Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 5. februar 1998 om kystnært fiskeri efter hellefisk.

I medfør af §§ 10, 11, 13 stk. 2 , 22, 23, 26, 33 stk. 2 og 34 stk. 3 i Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri som ændret ved landstingslov nr. 12 af 6. november 1997 fastsættes:

 

Gyldighedsområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse ved fiskeri efter hellefisk med et fartøj, som er mindre end 75 BRT/120 BT, og som drives i området mellem kysten og en linie, der ligger 3 sømile uden for basislinierne for fiskeriterritoriet.
Stk. 2. Ved et "fartøj" forstås i denne bekendtgørelse ethvert transportmiddel til vands eller lands, der benyttes i forbindelse med fiskeri, jvf. Fiskerilovens § 4 stk. 7.
Stk. 3. Kommunegrænserne i denne bekendtgørelse er fastsat ved Landstingslov nr. 5 af 6. november 1997 om Grønlands inddeling i landsdele og kommuner.

 

Erhvervsmæssigt hellefiskefiskeri

§ 2. Erhvervsmæssig fiskeri efter hellefisk er betinget af licens. Licensen skal angive hvilket fartøj eller hvilke fartøjer, der anvendes. Licensen er tidsbegrænset og udstedes for højst ét år af gangen.
Stk. 2. I licensen kan der fastsættes begrænsning i retten til fiskeriområde.

§ 3. Licens eller en kopi heraf skal medbringes under fiskeriet.

 

Fartøjer til erhvervsmæssigt hellefiskefiskeri

§ 4. Erhvervsmæssigt fiskeri efter hellefisk i Aasiaat, Qasigiannguit, Qeqertarsuaq, Ilulissat, Uummannaq og Upernavik kommune er ikke tilladt for fartøjer større end 19,99 BRT/31,99 BT samt fartøjer med licens til rejefiskeri.

§ 5. I Aasiaat, Qasigiannguit, Qeqertarsuaq, Ilulissat og Uummannaq kommune må licens til erhvervsmæssigt fiskeri efter hellefisk med et fartøj større end 5 BRT/8 BT, som ikke tidligere har udøvet fiskeri efter hellefisk, ikke udstedes medmindre anden tilsvarende fangstkapacitet udgår af dette fiskeri.

 

Redskaber til erhvervsmæssigt hellefiskefiskeri

§ 6. Erhvervsmæssigt fiskeri efter hellefisk med garn eller trawl er ikke tilladt.
Stk. 2. Dog er det tilladt at bruge garn til og med 31. december 1999.
Stk. 3. Ved garnfiskeri efter hellefisk gælder et mindstemål for maskestørrelsen i nettet på 220 mm.
Stk. 4. Maskestørrelsen er angivet ved indvendigt målt helmaske, jvf. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 2. maj 1996 om regulering af fiskeri ved tekniske bevaringsforanstaltninger § 2 og § 3.

§ 7. Fiskeredskaber skal mærkes med enten ejerens navn og adresse eller fartøjets navn og havnekendingsbogstaver. Mærket skal være i et vandbestandigt materiale. På synkegarn fæstes mærket til overlinen. På langliner fæstes mærket til selve langlinen. På alle passive redskaber skal de anvendte afmærkningsbøjer være mærket tilsvarende.

 

Fangsten og melding om indhandling

§ 8. Fangsterne fra erhvervsmæssigt hellefiskefiskeri skal landes til et indhandlingsskib eller indhandlingssted i Grønland. Ved et indhandlingsskib eller indhandlingssted forstås en af myndighederne godkendt autoriseret indhandler af fisk.
Stk. 2. Undtaget herfra er fartøjer med tilladelse til forarbejdning om bord.

