Landstingsforordning nr. 1 af 20. februar 1998 om ændring af landstingsforordning om radio- og fjernsynsvirksomhed.

 

§ 1.

I landstingsforordning nr. 3 af 17. maj 1990 om radio- og fjernsynsvirksomhed, som senest ændret ved landstingsforordning nr. 17 af 6. november 1997, indsættes i § 10 efter stk. 5 som nyt stykke:

"Stk. 6. Landsstyret fastsætter regler om honorering af bestyrelsen og om godtgørelse af bestyrelsesmedlemmernes udgifter, herunder bl.a. til rejser, fortæring og ophold, i KNR’s tjeneste."

 

§ 2.

Landstingsforordningen træder i kraft den 1. marts 1998.
Grønlands Hjemmestyre, den 20. februar 1998.
Jonathan Motzfeldt

/

Konrad Steenholdt


20. januar 1998

VM 1998/15

 

Bemærkninger til forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om radio- og fjernsynsvirksomhed.

 

Almindelige bemærkninger

Reguleringen af honorarer til medlemmerne af KNR’s bestyrelse sker i henhold til § 5, stk. 1 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 24. januar 1991 om vedtægt for Kalaallit Nunaata Radioa. Bestemmelsen fastslår, at bestyrelsens medlemmer modtager honorar efter reglerne i landstingslov om vederlag til medlemmer af Grønlands Landsstyre, Grønlands Landsting m.v. (Vederlagsloven).

Godtgørelse af bestyrelsesmedlemmernes udgifter i KNR’s tjeneste sker i henhold til § 5. stk. 2 i den ovenfor nævnte bekendtgørelse. Bestemmelsen fastslår, at udgifter, herunder bl.a. til rejser, fortæring og ophold, i KNR’s tjeneste godtgøres bestyrelsens medlemmer efter de for hjemmestyrets tjenestemænd i Grønland til enhver tid gældende regler.

Bekendtgørelsen er udstedt i medfør af § 11, stk. 4 i landstingsforordning nr. 3 af 17. maj 1990 om radio- og fjernsynsvirksomhed. På baggrund af et responsum herom fra Landsstyrets lovkontor må det imidlertid anses for meget tvivlsomt, om der er tilstrækkelig hjemmel i § 11, stk. 4 i forordningen til, at landsstyret kan fastsætte regler om vederlæggelse af bestyrelsens medlemmer og om godtgørelse af disses udgifter i KNR’s tjeneste.

Med hensyn til reguleringen af bestyrelsens honorar har den tvivlsomme hjemmel ikke haft nogen reel betydning, idet bestemmelsen i § 5, stk. 1, i bekendtgørelsen alene fastslår, hvad der er gældende ret, - nemlig honorering i henhold til vederlagslovens regler, idet disse regler finder anvendelse, såfremt der i særlovgivningen ikke er fastsat andet. For så vidt angår reguleringen af bestyrelsesmedlemmernes godtgørelse for udgifter i KNR’s tjeneste (bekendtgørelsens § 5, stk. 2) vil der derimod være behov for en klar hjemmel til denne regulering, idet de for tjenestemænd gældende regler ikke finder anvendelse som udfyldende regler, når der ikke er foretaget regulering i særlovgivningen.

Udover at få skabt klar hjemmel til landsstyrets regulering af bestyrelsens honorering og godtgørelse for udgifter i KNR’s tjeneste er intentionen med forslaget at give landsstyret mulighed for at honorere såvel formanden som øvrige medlemmer af KNR’s bestyrelse efter andre regler end de i vederlagsloven fastsatte.

Vederlæggelse efter vederlagsloven betyder, at bestyrelsesmedlemmerne vederlægges pr. mødedag, dog således at landsstyret med Finansudvalgets godkendelse i forbindelse med finanslovens vedtagelse kan yde et fast vederlag for et år ad gangen til formanden. Med forslagets vedtagelse vil landsstyret kunne fastsætte, at såvel formanden som de øvrige medlemmer af bestyrelsen for KNR skal ydes et fast honorar.

  

 

Bemærkninger til forslagets enkelte bestemmelser

 

Ad § 1)

Bestemmelsen giver landsstyret hjemmel til at fastsætte regler om honorering af bestyrelsen og om godtgørelse for bestyrelsesmedlemmernes udgifter i KNR’s tjeneste.


Ad § 2)

Ikrafttrædelsestidspunktet er foreslået af hensyn til landsstyrets mulighed for hurtigst muligt at foretage en ny regulering af bestyrelsesmedlemmernes honorering og godtgørelse for udgifter i KNR’s tjeneste.