse af gældsovertagelse."

7. § 17 stk. 1 affattes således:
"Når huset overdrages til hjemmestyret som nævnt i § 15, stk. 1, eller overtages af hjemmestyret som nævnt i § 16, stk. 2, skal der udfærdiges en opgørelse mellem hjemmestyret og låntager, jf. dog § 18."

8. I § 17, stk. 2 ændres "§12, stk. 3" til "§12, stk. 4", og i stk. 3, 2. punktum ændres "§12, stk. 3" til "§12, stk. 4".

9. § 18 affattes således:
"§ 18. Når huse, hvortil der er ydet omlægningslån efter § 10, stk. 3, overdrages til hjemmestyret som nævnt i § 15, stk. 1, eller overtages af hjemmestyret som nævnt i § 16, stk. 2, udfærdiges ikke opgørelse efter § 17, såfremt der i omlægningslånet indgår ikke betalte terminsydelser m.v. på tidligere lån. Huset overdrages eller overtages til restgælden på lånet. Dog kan egentlig hærværk eller misrøgt af huset efterfølgende gøres gældende overfor låntager."

10. I § 19 indsættes som stk. 2:
"Stk. 2. Når huse, hvortil der er ydet lån efter § 10, stk. 1-3, i tilfælde af låntagers død ønskes overtaget af låntagers ægtefælle eller livsarvinger, udfærdiges ikke opgørelse efter § 17."

11. § 21 ophæves.

12. I § 22 indsættes som stk. 4:
"Stk. 4. Endvidere kan der i øvrige byer ydes lån til indkøb af selvbyggerhuse, jf. stk. 1, under forudsætning af, at selvbyggeren selv afholder de udgifter, der er forbundet med eventuelle kommunale krav til fundering, tilslutning til vand, el, varme og kloak."

13. I § 23 indsættes som stk. 4:
"Stk. 4. Lån efter § 22, stk. 4 ydes mod 1. prioritets panteret i huset. Lånet rykker dog for realkreditlån, som selvbyggeren har optaget til finansiering af udgifter, der er forbundet med de kommunale krav, der er nævnt i § 22, stk. 4."

14. I § 24, stk. 1 indsættes efter § 22, stk. 1 "og stk. 4".

15. I § 29 indsættes efter stk. 1 som nyt stk. 2:
"Stk. 2. Såfremt låntager ikke betaler ydelsen på lån ydet i henhold til § 27, stk. 1 og 2 i rette tid, fremsætter långiver uden ugrundet ophold skriftligt påkrav om ydelsens betaling. Långiver kan i forbindelse med fremsættelse af påkrav opkræve gebyr, jf. § 12, stk. 6."

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

16. I § 32 indsættes efter stk. 2 som nyt stk. 3:
"Stk. 3. Såfremt låntager ikke betaler ydelsen på lån ydet i henhold til § 31 i rette tid, fremsætter långiver uden ugrundet ophold skriftligt påkrav om ydelsens betaling. Långiver kan i forbindelse med fremsættelse af påkrav opkræve gebyr, jf. § 12, stk. 6."

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

 

§ 2.

Forordningen træder i kraft den 1. januar 1999.
Grønlands Hjemmestyre, den 30. oktober 1998.
Jonathan Motzfeldt

/

Daniel Skifte