§ 9. Indhandlingsstedet skal give oplysning til Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK) om indhandling af hellefisk. Følgende oplysninger skal gives:
1) Indhandlingssted (by/bygd samt kommune)
2) Indhandlers og/eller fartøjets navn
3) Indhandlers cpr. nummer og/eller fartøjets registreringsnummer samt licensnummer
4) Indhandlede mængder i kilo med angivelse af behandlingsgrad så som mhui (med hoved uden indvolde), uhui (uden hoved og uden indvolde) og uhhi (uden hoved, halefinne og indvolde)
5) Fangstfelt eller position
Stk. 2. Oplysningerne sendes for hver måned, senest den 15. i efterfølgende måned, pr. brev, fax eller edb-læsbar format (efter aftale med GFLK) til GFLK, Box 501, 3900 Nuuk, Telefaxnr: 2 32 35.

 

Ikke-erhvervsmæssigt fiskeri

§ 10. Fiskeri efter hellefisk til eget forbrug er tilladt for alle danske statsborgere med fast bopæl i Grønland. Statsborgere fra andre lande end Danmark, som har fast bopæl i Grønland og har haft det i 2 sammenhængende år, sidestilles med danske statsborgere, jvf. Fiskerilovens § 8 stk. 1.
Stk. 2. Det er ikke tilladt at bruge garn eller trawl ved hellefiskefiskeri til eget forbrug. Alle benyttede redskaber skal være mærket med ejerens navn, jvf. § 7.

 

Kontrol

§ 11. Fartøjer, som er omfattet af denne bekendtgørelse, er pligtige til at samarbejde med GFLK, GLK og politiet under disse myndigheders udøvelse, jvf. Fiskerilovens §§ 27-29.
Stk. 2 Fartøjerne skal sikre, at GFLK´s, GLK´s og politiets medarbejdere har uhindret adgang til alle fartøjets afdelinger ombord af relevans for kontrollen.

 

Dispensationer

§ 12. Landsstyret kan dispensere fra bestemmelsen i § 1 stk. 1 for områder, hvor der ikke foregår fiskeri med mindre fartøjer og hvor et fiskeri med større fartøjer ikke vil kunne være til gene for udviklingen af et lokalt fiskeri.
Stk. 2. Landsstyret kan dispensere fra §§ 4 og 5, såfremt de disponible fangstmængder, den forhåndenværende fangstkapacitet og hensynet til en hensigtsmæssig geografisk udvikling af hellefiskefiskerierhvervet tilsiger dette.

 

Foranstaltninger

§ 13. Overtrædelse af § 2, § 3, § 4, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10 stk 2, § 11 samt tilsidesættelse af vilkår for licens medfører bøde.
Stk. 2. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller et partrederi kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.
Stk. 3. Kriminallovens regler om konfiskation finder tilsvarende anvendelse.
Stk. 4. Overtrædelse af betingelserne i licensen kan medføre begrænsninger i retten til at udnytte den, samt under skærpende omstændigheder eller i gentagelsestilfælde inddragelse af retten. Beslutning herom træffes af landsstyret, og kan inden 15 dage fra kundgørelsen indbringes for Grønlands Landsret jvf. Fiskerilovens § 21, stk. 3.
Stk. 5. Sager om foranstaltninger behandles i øvrigt efter bestemmelserne i Fiskeriloven.

 

Ikrafttræden

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. februar 1998.
Stk. 2. Samtidig ophæves kommunale vedtægter, der indeholder bestemmelser om hellefiskefiskeri samt brug af sænkegarn i forbindelse med fiskeri efter hellefisk, udstedt i medfør af Landstingslov nr. 11 af 21. november 1984 om erhvervsmæssig fiskeri, Landstingslov nr. 17 af 22. oktober 1990 om erhvervsmæssig fiskeri og Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri.
Stk. 3. De i stk. 2 anførte kommunale vedtægter finder dog anvendelse til og med 31. december 1999, såfremt de indeholder videregående bestemmelser om brug af sænkegarn i forbindelse med fiskeri efter hellefisk, end fastsat i denne bekendtgørelse.
Grønlands Hjemmestyre, den 9. februar 1998.
Pâviâraq Heilmann

/

Peder Munk Pedersen