Landstingsforordning nr. 2 af 20. maj 1998 om socialpædagoguddannelsen.

I medfør af § 1 i Lov nr. 582 af 29. november 1978 for Grønland om erhvervsmæssige uddan-nelser fastsættes

 

Kapitel 1.
Uddannelsens formål.

§ 1. Formålet med socialpædagoguddannelsen er at uddanne socialpædagoger til at kunne virke inden for hele det socialpædagogiske arbejdsfelt samt give grundlag for, at socialpæda-gogerne aktivt tager del i udviklingen inden for området.
Stk. 2. Formålet opfyldes ved, at de studerende ved vekslen mellem teori- og praktikperioder erhverver:
1) indsigt, så de opnår en helhedsforståelse for konkrete socialpædagogiske problemer, fremtrædelsesformer og konsekvenser med henblik på løsning af socialpædagogiske opgaver.
2) teoretisk viden og praktiske færdigheder, så de kan anvende den opnåede helhedsforståelse til omsorg samt til forebyggelse og behandling af socialpædagogiske problemer.
Stk. 3. Socialpædagoguddannelsen skal gennem et alsidigt studiemiljø støtte og styrke de studerendes personlige udvikling.

 

Kapitel 2.
Styrelsen af uddannelsen.

§ 2. Socialpædagoguddannelsen varetages af Perorsaanermut Ilinniarfik.

§ 3. Perorsaanermut Ilinniarfik ledes af en rektor, der ansættes af Landsstyret.
Stk. 2. Landsstyret ansætter det fornødne lærerpersonale efter indstilling fra rektor.

§ 4. Landsstyret nedsætter et uddannelsesråd, "Uddannelsesråd for Socialpædagoguddannelsen", der består af personer med pædagogisk indsigt og faglig viden indenfor socialpædagoguddannelsens område.
Stk. 2. Uddannelsesrådet har til opgave at rådgive landsstyret om forhold vedrørende socialpædagoguddannelsen, herunder afgive indstilling til landsstyret om:
1) nedsættelse af optagelsesudvalg
2) krav til optagelsesprøve
3) godkendelse af praktikpladser
Stk. 3. Uddannelsesrådet er ankeinstans for afgørelser vedrørende følgende forhold:
1) Bortvisning af studerende, jf. § 21, stk. 2.
2) Genoptagelse af uddannelsen, jf. § 20, stk. 3
3) Oprykning til nyt semester, jf. § 14, stk. 3.
4) Muligheden for at gå et semester om, jf. § 14, stk. 3.
Stk. 4. Landsstyret fastsætter nærmere regler om rådets sammensætning, kompetence og opgaver.

§ 5. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler om Perorsaanermut Ilinniarfiks styrelse.

§ 6. Undervisningen på Perorsaanermut Ilinniarfik er vederlagsfri. Perorsaanermut Ilinniarfik kan dog opkræve betaling for den undervisning, der foregår i henhold til kapitel 8.

 

Kapitel 3.
Optagelse.

§ 7. Optagelse til socialpædagoguddannelsen er betinget af, at ansøgeren ved påbegyndelse af uddannelsen,
1) er fyldt 20 år,
2) har bestået en gymnasial uddannelse eller tilsvarende uddannelse og
3) har mindst et års relevant erhvervserfaring.
Stk. 2. Ansøgere med anden uddannelse kan dog optages, såfremt
1) kravene i stk. 1, nr. 1 og 3, er opfyldt,
2) ansøgeren har bestået en optagelsesprøve og
3) uddannelsen har et relevant bogligt indhold.

§ 8. Rektor forestår afholdelse af optagelsesprøver for ansøgere omfattet af § 7, stk. 2.
Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler om optagelsesprøver, herunder nedsættelse af et optagelsesudvalg.

§ 9. Optagelse sker med virkning fra uddannelsens påbegyndelse i det indeværende år. Landsstyret kan dog, når særlige forhold taler herfor, tillade fravigelser herfra.

 

Kapitel 4.
Uddannelsens varighed og indhold.

§ 10. Socialpædagoguddannelsen er normeret til 3 ½ år og består af 7 sammenhængende semestre.

§ 11. Uddannelsen omfatter følgende fagområder, fag, emner og kurser:
1) Det pædagogiske og psykologiske fagområde (fagene "pædagogik", "socialpædagogik" og "psykologi").
2) Det kulturelle og kreative fagområde (mediefag, værkstedsfag, "drama og musik", "natur- og friluftsliv" samt "leg og idræt")
3) Samfunds- og socialfag samt fagene "kommunikation", "organisation" og "ledelse".
4) Supplerende obligatoriske kurser.
5) Selvvalgte emner og kurser.
Stk. 2. Uddannelsen omfatter desuden speciale og praktikperioder.

§ 12. Perorsaanermut Ilinniarfik varetager studie- og praktikvejledningen af de studerende og udarbejder en studieordning for uddannelsen.
Stk. 2. Efter indhentet udtalelse fra Perorsaanermut Ilinniarfik kan landsstyret fastsætte regler for, hvad studieordningen skal indeholde.

§ 13. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler om :
1) Formål med samt indhold og omfang af de i § 11 nævnte uddannelsesdele.
2) Uddannelsesårets længde og inddeling.

 

Kapitel 5.
Studieaktivitet og mødepligt.

§ 14. De studerende har pligt til at være studieaktive og til at møde til alle dele af uddannelsen.
Stk. 2. Manglende studieaktivitet og manglende overholdelse af mødepligt medfører at den studerende ikke vil kunne oprykkes til næste semester og at den studerende ikke vil kunne gå semestret om. Rektor kan, når særlige omstændigher taler herfor, tillade, at den studerende går semestret om.
Stk. 3. Afgørelser vedrørende oprykning og om at gå et semester om vil kunne påklages til Uddannelsesrådet, jf. § 4, stk. 3, nr. 3 og 4.
Stk. 4. Landsstyret fastsætter nærmere regler om studieaktivitet og mødepligt.

 

Kapitel 6.
Prøver, bedømmelser og eksamensbevis.

§ 15. Uddannelsen dokumenteres ved afholdelse af prøver og ved bedømmelser. Uddannelsen er bestået, når følgende betingelser er opfyldt:
1) den samlede praktik er afsluttet med bedømmelsen "godkendt",
2) de supplerende obligatoriske kurser er afsluttet med bedømmelsen "godkendt",
3) specialet er bestået og
4) de afsluttende eksterne prøver, jf. § 16, stk. 1, er bestået.
Stk. 2. Som dokumentation for den beståede uddannelse udstedes der et eksamensbevis.
Stk. 3. Der afholdes afsluttende eksterne prøver i følgende fag og fagområder:
1) Det pædagogiske og psykologiske fagområde.
2) Det kulturelle og kreative fagområde.
3) Samfunds- og socialfag samt fagene "kommunikation", "organisation" og "ledelse".
Stk. 4. Supplerende obligatoriske kurser, selvvalgte emner og kurser, hver praktikperiode samt den samlede praktik afsluttes med bedømmelsen "godkendt" eller "ikke-godkendt".
Stk. 5. Såfremt den studerende ikke får bedømmelsen "godkendt" for de supplerende obligatoriske kurser eller for den samlede praktik, kan den studerende ikke oprykkes til næste semester. Den studerende vil i så fald kunne gå semestret om.
Stk. 6. Såfremt den studerende ikke består en eller flere af de afsluttende eksterne prøver eller specialet, kan den studerende vælge at
1) genindstille sig til fornyet prøve (reeksamen), der tidligst vil kunne afholdes en måned efter den sidst afholdte prøve og
2) at gå 7. semester om og herefter genindstille sig til prøve på ny sammen med de øvrige studerende.
Stk. 7. Landsstyret fastsætter karakterkrav for de enkelte fag og for specialet og bedømmelseskrav for supplerende obligatoriske kurser, selvvalgte emner og kurser samt for praktikken.

§ 16. Prøver, der bedømmes af en eller flere eksaminatorer og en eller flere af landsstyret beskikkede censorer, betegnes som "eksterne prøver".
Stk. 2. Prøver, der bedømmes af en eller flere eksaminatorer og en eller flere andre lærere fra uddannelsen, betegnes som "interne prøver".

§ 17. Skriftlige prøver afholdes under Perorsaanermut Ilinniarfiks tilsyn. Skriftlige prøver er ikke offentlige.
Stk. 2. Mundtlige prøver afholdes af den eller de lærere, der har undervist i faget. Mundtlige prøver er offenlige.

§ 18. Opgaver til skriftlige eksterne prøver udarbejdes af opgaveudvalg, der nedsættes af landsstyret for hver enkelt fag.
Stk. 2. Landsstyret fastsætter regler om opgaveudvalgenes sammensætning, kompetence, opgaver og virksomhed.

§ 19. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler for prøver og eksamen ved Perorsaanermut Ilinniarfik, herunder regler om prøvernes formål, prøvernes afholdelse, prøvernes form, klageadgang, censorer, afholdelse af sygeeksamen samt regler om protokol og eksamensbevis.

 

Kapitel 7.
Afbrydelse af uddannelsen og bortvisning fra uddannelsen.

§ 20. En afbrudt uddannelse kan kun genoptages efter ansøgning om optagelse, jf. kapitel 3.
Stk. 2. En uddannelse, som er midlertidig afbrudt, kan dog genoptages efter godkendelse fra rektor, når særlige forhold taler for det.
Stk. 3. Afgørelser efter stk. 2, kan påklages til Uddannelsesrådet, jf. § 4, stk. 3, nr. 2.
Stk. 4. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler om genoptagelse af uddannelsen.

 

§ 21. Den studerende vil kunne bortvises fra uddannelsen, såfremt den studerende
1) gentagne gange eller gennem længere tid ikke har overholdt de fastsatte krav om studieaktivitet og mødepligt,
2) groft har tilsidesat institutionens ordensforskrifter,
3) på grund af vedvarende sygdom, medicin- eller rusmiddelmisbrug eller lignende frembyder en risiko for andres helbred eller sikkerhed eller
4) i øvrigt har gjort sig skyldig i forhold, der er åbenbart uforenelig med den studerendes fortsættelse på uddannelsen.
Stk. 2. Afgørelse om bortvisning af studerende træffes af rektor. Afgørelser herom kan påklages til Uddannelsesrådet, jf. § 4, stk. 3, nr. 1.
Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler for bortvisning af studerende.

 

Kapitel 8.
Videre- og efteruddannelse.

§ 22. Videre- og efteruddannelse af socialpædagoger i ansættelssesforhold varetages af Perorsaanermut Ilinniarfik. Efter Landsstyrets nærmere regler kan videre- og efteruddannelse endvidere foregå ved andre institutioner
Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler for videre- og efteruddannelsens indhold, omfang og forløb, vikardækning og indregning af videre- og efteruddannelse i tjenestetiden.

§ 23. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler for efteruddannelse m.v. af faggrupper, der er ansat til at varetage funktioner inden for det socialpædagogiske område.

 

Kapitel 9.
Forsøgsordninger.

§ 24. Landsstyret kan godkende sådanne afvigelser fra denne forordning, som muliggør forsøgsordninger.

 

Kapitel 10.
Ikrafttræden

§ 25. Landstingsforordningen træder i kraft den 1. januar 1999 med virkning for studerende, der optages til studieåret 1999/2000 og senere.
Stk. 2. Samtidig ophæves landstingsforordning nr. 1 af 16. maj 1989 om uddannelse af lærere til folkeskolen og om de sociale uddannelser.

 

Kapitel 11.
Overgangsbestemmelser.

§ 26. Studerende, der er optaget på uddannelsen før 1. januar 1999, færdiggør studierne efter hidtil gældende regler, jf. Landstingsforordning nr. 1 af 16. maj 1989 om uddannelse af lærere til folkeskolen og om de sociale uddannelser.
Stk. 2. Færdiggørelse af studiet efter hidtil gældende regler kan dog kun ske til og med eksamensterminen maj/juni 2001. Rektor for uddannelsen kan dog give dispensation, således at færdiggørelsen af studiet kan ske på et senere tidspunkt.
Stk. 3. Bestemmelser udstedt i henhold til Landstingsforordning nr. 1 af 16. maj 1989 om uddannelse af lærere til folkeskolen og om de sociale uddannelser forbliver i kraft, indtil de afløses eller ophæves af bestemmelser fastsat med hjemmel i denne landstingsforordning.
Grønlands Hjemmestyre den 20. maj 1998.
Jonathan Motzfeldt

/

Konrad Steenholdt